blob: ece97879f9935f959116bf898e520bea9e3da560 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dselect 1 2011\-08\-14 Debianprojektet Debian
.SH NAMN
dselect \- Debians pakethanteringsskal
.
.SH SYNOPS
\fBdselect\fP [\fIflagga\fP...] [\fIåtgärd\fP]
.
.SH BESKRIVNING
\fBdselect\fP
är ett av det primära användargränssnitten för att hantera paket på ett
Debiansystem. I \fBdselect\fPs huvudmeny kan systemadministratören:
\- Uppdatera listan över tillgängliga paketversioner,
\- Visa status för installerade och tillgängliga paket,
\- Ändra paketval och hantera beroenden,
\- Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.
.PP
\fBdselect\fP arbetar som ett skal runt \fBdpkg\fP(1), Debians
lågnivåpakethanteringsverktyg. Det har en fullskärmspaketvalshanterare som
hanterar beroenden och konflikter mellan paket. När det körs med
administratörsbehörighet kan paket installeras, uppgraderas och tas
bort. Olika åtkomstmetoder kan konfigureras för att hämta tillgänglig
information om paketversioner och installerbara paket från
paketsamlingar. Beroende på åtkomstmetoden kan dessa samlingar vara öppna
arkivservrar på Internet, lokala arkivservrar eller finnas på cd\-rom. Den
rekommenderade åtkomstmetoden är \fIapt\fP, vilken tillhandahålls av paketet
\fBapt\fP.
.PP
Vanligtvis anropas \fBdselect\fP utan parametrar. En interaktiv meny visas då,
vilken ger användaren ett antal handlingsmöjligheter. Om en handling ges som
kommandoradsflagga startas denna med en gång. Flera kommandoradsflaggor
finns ändå att tillgå för att förändra hur \fBdselect\fP arbetar eller för att
visa ytterligare information om programmet.
.
.SH FLAGGOR
Alla flaggorna kan ges både på kommandoraden och i \fBdselect\fPs
konfigurationsfil \fI/etc/dpkg/dselect.cfg\fP eller filerna i
konfigurationskatalogen \fI/etc/dpkg/dpkg.cfg.d/\fP. En rad i
konfigurationsfilen är antingen en flagga (precis samma som på
kommandoraden, men utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om den
börjar med ett \fB#\fP).
.br
.TP
\fB\-\-admindir\fP\fI katalog\fP
Ändrar namnet på katalogen där dpkg letar efter filerna "status",
"available" m.fl. Förval är \fI/var/lib/dpkg\fP och du bör normalt sett inte
behöva ändra det.
.TP
\fB\-\-debug\fP\fI fil \fP|\fI \fP\fB\-D\fP\fIfil\fP
Slå på felsökningsläge. Felsökningsinformation lagras i \fIfil\fP.
.TP
\fB\-\-expert\fP
Slår på expertläge, dvs. visar inte hjälpmeddelanden som kanske kan vara
irriterande.
.TP
\fB\-\-colour\fP|\fB\-\-color\fP \fIskärmdel\fP:[\fIförgrund\fP],[\fIbakgrund\fP][\fI:attr\fP[\fI+attr+..\fP]]
Ställer in skärmfärger. Detta fungerar bara om din skärm kan visa
färger. Flaggan kan användas flera gånger (och fungerar bäst i
\fIdselect.cfg\fP). Varje användning ändrar färgen (och kanske andra attribut)
för en del av skärmen. Skärmdelarna är, uppifrån och ner:
.RS
.TP
\fBtitle\fP
Skärmtiteln.
.TP
\fBlisthead\fP
Huvudraden ovanför paketlistan.
.TP
\fBlist\fP
Den rullande paketlistan (och även viss hjälptext).
.TP
\fBlistsel\fP
Den valda posten i listan.
.TP
\fBpkgstate\fP
I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för varje
paket.
.TP
\fBpkgstatesel\fP
I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för det
nu markerade paketet.
.TP
\fBinfohead\fP
Huvudraden som visar information om tillståndet för det nu markerade
paketet.
.TP
\fBinfodesc\fP
Paketets korta beskrivning.
.TP
\fBinfo\fP
Används för att visa paketinformation, såsom paketets beskrivning.
.TP
\fBinfofoot\fP
Den sista raden på skärmen när paket väljs.
.TP
\fBquery\fP
Används för att visa frågor.
.TP
\fBhelpscreen\fP
Färg på hjälpskärmar.
.RE
.P
Efter skärmdelen följer ett kolon och färgangivelsen. Du kan ange antingen
förgrundsfärgen, bakgrundsfärgen eller båda två, vilka kommer att ersätta de
inkompilerade färgerna. Använd de normala curses\-namnen för färgerna.
.P
Du kan även ange ytterligare ett kolon efter färgangivelsen och där ge
attribut. Detta är en lista med ett eller flera attribut, avdelade med
plustecken ("+"). Tillgängliga attribut är (alla fungerar inte på alla
terminaler): normal, standout (uthävd), underline (understruken), reverse
(omvänd), blink, bright (ljus), dim (mörk), bold (fet)
.TP
\fB\-\-help\fP
Visar en kort hjälptext och ger lyckat avslut.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.
.
.SH ÅTGÄRDER
När \fBdselect\fP startas kan det utföra följande åtgärder, antingen direkt om
de anges på kommandoraden eller genom att fråga användaren med en meny om
det körs interaktivt:
.SS "Access (Åtkomst)"
Väljer och konfigurerar en "åtkomstmetod" för att komma åt paketsamlingen.
.sp
Som standard ger \fBdselect\fP flera olika metoder, såsom \fIcdrom\fP,
\fImulti_cd\fP, \fInfs\fP, \fImulti_nfs\fP, \fIharddisk\fP, \fImounted\fP, \fImulti_mount\fP,
\fIfloppy\fP och \fIftp\fP, men andra paket du installerar kan tillhandahålla
ytterligare metoder, t.ex ges åtkomstmetoden \fIapt\fP av paketet \fBapt\fP.
.sp
Åtkomstmetoden \fIapt\fP rekommenderas starkt.
.sp
.SS "Update (Uppdatera)"
Uppdatera databasen med tillgängliga paket.
.sp
Hämtar en lista över tillgängliga paket från paketsamlingen som
konfigurerats för den aktuella åtkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s
databas. Paketlistor finns normalt på paketsamlingarna i filer vid namn
\fBPackages\fP eller \fBPackages.gz\fP. Dessa filer kan genereras av de som
underhåller samlingarna genom att använda programmet
\fBdpkg\-scanpackages(1)\fP.
.sp
Vilka detaljer som ges om uppdateringen beror på hur åtkomstmetoden är
implementerad. Normalt är processen självförklarande och behöver ingen
interaktion med användaren.
.sp
.SS "Select (Välj)"
Visar eller väljer paketval och beroenden.
.sp
Detta är \fBdselect\fPs huvudfunktion. På valskärmen kan användaren titta på
en lista över samtliga tillgängliga och installerade paket. När det körs med
administratörsbehörighet är det även möjligt att interaktivt ändra paketets
valstatus. \fBdselect\fP spårar vilken inverkning dessa ändringar får på
beroende eller motstridiga paket.
.sp
När en konflikt eller ett misslyckat beroende upptäcks visas en delskärm med
möjlighet att lösa beroendet. På denna skärm visas en lista över motstridiga
eller beroende paket, och för varje paket som listas visas dess
orsak. Användaren kan applicera de av \fBdselect\fP rekommenderade ändringarna,
själv ändra dem, eller backa alla ändringar, inklusive de som gjorde att de
ej hanterade beroendena eller konflikterna uppstod till att börja med.
.sp
Användningen av den interaktiva paketvalshanterarskärmen beskrivs i
ytterligare detalj nedan.
.sp
.SS "Install (Installera)"
Installerar valda paket.
.sp
Den valda åtkomstmetoden hämtar installerbara eller uppgraderbara paket från
relevanta paketsamlingar och installerar dem med \fBdpkg\fP. Beroende på hur
åtkomstmetoden implementerats hämtas antingen alla paket innan
installationen, eller så hämtas de när så är nödvändigt. Några
åtkomstmetoder kommer även ta bort paket som markerades för borttagning.
.sp
Om ett fel uppstod under installationen är rekommenderas det vanligen att
köra installationen på nytt. I de flesta fall kommer problemet försvinna
eller lösas. Om problemet kvarstår eller den installation som genomfördes
var felaktig, ber vi dig undersöka orsaken och omständigheterna och
rapportera ett fel i Debians felrapporteringssystem. Instruktioner om hur du
gör det finns på http://bugs.debian.org/ eller genom att läsa
dokumentationen för \fBbug\fP(1) eller \fBreportbug\fP(1), om dessa är
installerade.
.sp
Detaljerna för hur installationen genomförs beror på hur åtkomstmetoden är
implementerad. Uppmärksamhet och indata från användaren kan behövas under
installation, konfiguration eller borttagning av paket, beroende på hur
utvecklarskripten i paketen ser ut. Vissa paket använder
\fBdebconf\fP(1)\-biblioteket, vilket möjliggör mer flexibel, eller till och med
automatiserad, installation och inställning.
.sp
.SS "Config (Konfigurera)"
Konfigurera paket som tidigare installerats, men ej till fullo
konfigurerats.
.sp
.SS "Remove (Radera)"
Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats för
borttagning.
.sp
.SS "Quit (Avsluta)"
Avslutar \fBdselect\fP
.sp
Avslutar dselect med felkod noll (lyckat).
.sp
.
.SH Paketvalshantering
.sp
.SS Introduktion
.sp
\fBdselect\fP utsätter direkt administratören för delar av den komplexitet det
innebär att hantera stora mängder paket med många inbördes beroenden. För en
användare som inte är nära förtrogen med koncepten och hur Debians
pakethanteringssystem fungerar kan det te sig rätt så överväldigande. Trots
att \fBdselect\fPs målsättning är att förenkla administration och hantering av
paket är det bara en del av helheten, och kan inte antas vara ett
tillräckligt substitut för administratörsfärdighet och
\-förståelse. Användaren är tvungen att ha kunskap om det underliggande
paketsystemet i Debian. Om tvivel föreligger, konsultera manualsidan
\fBdpkg\fP(1) och Debians policymanual.
.sp
Så länge inte \fBdselect\fP körs i expert\- eller direktläge visas en hjälpskärm
först när val görs i menyn. Användaren rekommenderas \fIå det bestämdaste\fP
att studera all information som finns i direkthjälpskärmarna när de dyker
upp. Direkthjälpskärmarna kan när som helst nås via tangenten \fB"?"\fP.
.sp
.SS Skärmutseende
.sp
Valskärmen är normalt delat i en övre och en nedre halva. Den övre halvan
visar en lista över paket; en markeringsrad kan välja paket individuellt
eller i grupp (när tillämpligt) genom att välja en grupprubrik. Den nedre
halvan av skärmen visar detaljer om det paket som just nu visas i den övre
halvan. Vilken sorts detaljer som visas kan varieras.
.sp
Genom att trycka \fB"I"\fP växlas vyn mellan en fullskärmsvisning av
paketlistan, en förstorad vy för paketdetaljer, eller en skärm med två lika
stora delar.
.sp
.SS Paketdetaljvy
.sp
Paketdetaljvyn visar normalt den utökade paketbeskrivningen för det paket
som just nu är markerat i paketvallistan.
Vilken sorts detaljer som visas kan växlas genom att trycka på \fB"i"\fP,
vilken växlar mellan:
\- den utökade beskrivningen
\- kontrollinformationen för den installerade versionen
\- kontrollinformationen för den tillgängliga versionen
.sp
I en beroendelösningsskärm är det även möjligt att visa specifika
otillfredsställda beroenden eller konflikter för paketet.
.sp
.SS Paketstatuslista
.sp
Huvudvalskärmen visar en lista över samtliga paket som är kända för Debians
pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade på systemet och
paket kända från databasen över tillgängliga paket.
.sp
För varje paket visar listan paketets status, prioritet, avdelning,
installerade och tillgängliga versioner, paketets namn och dess korta
beskrivning, allt på en rad. Genom att trycka på tangenten \fB"V"\fP slås
visningen av den installerade och den aktiva versionen på och av. Genom att
trycka på tangenten \fB"v"\fP växlas paketstatusvisningen mellan ordrik och
förkortad, med den förkortade visningen som förval.
.sp
Den förkortade statusindikeringen består av fyra delar: en felflagga, vilken
normalt skall vara blank, aktuell status, senast vald status och nu vald
status. De första två anger paketets faktiska status, det andra paret
beskriver valet som gjorts av användaren.
.sp
Detta är vad de olika paketstatusindikatorerna i det förkortade läget
betyder:
Felflagga:
\fItom\fP inget fel
\fBR\fP allvarligt fel, kräver ominstallation
Installerad status:
\fItom\fP ej installerat
\fB*\fP helt installerat och konfigurerat
\fB\-\fP ej installerat, men konfigurationsfiler kan kvarstå
\fBU\fP uppackat men ännu ej konfigurerat
\fBC\fP halvkonfigurerat (ett fel uppstod)
\fBI\fP halvinstallerat (ett fel uppstod)
Aktuella och begärda val:
\fB*\fP markerat för installation eller uppgradering
\fB\-\fP markerat för borttagning, konfigurationsfiler lämnas kvar
\fB=\fP håll: paketet kommer inte att röras alls
\fB_\fP markerat för borttagning, tar även bort konfiguration
\fBn\fP paketet är nytt och har ännu inte markerats
.sp
.SS "Markör\- och skärmrörelser"
.sp
Paketvallistan och beroendekonfliktslösningnskärmarna kan navigeras genom
att använda rörelsekommandon kopplade till följande tangenter:
.br
\fBp, Upp, k\fP flytta markeringsrad upp
\fBn, Ned, j\fP flytta markeringsrad ned
\fBP, Pgup, Baksteg\fP rulla lista 1 sida upp
\fBN, Pgdn, Mellanslag\fP rulla lista 1 sida ned
\fB^p\fP rulla lista 1 rad upp
\fB^n\fP rulla lista 1 rad ned
\fBt, Home\fP hoppa till listans början
\fBe, End\fP hoppa till listans slut
\fBu\fP rulla info 1 sida upp
\fBd\fP rulla info 1 sida ned
\fB^u\fP rulla info 1 rad upp
\fB^d\fP rulla info 1 rad ned
\fBB, Vänsterpil\fP panorera vy 1/3 skärm vänster
\fBF, Högerpil\fP panorera vy 1/3 skärm höger
\fB^b\fP panorera vy 1 tecken vänster
\fB^f\fP panorera vy 1 tecken höger
.sp
.SS "Sökning och sortering"
.sp
Det går att söka i paketlistan efter paketnamn. Detta görs genom att trycka
\fB"/"\fP och ange en enkel söksträng. Strängen tolkas som ett reguljärt
uttryck enligt \fBregex\fP(7). Om du lägger till \fB"/d"\fP till sökuttrycket
kommer dselect även söka beskrivningar. Om du lägger till \fB"/i"\fP kommer
sökningen att ignorera skillnader mellan gemener och versaler. Du kan
kombinera dessa båda suffix så här: \fB"/id"\fP. Sökningen kan upprepas genom
att trycka på \fB"n"\fP eller \fB"\e"\fP tills det önskade paketet hittas. Om
sökningen når slutet på listan hoppar den till början och fortsätter
sökningen därifrån.
.sp
Listans sorteringsordning kan ändras genom att trycka på tangenterna
\fB"o"\fP och \fB"O"\fP upprepade gånger.
Följande nio sorteringsordningar kan väljas:
alfabetisk tillgänglig status
prioritet+sektion tillgänglig+prioritet status+prioritet
sektion+prioritet tillgänglig+sektion status+sektion
.br
När det inte anges explicit ovan används alfabetisk ordning som den slutliga
sorteringsnyckeln.
.sp
.SS "Ändra val"
.sp
Den begärda valstatusen för varje individuellt paket kan ändras med följande
kommandon:
\fB+, Insert\fP installera eller uppgradera
\fB=, H\fP håll i aktuellt tillstånd och version
\fB:, G\fP avbryt håll: uppgradera eller lämna oinstallerad
\fB\-, Delete\fP ta bort, men lämna kvar konfiguration
\fB_\fP ta bort och radera konfiguration
.sp
När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller
konflikter till följd görs, frågar \fBdselect\fP användaren med en
beroendelösningsskärm, vilken beskrivs ytterligare nedan.
.sp
Det är även möjligt att applicera dessa kommandon på grupper av paketval,
genom att peka markeringsraden på en grupprubrik. Exakt hur paketen
grupperas beror på vilken listordning som för tillfället används.
.sp
Nödvändiga försiktighetsåtgärder bör tas när ändringar görs på stora
gruppmarkeringar, eftersom det med en gång kan ge stora mängder
otillfredsställda beroenden eller konflikter, vilka alla kommer att visas på
en beroendelösningsskärm, vilket gör dem mycket svåra att hantera. I
praktiken är bara håll\-kommandot och dess motsats användbara på grupper.
.sp
.SS "Lösa beroenden och konflikter"
.sp
När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller
konflikter till följd görs, frågar \fBdselect\fP användaren med en
beroendelösningsskärm. Först visas dock en informativ hjälpskärm.
.sp
Övre halvan av skärmen listar alla paket som har otillfredsställda beroenden
eller konflikter som ett resultat av ändringen som efterfrågas, samt alla
paket vars installation kan lösa något av dessa beroenden, eller vars
borttagning kan lösa någon av konflikterna. Den nedre halvan visar som
förval de beroenden eller konflikter som leder till att det markerade
paketet listas.
.sp
Redan då paketunderlistan från början visas kan \fBdselect\fP ha satt
efterfrågad valstatus för några av de listade paketen, för att lösa de
beroenden eller konflikter som fick beroendelösningsskärmen att visas. Det
är oftast bäst att följa upp de förslag \fBdselect\fP ger.
.sp
De listade paketens valstatus kan återställas till ursprungsinställningarna,
såsom de var innan de otillfredsställda beroendena eller konflikterna
skapades, genom att trycka på tangenten \fB"R"\fP. Genom att trycka på \fB"D"\fP
återställs de föreslagna lösningarna, men ändringen som fick skärmen att
visas behålls i den status de valdes. Slutligen, genom att trycka \fB"U"\fP
återställs valen återigen till de automatiskt föreslagna värdena.
.sp
.SS "Bekräfta de efterfrågade valen"
.sp
Genom att trycka \fBEnter\fP godtas den vid tillfället inställda uppsättningen
val. Om \fBdselect\fP inte upptäcker några otillfredsställda beroenden som
följd av de efterfrågade valen kommer de nya valen att lagras. Om det
däremot finns några otillfredsställda beroenden kommer \fBdselect\fP återigen
gå till beroendelösningsskärmen.
.sp
För att ändra en uppsättning val som skapar otillfredsställda beroenden
eller konflikter, och tvinga \fBdselect\fP att godta dem trycker du på
\fB"Q"\fP\-tangenten. Detta ställer ovillkorligen in de val användaren gjort,
vilket vanligtvis inte bör göras om man inte har läst det finstilta.
.sp
Motsatt effekt, att backa ut från valändringar och återgå till föregående
vallista, kan fås genom att trycka på tangenterna \fB"X"\fP eller
\fBEscape\fP. Genom att upprepade gånger trycka dessa tangenter, kan eventuella
skadliga paketval backas ut helt och hållet för att återgå till senast
etablerade inställningar.
.sp
Om du av misstag väljer några inställningar och vill återställa alla val
till det som för närvarande är installerat på systemet trycker du på knappen
\fB"C"\fP. Det motsvarar på ett ungefär att använda kommandot "avbryt håll" på
alla paket, men det ger en tydligare panikknapp om användaren av misstag
tryckte på \fBEnter\fP.
.sp
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBHOME\fP
Om satt kommer \fBdselect\fP att använda det som katalogen från vilket den
användarspecifika konfigurationsfilen skall läsas.
.
.SH PROGRAMFEL
Paketvalsgränssnittet i \fBdselect\fP är förvirrande för en del nya
användare. Det har rapporterats att det till och med kan få erfarna
utvecklare av kärnan att gråta.
.sp
Dokumentationen har brister.
.sp
Det finns inget hjälpalternativ i huvudmenyn.
.sp
Den synliga listan med tillgängliga paket kan inte förminskas.
.sp
De inbyggda åtkomstmetoderna kan inte längre nå nuvarande
kvalitetsstandard. Använd åtkomstmetoden som ges av apt, den är inte bara
inte trasig, utan även mycket flexiblare än de inbyggda åtkomstmetoderna.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\fP(1), \fBapt\-get\fP(8), \fBsources.list\fP(5), \fBdeb\fP(5).
.
.SH FÖRFATTARE
\fBdselect\fP skrevs av Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). En komplett
lista över bidragslämnare får du med "dselect \-\-version".
.br
Manualsidan skrevs av Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip
Rodin och Joost Kooij.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.