blob: 56276f2842bb2a19489d33d9889bdb2a183bcad6 [file] [log] [blame]
.\" update\-alternatives.8
.\" This man page is copyright 1997 Charles Briscoe-Smith
.\" This is free documentation; you can redistribute it and/or modify
.\" it under the terms of the GNU General Public License as published
.\" by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
.\" (at your option) any later version. There is NO WARRANTY. You can
.\" find the GNU GPL in /usr/share/common-licenses/GPL on any Debian system.
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH update\-alternatives 8 2011\-08\-14 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
update\-alternatives \- underhåller symboliska länkar för att bestämma
standardkommandon
.
.SH SYNOPS
\fBupdate\-alternatives\fP [\fIflagga\fP...] \fIåtgärd\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBupdate\-alternatives\fP skapar, tar bort, underhåller och visar information
om de symboliska länkar som ingår i Debians alternativsystem.
.PP
Det är möjligt för flera kommandon som tillhandahåller identisk eller
liknande funktionalitet att vara installerade på ett system samtidigt. Till
exempel har många system flera textredigeringsprogram installerade
samtidigt, vilket ger användarna på systemet valmöjligheter, var och en kan
använda olika textredigeringsprogram om de så önskar, men det gör det svårt
för ett program att göra ett bra val av textredigerare att anropa om en
användare inte har gjort ett specifikt val.
.PP
Debians alternativsystem försöker lösa detta problem. Ett generiskt namn i
filsystemet delas av alla filer som tillhandahåller utbytbar
funktionalitet. Alternativsystemet och systemadministratören anger
tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt generiska
namn. Till exempel kan alternativsystemet låta det generiska namnet
\fI/usr/bin/editor\fP att peka mot \fI/usr/bin/nvi\fP som standard om både
textredigeringsprogrammet \fBed\fP(1) och \fBnvi\fP(1) båda är installerade på
systemet. Systemadministratören kan överstyra detta och låta det peka på
\fI/usr/bin/ed\fP istället, och alternativsystemet kommer inte ändra denna
inställning förrän det ombeds att göra det.
.PP
Det generiska namnet är inte en direkt symbolisk länk till det valda
alternativet. Istället är det en symbolisk länk till ett namn i katalogen
\fIalternatives\fP, vilket i sin tur är en symbolisk länk till den faktiska fil
det pekar mot. Detta görs så att systemadministratörens ändringar kan
begränsas till katalogen \fI/etc\fP: FHS (se detta) ger orsaker till varför
detta är Bra.
.PP
När ett paket som tillhandahåller en fil med en specifik funktionalitet
installeras, ändras eller tas bort, anropas \fBupdate\-alternatives\fP för att
uppdatera information om filen i alternativsystemet. \fBupdate\-alternatives\fP
anropas normalt från \fBpostinst\fP\- (configure) eller \fBprerm\fP\-skripten
(install) i Debianpaket.
.PP
Det är ofta lämpligt för ett antal alternativ att vara synkroniserade, så
att de ändras i grupp. Till exempel, om det är flera versioner av
textredigeraren \fBvi\fP(1) installerade bör manualsidan som refereras till av
\fI/usr/share/man/man1/vi.1\fP motsvara den binär som refereras till av
\fI/usr/bin/vi\fP. \fBupdate\-alternatives\fP hanterar detta genom \fIhuvud\fP\- och
\fIslav\fP\-länkar. När huvudlänken uppdateras ändras även anslutna
slavlänkar. En huvudlänk och dess anslutna slavar utgör en \fIlänkgrupp\fP.
.PP
En länkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av två lägen:
automatisk eller manuell. När en grupp är i automatiskt läge kommer
alternativsystemet automatiskt att bestämma när och hur länkar skall
uppdateras då paket installeras eller tas bort. I manuellt läge kommer
alternativsystemet att behålla administratörens val och undvika att ändra
länkarna (förutom om något är trasigt).
.PP
Länkgrupper är i automatiskt läge när de först introduceras på systemet. Om
systemadministratören gör ändringar till systemets automatiska inställningar
kommer detta att noteras nästa gång \fBupdate\-alternatives\fP körs på den
ändrade länkens grupp och gruppen kommer automatiskt att växlas till
manuellt läge.
.PP
Varje alternativ har en \fIprioritet\fP kopplad till sig. När en länkgrupp är i
automatiskt läge kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar mot
vara den med den högsta prioriteten.
.PP
När flaggan \fI\-\-config\fP används kommer \fBupdate\-alternatives\fP att visa alla
val för länkgruppen där \fInamn\fP är huvudalternativnamnet. Det aktuella valet
är markerat med en "*". Du kommer därefter att få välja vad som skall göras
med länkgruppen. Beroende på vad du väljer kommer längruppen inte längre att
vara i \fIauto\fP\-läge. Du måste använda flaggan \fB\-\-auto\fP för att återgå till
automatiskt läge (eller köra \fB\-\-config\fP på nytt och välja alternativet som
märkts som automatiskt).
.PP
Om du vill konfigurera icke\-interaktivt kan du använda flaggan \fB\-\-set\fP i
stället (se nedan).
.PP
Olika paket som tillhandahåller samma fil måste göra så i
\fBsamförstånd\fP. Det betyder att det är ett \fBkrav\fP att alla involverade
paket använder sig av \fBupdate\-alternatives\fP. Det är inte möjligt att
överstyra en fil ett paket som inte använder
\fBupdate\-alternatives\fP\-mekanismen.
.
.SH TERMINOLOGI
Efter \fBupdate\-alternatives\fP aktiviteter är ganska komplexa blir det enklare
att förstå hur det fungerar genom att vi förklarar några specifika termer.
.TP
generiskt namn (eller alternativlänk).
Ett namn, till exempel \fI/usr/bin/editor\fP, som via alternativsystemet pekar
på en av flera filer med liknande funktionalitet.
.TP
alternativnamn
Namnet på en symbolisk länk i alternativkatalogen.
.TP
alternativ (eller alternativsökväg)
Namnet på en specifik fil i filsystemet, som kan vara tillgänglig via ett
generiskt namn med hjälp av alternativsystemet.
.TP
alternativkatalog
En katalog, som standard \fI/etc/alternatives\fP, som innehåller de symboliska
länkarna.
.TP
administrativ katalog
En katalog, som standard \fI/var/lib/dpkg/alternatives\fP, som innehåller
tillståndsinformation för \fBupdate\-alternatives\fP.
.TP
länkgrupp
En uppsättning relaterade symboliska länkar, avsedda att uppdateras som en
grupp.
.TP
huvudlänk
Alternativlänken i en länkgrupp som bestämmer hur de andra länkarna i
gruppen ställs in.
.TP
slavlänk
En alternativlänk i en länkgrupp som styrs av hur huvudlänken ställs in.
.TP
automatiskt läge
När en länkgrupp är i automatiskt läge försäkrar alternativsystemet att
länkarna i gruppen pekar på det högstprioriterade alternativet som är
lämpligt för gruppen.
.TP
manuellt läge
När en grupp är i manuellt läge kommer inte alternativsystemet att utföra
några ändringar till systemadministratörens inställningar.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-\-install\fP \fIlänk namn sökväg prioritet\fP [\fB\-\-slave\fP \fIlänk namn sökväg\fP]...
Lägg till en grupp med alternativ till systemet. \fIlänk\fP är det generiska
namnet för huvudlänken, \fInamn\fP är namnet på dess symboliska länk i
alternativkatalogen och \fIsökväg\fP är alternativet som introduceras för
huvudlänken. Argumenten efter \fB\-\-slave\fP är det generiska namnet, namnet på
den symboliska länken i alternativkatalogen och alternativet för
slavlänken. Noll eller flera \fB\-\-slave\fP\-flaggor kan anges, där alla följs av
tre argument. Observera att om ett slavalternativ inte finns kommer
motsvarande slavlänk helt enkelt inte att installeras (en varning kommer
fortfarande att visas). Om en verklig fil är installerad där en
alternativlänk måste installeras behålls den såvida inte \fB\-\-force\fP används.
.IP
Om det angivna alternativnamnet redan finns i alternativsystemets databas
kommer informationen som anges att läggas in som en ny uppsättning av
alternativ för gruppen. Om inte kommer en ny grupp, inställd på automatiskt
läge, att läggas till med given information. Om gruppen är i automatiskt
läge och det alternativ som läggs in har högre prioritet än alla andra
installerade alternativ för gruppen kommer de symboliska länkarna att
uppdateras så att de pekar på de nyligen tillagda alternativen.
.TP
\fB\-\-set\fP \fInamn sökväg\fP
Sätt programmet \fIsökväg\fP som ett alternativ till \fInamn\fP. Detta motsvarar
\fB\-\-config\fP men är icke\-interaktivt och kan därmed användas i ett skript.
.TP
\fB\-\-remove\fP \fInamn sökväg\fP
Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlänkar. \fInamn\fP är ett
namn i alternativkatalogen och \fIsökväg\fP är ett absolut filnamn till vilket
\fInamn\fP kunde länkas. Om \fInamn\fP faktiskt är länkat till \fIsökväg\fP kommer
\fInamn\fP att uppdateras till att peka på ett annat lämpligt alternativ (och
gruppen ställs tillbaka till automatiskt läge), eller att tas bort om det
inte finns något alternativ kvar. Anknutna slavlänkar kommer uppdateras
eller tas bort på motsvarande vis. Om länken inte för tillfället pekar på
\fIsökväg\fP kommer inga länkar att uppdateras, endast informationen om
alternativet tas bort.
.TP
\fB\-\-remove\-all\fP \fInamn\fP
Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlänkar. \fInamn\fP är ett
namn i alternativkatalogen.
.TP
\fB\-\-all\fP
Anropar \fB\-\-config\fP på alla alternativ. Kan med framgång kombineras med
\fB\-\-skip\-auto\fP för att gå igenom och konfigurera alla alternativ som inte är
ställda i automatiskt läge. Trasiga alternativ visas också. Ett enkelt sätt
att fixa alla trasiga alternativ är därmed att anropa \fByes \[aq]\[aq] |
update\-alternatives \-\-force \-\-all\fP.
.TP
\fB\-\-auto\fP \fInamn\fP
Ställ in länkgruppen bakom alternativet för \fInamn\fP till automatiskt
läge. Detta får till följd att den huvudsakliga symboliska länken och dess
slavar uppdateras till att peka på det högst prioriterade installerade
alternativet.
.TP
\fB\-\-display\fP \fInamn\fP
Visa information om länkgruppen. Information som visas är gruppens läge
(automatiskt eller manuellt), vilket alternativ den huvudsakliga länken just
nu pekar på, vilka andra alternativ som är tillgängliga (och deras
motsvarande slavalternativ), samt det högst prioriterade alternativ som för
närvarande är installerat.
.TP
\fB\-\-get\-selections\fP
Visa alla huvudalternativnamn (de som styr en länkgrupp) och deras
status. Varje rad innehåller upp till tre fält (avdelade med ett eller flera
blanksteg). Det första fältet är alternativnamnet, det andra är status
(antingen "auto" eller "manuell"), och det sista innehåller det nuvarande
valet för alternativet (observera: detta är ett filnamn och kan därmed
innehålla blanksteg).
.TP
\fB\-\-set\-selections\fP
Läs en alternativkonfiguration från standard in på formatet som skapas av
\fBupdate\-alternatives \-\-get\-selections\fP och konfigurera om dem på
motsvarande sätt.
.TP
\fB\-\-query\fP \fInamn\fP
Visa information om länkgruppen på samma sätt som \-\-display, men i ett
maskintolkbart sätt (se stycket \fBFRÅGEFORMAT\fP nedan).
.TP
\fB\-\-list\fP \fInamn\fP
Visar alla mål för länkgruppen.
.TP
\fB\-\-config\fP \fInamn\fP
Visa tillgängliga alternativ för en länkgrupp och låt användaren att
interaktivt välja vilken som skall användas. Länkgruppen uppdateras.
.TP
\fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-altdir\fP\fI katalog\fP
Anger alternativkatalogen om detta inte skall vara standardvärdet.
.TP
\fB\-\-admindir\fP\fI katalog\fP
Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara standardvärdet.
.TP
\fB\-\-log\fP \fIfil\fP
Anger loggfilen, om det skall vara en annan än standard
(/var/log/alternatives.log).
.TP
\fB\-\-force\fP
Låt \fBupdate\-alternatives\fP ersätta eller ta bort en verklig fil som
installerats där en alternativlänk måste installeras eller tas bort.
.TP
\fB\-\-skip\-auto\fP
Hoppa över konfigureringsfrågor för alternativ som är korrekt konfigurerade
i automatiskt läge. Denna flagga är endast relevant för \fB\-\-config\fP och
\fB\-\-all\fP.
.TP
\fB\-\-verbose\fP
Visa fler kommentarer om vad \fBupdate\-alternatives\fP gör.
.TP
\fB\-\-quiet\fP
Skriv inte några kommentarer såvida det inte uppstår ett fel.
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
Om satt och flaggan \fB\-\-admindir\fP inte har angivits används det som
bas\-administrativ katalog.
.
.SH FILER
.TP
\fI/etc/alternatives/\fP
Den förvalda alternativkatalogen. Kan överstyras med flaggan \fB\-\-altdir\fP.
.TP
\fI/var/lib/dpkg/alternatives/\fP
Den förvalda administrativa katalogen. Kan överstyras med flaggan
\fB\-\-admindir\fP.
.
.SH RETURVÄRDE
.TP
\fB0\fP
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
.TP
\fB2\fP
Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när funktionen skulle
utföras.
.
.SH FRÅGEFORMAT
Formatet för \fBupdate\-alternatives \-\-query\fP använder ett RFC822\-liknande
platt format. Det består av \fIn\fP + 1 block där \fIn\fP är antalet tillgängliga
alternativ i den efterfrågade länkgruppen. Det första blocket innehåller
följande fält:
.TP
\fBLink:\fP\fI länk\fP
Generiskt namn för alternativet.
.TP
\fBStatus:\fP\fI status\fP
Status för alternativet (\fBauto\fP eller \fBmanual\fP).
.TP
\fBBest:\fP\fI bästa\-val\fP
Sökvägen till det bästa alternativet i länkgruppen. Tas inte med om inget
alternativ är tillgängligt.
.TP
\fBValue:\fP\fI för\-närvarande\-valt\-alternativ\fP
Sökvägen till det för närvarande valda alternativet. Kan även ta det magiska
värdet \fBnone\fP (inget). Det används om det inte finns någon länk.
.TP
.TP
Övriga block beskriver tillgängliga alternativ i den efterfrågade länkgruppen:
.TP
\fBAlternative:\fP\fI sökväg\-till\-alternativet\fP
Sökväg till alternativet som beskrivs i blocket.
.TP
\fBPriority:\fP\fI prioritetsvärde\fP
Värdet för prioriteten på alternativet.
.TP
\fBSlaves:\fP\fI lista\-över\-slavar\fP
När denna rubrik är tillgänglig innehåller \fBnext\fP\-raderna alla
slavalternativ som kopplas till huvudlänken för alternativet. Varje rad
beskriver en slag. Varje rad innehåller ett blanksteg, det generiska namnet
på slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och sökvägen till
slavalternativet.
.
.TP
\fBExempel\fP
.nf
$ update\-alternatives \-\-query editor
Link: editor
Status: auto
Best: /usr/bin/vim.gtk
Value: /usr/bin/vim.gtk
Alternative: /bin/ed
Priority: \-100
Slaves:
editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz
Alternative: /usr/bin/vim.gtk
Priority: 50
Slaves:
editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
editor.pl.ISO8859\-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859\-2/man1/vim.1.gz
editor.it.ISO8859\-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859\-1/man1/vim.1.gz
editor.pl.UTF\-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF\-8/man1/vim.1.gz
editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
editor.fr.UTF\-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF\-8/man1/vim.1.gz
editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
editor.it.UTF\-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF\-8/man1/vim.1.gz
editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
editor.fr.ISO8859\-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859\-1/man1/vim.1.gz
.fi
.
.SH DIAGNOSTIK
Med \fB\-\-verbose\fP kommer \fBupdate\-alternatives\fP att beskriva i det oändliga
vad det gör på sin standard ut\-kanal. Om ett fel uppstår skriver
\fBupdate\-alternatives\fP ut felmeddelanden på sin standard fel\-kanal och
avslutar med felkoden 2. Diagnostikinformationen bör vara självförklarande,
sänd in en felrapport om du inte tycker att den är det.
.
.SH EXEMPEL
Det är flera paket som tillhandahåller en textredigerare kompatibel med
\fBvi\fP, till exempel \fBnvi\fP och \fBvim\fP. Vilken bestäms via länkgruppen \fBvi\fP,
vilken innehåller länkar både för själva programmet och dessa anknutna
manualsida.
.PP
För att visa vilka tillgängliga paket som tillhandahåller \fBvi\fP, samt dess
aktuella inställning, använd kommandot \fB\-\-display\fP:
.RS
.PP
\fBupdate\-alternatives \-\-display vi\fP
.RE
.PP
För att välja en specifik implementation av \fBvi\fP, utför detta kommando som
root och välj sedan ett tal från listan:
.RS
.PP
\fBupdate\-alternatives \-\-config vi\fP
.RE
.PP
För att återgå till att \fBvi\fP\-implementationen väljs automatiskt, utför
detta som root:
.RS
.PP
\fBupdate\-alternatives \-\-auto vi\fP
.RE
.
.SH PROGRAMFEL
Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det via Debians
felrapporteringssystem.
.PP
Om du hittar några diskrepanser mellan vad \fBupdate\-alternatives\fP gör och
vad som står i manualsidan så är detta ett fel, antingen i implementationen
eller i dokumentationen; rapportera det.
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 1995 Ian Jackson.
.br
Upphovsrättsskyddat © 2009 Raphaël Hertzog
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.PP
Manualsidan är upphovsrättsskyddad © 1997,1998 Charles Briscoe\-Smith med
flera.
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBln\fP(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.