blob: 6d6f50488ea6a9794ae5b8355ee3a16ee1174e9c [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH start\-stop\-daemon 8 2011\-07\-04 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
start\-stop\-daemon \- startar och stoppar bakgrundsprocesser
.
.SH SYNOPS
\fBstart\-stop\-daemon\fP [\fIflagga\fP...] \fIåtgärd\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBstart\-stop\-daemon\fP används för att kontrollera hur processer på systemnivå
skapas och avslutas. Med hjälp av en av sökflaggorna kan
\fBstart\-stop\-daemon\fP ställas in att hitta befintliga instanser av en körande
process.
.PP
Observera att om inte \fB\-\-pidfile\fP anges kommer \fBstart\-stop\-daemon\fP att
jobba på ett sätt som liknar \fBkillall(1).\fP \fBstart\-stop\-daemon\fP kommer att
söka i processtabellen efter processer med motsvarande namn på processen,
användar\-id och/eller grupp\-id (om sådant anges). Alla processer som stämmer
överens kommer tillsändas signalen TERM (eller den som anges med \fB\-\-signal\fP
eller \fB\-\-retry\fP) om \fB\-\-stop\fP anges. För processer som har långlivade barn
som måste överleva en \fB\-\-stop\fP, måste du ange en pidfil.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-S\fP, \fB\-\-start\fP [\fB\-\-\fP] \fIargument\fP
Se om en angiven process existerar, och om så är fallet gör
\fBstart\-stop\-daemon\fP ingenting och avslutar med status 1 (0 om \fB\-\-oknodo\fP
anges). Om en sådan process inte existerar startas en instans, antingen med
programfilen som anges med \fB\-\-exec\fP eller, om den anges, med
\fB\-\-startas\fP. Eventuella argument som ges efter \fB\-\-\fP på kommandoraden
skickas utan ändring till programmet som startas.
.TP
\fB\-K\fP, \fB\-\-stop\fP
Testa om den angivna processen existerar. Om så är fallet sänder
\fBstart\-stop\-daemon\fP den signal som anges av \fB\-\-signal\fP till processen, och
avslutar med status 0. Om processen inte finns avslutar \fBstart\-stop\-daemon\fP
med status 1 (0 om \fB\-\-oknodo\fP anges). Om \fB\-\-retry\fP anges kommer
\fBstart\-stop\-daemon\fP kontrollera att processen har avslutats.
.TP
\fB\-T\fP, \fB\-\-status\fP
Se om den angivna processen existerar, och returnerar en statuskod i
enlighet med LBS Init Script Actions.
.TP
\fB\-H\fP, \fB\-\-help\fP
Visa hjälpskärm och avsluta.
.TP
\fB\-V\fP, \fB\-\-version\fP
Visa programversion och avsluta.
.
.SH "FLAGGOR FÖR SÖKNING"
.TP
\fB\-p\fP, \fB\-\-pidfile\fP \fIpidfil\fP
Sök efter processer vars process\-id anges i \fIpidfil\fP.
.TP
\fB\-x\fP, \fB\-\-exec\fP \fIprogramfil\fP
Sök efter processer som är instanser av programfilen (enligt
\fB/proc/\fP\fIpid\fP\fB/exe\fP).
.TP
\fB\-n\fP, \fB\-\-name\fP \fIprocessnamn\fP
Sök efter processer med namnet \fIprocessnamn\fP (enligt
\fB/proc/\fP\fIpid\fP\fB/stat\fP).
.TP
\fB\-u\fP, \fB\-\-user\fP \fIanvändarnamn\fP|\fIanvändar\-id\fP
Sök efter processer som ägs av den användare som anges med \fIanvändarnamn\fP
eller \fIanvändar\-id\fP.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-g\fP, \fB\-\-group\fP \fIgrupp\fP|\fIgrupp\-id\fP
Byt till \fIgrupp\fP eller \fIgrupp\-id\fP när processen startas.
.TP
\fB\-s\fP, \fB\-\-signal\fP \fIsignal\fP
Tillsammans med \fB\-\-stop\fP anger detta den signal som skall sändas till
processen som stoppas (förval är TERM).
.TP
\fB\-R\fP, \fB\-\-retry\fP \fItidsgräns\fP|\fIschema\fP
Tillsammans med \fB\-\-stop\fP anger detta att \fBstart\-stop\-daemon\fP skall
kontrollera att processen avslutas. Den testar flera gånger efter matchande
processer som körs, tills ingen längre finns kvar. Om processerna inte
avslutar kommer programmet utföra ytterligare kommandon enligt schemat.
Om \fItidsgräns\fP anges istället för \fIschema\fP kommer schemat
\fIsignal\fP\fB/\fP\fItimeout\fP\fB/KILL/\fP\fItimeout\fP att användas, där \fIsignal\fP är
den signal som anges med \fB\-\-signal\fP.
\fIschema\fP är den lista med åtminstone två poster avdelade med snedstreck
(\fB/\fP); varje post är antingen \fB\-\fP\fIsignalnummer\fP eller
[\fB\-\fP]\fIsignalnamn\fP, vilket betyder att signalen skall sändas, eller
\fItimeout\fP, vilket anger det antal sekunder programmet skall vänta på att
processen avslutar, eller \fBforever\fP, vilket betyder att resten av schemat
skall repetera för evigt om så behövs.
Om slutet på schemat nås och \fBforever\fP inte anges kommer
\fBstart\-stop\-daemon\fP avslutas med felkod 2. Om ett schema anges kommer
eventuell signal angiven med \fB\-\-signal\fP att ignoreras.
.TP
\fB\-a\fP, \fB\-\-startas\fP \fIsökväg\fP
Tillsammans med \fB\-\-start\fP anger detta att processen som anges med \fIsökväg\fP
skall startas. Om den inte anges används argumentet som gavs till \fB\-\-exec\fP.
.TP
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP
Skriver ut vad som skulle ha utförts och sätter returvärdet, men utför
ingenting.
.TP
\fB\-o\fP, \fB\-\-oknodo\fP
Returnerar felstatus 0 i stället för 1 om ingen åtgärd utförs/skulle
utförts.
.TP
\fB\-q\fP, \fB\-\-quiet\fP
Skriv inte informationsmeddelanden; visa endast felmeddelanden.
.TP
\fB\-c\fP, \fB\-\-chuid\fP \fIusername\fP|\fIuid\fP[\fB:\fP\fIgroup\fP|\fIgid\fP]
Byt till användarnamnet/användar\-id:t innan processen startas. Du kan även
ange en grupp genom att lägga till ett kolontecken, \fB:\fP, följt av
gruppnamnet eller grupp\-id på samma sätt som du skull gjort till
"chown"\-kommandot (\fIanvändare\fP\fB:\fP\fIgrupp\fP). Om du anger en användare utan
att ange en grupp kommer användarens primära grupp\-id att användas. När du
använder alternativet måste du ha i åtanke att även både primär\- och
tilläggsgrupp sätts, även om \fB\-\-group\fP\-flaggan inte
anges. \fB\-\-group\fP\-flaggan är bara till för grupper som användaren normalt
inte är en medlem i (t.ex för att lägga till gruppmedlemskap för enskilda
processer för standardanvändare såsom \fBnobody\fP).
.TP
\fB\-r\fP, \fB\-\-chroot\fP \fIrot\fP
Byt katalog och rot till \fBrot\fP innan processen startas. Observera att även
pidfilen skrivs efter chroot har utförts.
.TP
\fB\-d\fP, \fB\-\-chdir\fP \fIsökväg\fP
Byt katalog till \fIsökväg\fP innan processen startas. Detta görs efter byte av
rot om \fB\-r\fP|\fB\-\-chroot\fP\-flaggan anges. Om flaggan inte anges kommer
start\-stop\-daemon byta till rotkatalogen innan processen startas.
.TP
\fB\-b\fP, \fB\-\-background\fP
Används typiskt med program som inte kopplar loss sig av sig själva. Flagga
tvingar \fBstart\-stop\-daemon\fP att förgrena sig (fork) innan processen
startar, och tvinga den grenen att köra i bakgrunden. \fBVARNING:
start\-stop\-daemon\fP kan inte kontrollera felstatus för processer som av
\fBnågon som helst\fP anledning misslyckas med att exekvera. Detta är en sista
utväg, och är endast avsett för program som det antingen inte är någon
mening att förgrena på egen hand, eller där det inte är möjligt att lägga
till kod för det på egen hand.
.TP
\fB\-N\fP, \fB\-\-nicelevel\fP \fIheltal\fP
Ändrar prioriteten på processen innan den startas.
.TP
\fB\-P\fP, \fB\-\-procsched\fP \fIpolicy\fP\fB:\fP\fIprioritet\fP
Ändrar processschemaläggarens policy och prioritet för processen innan den
startas. Prioriteten är valfri och anges genom att lägga till ett \fB:\fP följt
av värdet. Standardvärdet för \fIprioritet\fP är 0. För närvarande stöds
värdena \fBother\fP, \fBfifo\fP och \fBrr\fP för \fIpolicy\fP.
.TP
\fB\-I\fP, \fB\-\-iosched\fP \fIklass\fP\fB:\fP\fIprioritet\fP
Ändrar I/O\-schemaläggarens klass och \-prioritet för processen innan den
startas. Prioriteten är valfri och anges genom att lägga till ett \fB:\fP följt
av värdet. Standardvärdet för \fIprioritet\fP är 4, såvida inte \fIklass\fP är
\fBidle\fP, då är \fIprioritet\fP alltid 7. För närvarande stöds värdena \fBidle\fP,
\fBbest\-effort\fP och \fBreal\-time\fP för \fIklass\fP.
.TP
\fB\-k\fP, \fB\-\-umask\fP \fImaskvärde\fP
Ställer in umaskvärdet på processen innan den startas.
.TP
\fB\-m\fP, \fB\-\-make\-pidfile\fP
Används när ett program som inte skapar sin egen pidfil startas. Flaggan
kommer att få \fBstart\-stop\-daemon\fP att skapa filen som anges med
\fB\-\-pidfile\fP och lägga process\-id i den precis innan processen
startas. Observera att den inte kommer att tas bort när programmet
stoppas. \fBOBSERVERA:\fP Funktionen kanske inte alltid fungerar. Framförallt
inte när programmet som startas förgrenar sig (fork) från sin
huvudprocess. Därför är flaggan oftast bara användbar i samband med flaggan
\fB\-\-background\fP.
.TP
\fB\-v\fP, \fB\-\-verbose\fP
Skriv ut pratsamma informationsmeddelanden.
.
.SH RETURVÄRDE
.TP
\fB0\fP
Efterfrågad åtgärd utfördes. Om \fB\-\-oknodo\fP angavs är det även möjligt att
ingenting behövde utföras. Det kan hända när \fB\-\-start\fP angavs och en
motsvarande process redan körde, eller när \fB\-\-stop\fP angavs och det inte
fanns någon motsvarande process.
.TP
\fB1\fP
Om \fB\-\-oknodo\fP inte angavs och ingenting gjordes.
.TP
\fB2\fP
Om \fB\-\-stop\fP och \fB\-\-retry\fP angavs, men slutet på tidtabellen nåddes och
processen fortfarande kördes.
.TP
\fB3\fP
Alla andra fel.
.PP
Med \fB\-\-status\fP\-åtgärden returneras följande statuskoder:
.TP
\fB0\fP
Programmet kör.
.TP
\fB1\fP
Programmet kör inte och pid\-filen finns.
.TP
\fB3\fP
Programmet kör inte.
.TP
\fB4\fP
Kan inte ta reda på programmets status.
.
.SH EXEMPEL
Starta serverprocessen \fBfood\fP, såvida inte en redan kör (en process med
namnet food, som körs som användaren food, med process\-id i food.pid):
.IP
.nf
start\-stop\-daemon \-\-start \-\-oknodo \-\-user food \-\-name food \-\-pidfile /var/run/food.pid \-\-startas /usr/sbin/food \-\-chuid food \-\- \-\-daemon
.fi
.PP
Sänd \fBSIGTERM\fP till \fBfood\fP och vänta upp till fem sekunder på att den
skall avslutas:
.IP
.nf
start\-stop\-daemon \-\-stop \-\-oknodo \-\-user food \-\-name food \-\-pidfile /var/run/food.pid \-\-retry 5
.fi
.PP
Demonstration av ett skräddarsytt schema för att avsluta \fBfood\fP:
.IP
.nf
start\-stop\-daemon \-\-stop \-\-oknodo \-\-user food \-\-name food \-\-pidfile /var/run/food.pid \-\-retry=TERM/30/KILL/5
.fi
.PP
.
.SH FÖRFATTARE
Marek Michalkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl>, baserat på
en tidigare version av Ian Jackson <ian@chiark.greenend.org.uk>.
Manualsida av Klee Dienes <klee@mit.edu>, delvis omformaterad av Ian
Jackson, översatt av Peter Krefting <peterk@debian.org>.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.