blob: 4ab7b26ea8cfb36e2aacb53d87473d55f1427879 [file] [log] [blame]
# translation of dpkg_po_ne.po to Nepali
#
# Mahesh Subedi <submanesh@hotmail.com>, 2006.
# Shiva Pokharel <pokharelshiva@hotmail.com>, 2006.
# Shiva Prasad Pokharel <pokharelshiva@hotmail.com>, 2006.
# Nabin Gautam <nabin@mpp.org.np>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg_po_ne\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-14 07:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-05 17:41+0545\n"
"Last-Translator: Nabin Gautam <nabin@mpp.org.np>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: lib/dpkg/ar.c:66
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr ""
#: lib/dpkg/ar.c:81 lib/dpkg/ar.c:97 lib/dpkg/ar.c:108 lib/dpkg/ar.c:112
#: lib/dpkg/ar.c:134 utils/update-alternatives.c:1154
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/ar.c:94
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr ""
#: lib/dpkg/ar.c:123
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "tmpfile (डेटा) बनाउन असफल"
#: lib/dpkg/ar.c:130
#, fuzzy, c-format
msgid "ar member file (%s)"
msgstr "tmpfile (डेटा) बनाउन असफल"
#: lib/dpkg/buffer.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to read on buffer copy for %s"
msgstr "बफर प्रतिलिपिमा असफल (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:212
#, fuzzy, c-format
msgid "failed in write on buffer copy for %s"
msgstr "बफर प्रतिलिपिमा असफल (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:220
#, fuzzy, c-format
msgid "short read on buffer copy for %s"
msgstr "बफर प्रतिलिपिमा छोटो पढ्नुहोस् (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:288
#, fuzzy, c-format
#| msgid "failed to exec tar"
msgid "failed to seek %s"
msgstr "टार कार्यान्वयन गर्न असफल"
#: lib/dpkg/command.c:178 lib/dpkg/command.c:204 src/help.c:621
#: src/processarc.c:98 src/processarc.c:138 src/processarc.c:432
#: src/processarc.c:839 dpkg-deb/build.c:459 dpkg-deb/build.c:538
#: dpkg-deb/build.c:561 dpkg-deb/extract.c:317 dpkg-deb/info.c:65
#: dpkg-split/split.c:69 utils/update-alternatives.c:457
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "%s कार्यन्वयन गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/compress.c:83
#, c-format
msgid "%s: decompression"
msgstr "%s: असङ्कुचन"
#: lib/dpkg/compress.c:89
#, c-format
msgid "%s: compression"
msgstr "%s: सङ्कुचन"
#: lib/dpkg/compress.c:112
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr ""
#: lib/dpkg/compress.c:124
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: आन्तरिक gzip त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:132 lib/dpkg/compress.c:136
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: आन्तरिक gzip त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:150
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr ""
#: lib/dpkg/compress.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: आन्तरिक gzip त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:167
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: आन्तरिक gzip त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:180
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: आन्तरिक gzip त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:220
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr ""
#: lib/dpkg/compress.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: आन्तरिक bzip2 त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:240 lib/dpkg/compress.c:244 lib/dpkg/compress.c:294
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: आन्तरिक bzip2 त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:258
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr ""
#: lib/dpkg/compress.c:265
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: आन्तरिक bzip2 त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:275 lib/dpkg/compress.c:286
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: आन्तरिक bzip2 त्रुटि: `%s'"
#: lib/dpkg/compress.c:282
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr ""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:68
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"अद्यावचिक डाइरेक्टरीले समाहित `%.250s' फाइल गर्दछ जसको नाम धेरै लामो छ (लम्बाई=%d, "
"उच्चतम=%d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:72
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr "अद्यावधिक डाइरेक्टरीले भिन्न लम्बाई नामहरू (%d र %d दुबै) फाइलहरू समावेश गर्दछ ।"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:86
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "अद्यावधिक डाइरेक्टरी `%.255s' स्क्यान गर्न सक्दैन ।"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:102
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "समाहित अद्यावधिक फाइल %.255s हटाउन असफल भयो ।"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:121 dpkg-deb/build.c:447
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "`%.255s' सिर्जना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:125
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "गद्दासँग %.250s भोर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:127
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "गद्दा पछि %.250s फ्लस गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:129
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "गद्दा पछि %.250s को सुरू खोज्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:195
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to open tmpfile for vsnprintf"
msgid "unable to open lock file %s for testing"
msgstr "vsnprintf का लागि tmpfile (अस्थाइ फाइल) खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:221
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr "वस्तुस्थिति डेटावेश ताल्चा मारेको फाइल खोल्न/सिर्जना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:231
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "dpkg वस्तुस्थिति डेटावेश ताल्चा लगाउन तपाईँसंग अनुमति छैन"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:233
#, fuzzy
#| msgid "unable to lock dpkg status database"
msgid "dpkg status database"
msgstr "dpkg वस्तुस्थिति डेटावेश ताल्चा लगाउन अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:257
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "अनुरोध गरिएको सञ्चालनलाई सुपर प्रयोगकर्ता विशेषाधिकार चाहिन्छ"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:262
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "dpkg स्थिति क्षेत्र पहुँच गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:264
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr "सञ्चालनलाई dpkg स्थिति क्षेत्रलाई पढ्न/लेख्न पहुँच आवश्यक पर्दछ"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:309
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "मेरो आफ्नै अद्यावधिक फाइल %.255s हटाउन असफल"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:347
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' को अद्यावधिक गरिएको वस्तुस्थिति लेख्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:349
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' को अद्यावधिक वस्तुस्थिति फ्लस गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:351
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s'को अद्यावधिक वस्तुस्थितिका लागि काट्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:353
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' को अद्यावधिक गरिएको वस्तुस्थिति fsync गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:355
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s'को अद्यावधिक वस्तुस्थिति बन्द गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:358
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s'को अद्यावधिक वस्तुस्थिति स्थापना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dir.c:50
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr "%.250s का लागि फाँट स्क्रिप्टर झण्डाहरू पढ्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dir.c:54
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dir.c:69 lib/dpkg/dir.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dir.c:109 src/divertcmd.c:218 dpkg-split/split.c:202
#: utils/update-alternatives.c:1293
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dir.c:111 src/divertcmd.c:232 src/divertcmd.c:377
#: src/statcmd.c:217 dpkg-deb/build.c:598 dpkg-split/join.c:65
#: dpkg-split/queue.c:187 utils/update-alternatives.c:1406
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dir.c:113 src/divertcmd.c:234 src/divertcmd.c:379
#: dpkg-deb/build.c:600 dpkg-split/join.c:67 dpkg-split/queue.c:189
#: utils/update-alternatives.c:1314 utils/update-alternatives.c:1408
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "vsnprintf मा फ्लस गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dump.c:396
#, c-format
msgid "failed to write details of `%.50s' to `%.250s'"
msgstr " `%.50s' मा `%.250s' विवरण लेख्न असफल"
#: lib/dpkg/dump.c:423
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
msgstr "सूचना %s का लागि लेख्न`%s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dump.c:426
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr "वस्तुस्थिति फाइलमा बफरिङ्ग सेट गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/dump.c:438
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr "`%.50s' to `%.250s' बारेमा रेकर्ड %s लेख्न असफल"
#: lib/dpkg/dump.c:446
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
msgstr "सूचना `%.250s' मा %s फ्लस गर्न असफल"
#: lib/dpkg/dump.c:448
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
msgstr "%s सूचना `%.250s' मा fsync गर्न असफल"
#: lib/dpkg/dump.c:451
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
msgstr "सूचना %s लेखे पछि `%.250s' बन्द गर्न असफल"
#: lib/dpkg/dump.c:455
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
msgstr "`%.250s' लाई `%.250s' मा जगेडा %s को सूचनाका लागि लिङ्क गर्न असफल"
#: lib/dpkg/dump.c:458
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
msgstr "सूचना %s समावेश गर्दै `%.250s' रुपमा `%.250s' स्थापना गर्न असफल"
#: lib/dpkg/ehandle.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
#: lib/dpkg/ehandle.c:100
#, c-format
msgid ""
"%s: outside error context, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
#: lib/dpkg/ehandle.c:120
#, fuzzy
#| msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "नयाँ सफा गर्ने प्रविष्टिका लागि स्मृति बाहिर"
#: lib/dpkg/ehandle.c:183
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: सफा गर्दा त्रुटि:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:201
#, fuzzy, c-format
#| msgid "dpkg: too many nested errors during error recovery !!\n"
msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
msgstr "dpkg: त्रुटि पुन: प्राप्तिको बेलामा धेरै नेष्टेड त्रुटि!!\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:268 lib/dpkg/ehandle.c:307
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "नयाँ सफा गर्ने प्रविष्टिका लागि स्मृति बाहिर"
#: lib/dpkg/ehandle.c:291
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "धेरै तर्कहरु सँग नयाँ सफा गर्ने प्रविष्टिका लागि स्मृति बाहिर"
#: lib/dpkg/ehandle.c:352
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: %s\n"
msgstr ""
"%s: सफा गर्दा त्रुटि:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:393
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: %s\n"
msgstr ""
"%s: सफा गर्दा त्रुटि:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:416
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%s:%d: internal error: %s\n"
msgstr "%s:%d: आन्तरिक त्रुटि `%s'\n"
#: lib/dpkg/fields.c:45
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s हराइरेहेको छ"
#: lib/dpkg/fields.c:49
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`%.*s' is not allowed for %s"
msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
msgstr "`%.*s' %s का लागि अनुमति प्राप्त छैन"
#: lib/dpkg/fields.c:73
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr " %s पछि रद्दी"
#: lib/dpkg/fields.c:87
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "अवैध प्याकेज नाम (%.250s)"
#: lib/dpkg/fields.c:102
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "रित्तो फाइल विवरण फाँट `%s'"
#: lib/dpkg/fields.c:105
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "फाइल विवरण फाँट `%s' लाई वस्तुस्थिति फाइलमा अनुमति छैन"
#: lib/dpkg/fields.c:118
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "फाइल विवरण फाँटमा धेरै मानहरू `%s' (अन्यसंग दाजेमा)"
#: lib/dpkg/fields.c:132
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "फाइल विवरण फाँटमा धेरै थोरै मानहरू `%s' (अन्यसंग दाजेमा)"
#: lib/dpkg/fields.c:154
msgid "yes/no in boolean field"
msgstr "बोलेइन फाँटमा हो/होइन"
#: lib/dpkg/fields.c:174
msgid "word in `priority' field"
msgstr "`प्राथमिकता' फाँटमा शब्द भित्र"
#: lib/dpkg/fields.c:186
msgid "value for `status' field not allowed in this context"
msgstr "`वस्तुस्थिति' का लागि मान फाँट प्रंसगमा अनुमति दिइदैन ।"
#: lib/dpkg/fields.c:191
msgid "first (want) word in `status' field"
msgstr "पहिलो (चाहनुहुन्छ) word in `status' फाँट"
#: lib/dpkg/fields.c:194
msgid "second (error) word in `status' field"
msgstr "सेकेण्ड (त्रुटि) word in `status' फाँट"
#: lib/dpkg/fields.c:197
msgid "third (status) word in `status' field"
msgstr "तेस्रो (वस्तुस्थिति) word in `status' फाँट"
#: lib/dpkg/fields.c:207
#, fuzzy, c-format
#| msgid "error in Version string `%.250s': %.250s"
msgid "error in Version string '%.250s'"
msgstr "संस्करण स्ट्रिङ`%.250s': %.250s मा त्रुटि"
#: lib/dpkg/fields.c:218
msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
msgstr "अप्रचलित `Revision' वा `Package-Revision' फाँट प्रयोग"
#: lib/dpkg/fields.c:235
msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
msgstr "`config-version' का लागि मान फाँट यो प्रसंगमा अनुमति दिदैन ।"
#: lib/dpkg/fields.c:240
#, fuzzy, c-format
#| msgid "error in Config-Version string `%.250s': %.250s"
msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
msgstr "कन्फिग-संस्करण स्टिङ `%.250s': %.250s मा त्रुटि"
#: lib/dpkg/fields.c:266
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has malformatted line `%.*s'"
msgstr "`conffiles' का लागि मानसंग नराम्रो ढाँचाबद्ध गरिएको रेखा `%.*s'"
#: lib/dpkg/fields.c:287
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has line starting with non-space `%c'"
msgstr "`conffiles' का लागि मानसंग खाली स्थान नभएको`%c' बाट लाइन सुरू छ ।"
#: lib/dpkg/fields.c:304
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr "मूल वा शुन्य डाइरेक्टरी कन्फफाइलको रुपमा सूचिबद्ध गरिन्छ ।"
#: lib/dpkg/fields.c:365
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr "`%s' फाँट, हराएको प्याकेज नाम, वा फोहर जहाँ प्याकेज नाम आशा गरियो"
#: lib/dpkg/fields.c:370
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "`%s' फाँट, अवैध प्याकेज नाम `%.255s': %s"
#: lib/dpkg/fields.c:406
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"`%s' फाँट, लाई निर्देशन`%.255s':\n"
"खराब संस्करण संम्बन्ध %c%c"
#: lib/dpkg/fields.c:412
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"`%s' फाँट, लाई निर्देशन`%.255s':\n"
" `%c' अप्रचलित छ , साट्टोमा `%c=' वा `%c%c' प्रयोग गर्नुहोस्"
#: lib/dpkg/fields.c:422
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"`%s' फाँट, लाई निर्देशन `%.255s':\n"
" सूचित संस्करण नम्बरमा ठ्याकै मिल्यो, साटोमा `=' प्रयोग गर्न सुझाव छ"
#: lib/dpkg/fields.c:430
msgid "Only exact versions may be used for Provides"
msgstr "प्रदान गर्दछका लागि मात्र ठ्याकै संस्करणहरू प्रयोग हुन सक्छ"
#: lib/dpkg/fields.c:434
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"`%s' फाँट, लाई निर्देशन `%.255s':\n"
" संस्करण मान अल्फा सङ्ख्यात्मक नहुने देखि सुरू हुन्छ, खाली ठाँउ थप्न सुझाव गरिन्छ ।"
#: lib/dpkg/fields.c:451 lib/dpkg/fields.c:455
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `%c'"
msgstr "`%s' फाँट, `%.255s' लाई सन्दर्भ: संस्करण '%c' समाहित गर्दछ"
#: lib/dpkg/fields.c:459
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "`%s' फाँट, `%.255s' लाई सन्दर्भ: समाप्त नभएको संस्करण"
#: lib/dpkg/fields.c:465
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`%s' field, reference to `%.255s': error in version: %.255s"
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
msgstr "`%s' फाँट, %.255s' लाई सन्दर्भ: संस्करणमा त्रुटि: %.255s"
#: lib/dpkg/fields.c:475
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr "`%s' फाँट, प्याकेज `%.255s' लाई सन्दर्भ पछि वाक्य संरचना त्रुटि"
#: lib/dpkg/fields.c:482
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "फाँट %s मा वैकल्पिकहरू (`|') लाई अनुमति दिदैन"
#: lib/dpkg/fields.c:536
#, fuzzy
msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
msgstr "`config-version' का लागि मान फाँट यो प्रसंगमा अनुमति दिदैन ।"
#: lib/dpkg/fields.c:543
#, fuzzy, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "`%s' फाँट, अवैध प्याकेज नाम `%.255s': %s"
#: lib/dpkg/fields.c:547
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr ""
#: lib/dpkg/fields.c:561
#, fuzzy
msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
msgstr "`वस्तुस्थिति' का लागि मान फाँट प्रंसगमा अनुमति दिइदैन ।"
#: lib/dpkg/fields.c:568
#, fuzzy, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "लाइन %d: %.250s मा अवैध प्याकेज नाम"
#: lib/dpkg/fields.c:574
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची"
#: lib/dpkg/file.c:51
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/file.c:55
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "नयाँ वितरण कन्फफाइल `%.250s'को स्विमित्व परिवर्तन गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/file.c:59
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "नयाँ वितरण कन्फफाइल `%.250s'को मोड सेट गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/file.c:85
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to unlock %s: %s"
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "%s ताल्चा खोल्न अक्षम: %s"
#: lib/dpkg/file.c:111
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/file.c:146
#, fuzzy, c-format
#| msgid "status database area is locked by another process"
msgid "%s is locked by another process"
msgstr "अन्य प्रक्रियाद्धारा वस्तुस्थिति डेटावेश क्षेत्रमा ताल्चा लगाइन्छ ।"
#: lib/dpkg/file.c:148
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to unlock %s: %s"
msgid "unable to lock %s"
msgstr "%s ताल्चा खोल्न अक्षम: %s"
#: lib/dpkg/log.c:53
#, c-format
msgid "couldn't open log `%s': %s\n"
msgstr "लग खोल्न सकेन `%s': %s\n"
#: lib/dpkg/log.c:85
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr ""
#: lib/dpkg/log.c:114
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "`%.250s' को अद्यावधिक गरिएको वस्तुस्थिति लेख्न अक्षम"
#: lib/dpkg/mlib.c:44 utils/update-alternatives.c:262
#, fuzzy, c-format
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "रिएलोक असफल (%ld बाइटहरू)"
#: lib/dpkg/mlib.c:58
#, fuzzy, c-format
msgid "realloc failed (%zu bytes)"
msgstr "रिएलोक असफल (%ld बाइटहरू)"
#: lib/dpkg/mlib.c:72 lib/dpkg/mlib.c:90 utils/update-alternatives.c:277
#: utils/update-alternatives.c:334 utils/update-alternatives.c:1107
#, fuzzy
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "डाइरेक्टरी सिर्जना गर्न असफल"
#: lib/dpkg/mlib.c:102
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "std%s का लागि dup गर्न असफल"
#: lib/dpkg/mlib.c:103
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "fd %d का लागि dub गर्न असफल"
#: lib/dpkg/mlib.c:109
msgid "failed to create pipe"
msgstr "पाइप सिर्जना गर्न असफल"
#: lib/dpkg/mlib.c:117
#, fuzzy, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "लेख्दै गर्दा त्रुटि `%s'"
#: lib/dpkg/mlib.c:124
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr "%.250s का लागि फाँट स्क्रिप्टर झण्डाहरू पढ्न अक्षम"
#: lib/dpkg/mlib.c:126
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "%.250s का लागि बन्द-मा-कार्यान्वयन सेट गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/options.c:63
#, fuzzy, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "कन्फिगरेसन त्रुटि: %s लाई एउटा मान चाहिन्छ"
#: lib/dpkg/options.c:75
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "`%.255s' का लागि पढ्नका लागि कन्फिगरेसन फाइल खोल्न असफल"
#: lib/dpkg/options.c:102
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr ""
#: lib/dpkg/options.c:117
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "अज्ञात विकल्प `%s'"
#: lib/dpkg/options.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "--%s विकल्पले एउटा मान लिन्छ"
#: lib/dpkg/options.c:127
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "--%s विकल्पले एउटा मान लिदैन"
#: lib/dpkg/options.c:133
#, c-format
msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgstr "कन्फिगरेसन`%.255s' फाइलमा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: lib/dpkg/options.c:134
#, c-format
msgid "error closing configuration file `%.255s'"
msgstr "कन्फिगरेसन फाइल`%.255s' बन्द गर्दा त्रुटि"
#: lib/dpkg/options.c:170
#, fuzzy, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "कन्फिगरेसन फाइल`%.255s' बन्द गर्दा त्रुटि"
#: lib/dpkg/options.c:228
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "अज्ञात विकल्प --%s"
#: lib/dpkg/options.c:232
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "--%s विकल्पले एउटा मान लिन्छ"
#: lib/dpkg/options.c:237
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "--%s विकल्पले एउटा मान लिदैन"
#: lib/dpkg/options.c:245
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "अज्ञात विकल्प -%c"
#: lib/dpkg/options.c:250
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "-%c ले एउटा मान लिन्छ"
#: lib/dpkg/options.c:258
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "-%c विकल्पले एउटा मान लिदैन"
#: lib/dpkg/options.c:271
#, fuzzy, c-format
msgid "obsolete option '--%s'\n"
msgstr "चेतावनी: अप्रचलित विकल्प `--%s'\n"
#: lib/dpkg/options.c:287
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "द्धन्दात्मक कार्यहरू -%c (--%s) र -%c (--%s)"
#: lib/dpkg/parse.c:134
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "फाँट`%s' का लागि नक्कल प्रति मान"
#: lib/dpkg/parse.c:146
#, c-format
msgid "user-defined field name `%.*s' too short"
msgstr "प्रयोग कर्ता-परिभाषित फाँट नाम`%.*s' धेरै छोटो"
#: lib/dpkg/parse.c:152
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.*s'"
msgstr "प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँट`%.*s' का लागि नक्कल प्रति मान"
#: lib/dpkg/parse.c:207
msgid "Configured-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "अनुपयुक्त वस्तुस्थितिसंग प्याकेजका लागि कन्फिगर गरिएको-संस्करण"
#: lib/dpkg/parse.c:218
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parse.c:222
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parse.c:228
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parse.c:232
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parse.c:242
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr "स्थापना बिहिन अवस्थामा रहेको प्याकेजमा कन्फफाइल छ, तिनिहरुलाई बिर्सदैछ"
#: lib/dpkg/parse.c:335
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr "प्याकेज सूचना फाइल `%.255s' पढ्नका लागि खोल्न असफल"
#: lib/dpkg/parse.c:341
#, c-format
msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgstr "प्याकेज सूचना फाइल `%.255s' तोक्न सकिदैन"
#: lib/dpkg/parse.c:347
#, c-format
msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
msgstr "प्याकेज सूचना फाइल`%.255s' mmap गर्न सकिदैन"
#: lib/dpkg/parse.c:352
#, fuzzy, c-format
#| msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "प्याकेज सूचना फाइल `%.255s' तोक्न सकिदैन"
#: lib/dpkg/parse.c:363
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "पढे पछि बन्द गर्न असफल: `%.255s'"
#: lib/dpkg/parse.c:404
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.*s'"
msgstr "EOF पछि फाँट नाम `%.*s'"
#: lib/dpkg/parse.c:407
#, c-format
msgid "newline in field name `%.*s'"
msgstr "फाँट नाम `%.*s'मा नयाँ लाइन"
#: lib/dpkg/parse.c:410
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
msgstr " फाँट नाम`%.*s' मा MSDOS EOF (^Z)"
#: lib/dpkg/parse.c:414
#, c-format
msgid "field name `%.*s' must be followed by colon"
msgstr "फाँट नाम `%.*s' विरामचिन्ह द्धारा साथ दिनु पर्छ"
#: lib/dpkg/parse.c:425
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "फाँटको मान `%.*s' (हराएको अन्तिम नयाँलाइन) पहिले EOF"
#: lib/dpkg/parse.c:429
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
msgstr "फाँटको मान `%.*s' (हराइरहेको नयाँलाइन ?) मा MSDOS EOF"
#: lib/dpkg/parse.c:440
#, fuzzy, c-format
#| msgid "newline in field name `%.*s'"
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "फाँट नाम `%.*s'मा नयाँ लाइन"
#: lib/dpkg/parse.c:461
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "फाँटको मान `%.*s' (अन्तिम नयाँलाइन हराउदै) बेला EOF"
#: lib/dpkg/parse.c:546
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr "धेरै प्याकेज सूचना प्रविष्टिहरू फेला पर्यो, मात्र एउटालाई अनुमति थियो ।"
#: lib/dpkg/parse.c:572
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "`%.255s' प्याकेज सूचनाहरू छैन"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:45
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
" %.255s"
msgstr "%s, फाइल `%.255s'मा नजिकको लाइन %d"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:48
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" %.255s"
msgstr "%s, फाइल `%.255s'मा नजिकको लाइन %d"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:125
msgid "may not be empty string"
msgstr "रित्तो स्ट्रिङ् होइन होला"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:127
#, fuzzy
#| msgid "must start with an alphanumeric"
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "एउटा अल्फान्युमेरिक सँग सुरू गर्नु पर्छ"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:136
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed (only letters, digits and characters `%s')"
msgstr "क्यारेक्टर `%c' अनुमति छैन (अक्षर, अङ्कहरू र क्यारेक्टरहरू `%s'लाई मात्र)"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:178
#, fuzzy
#| msgid "<none>"
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<none>"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:209
msgid "version string is empty"
msgstr "संस्करण स्ट्रिङ् रित्तो छ"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:224
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "संस्करण स्ट्रिङ् सँग सम्मिलित खाली ठाँउहरू छ ।"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:230
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "संस्करणमा इपोच नम्बर होइन"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:232
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "संस्करण नम्बरमा विराम पछि केहि पनि छैन"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:247
msgid "version number does not start with digit"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parsehelp.c:250
#, fuzzy
#| msgid "nothing after colon in version number"
msgid "invalid character in version number"
msgstr "संस्करण नम्बरमा विराम पछि केहि पनि छैन"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:254
#, fuzzy
#| msgid "nothing after colon in version number"
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "संस्करण नम्बरमा विराम पछि केहि पनि छैन"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:299 lib/dpkg/parsehelp.c:311
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "हराइरहेको %s"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:301 lib/dpkg/parsehelp.c:314
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr " %s का लागि रित्तो मान"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:80
#, c-format
msgid "invalid character `%c' in field width\n"
msgstr "क्यारेक्टर`%c' फाँट चौडाइमा अवैध\n"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:172
#, c-format
msgid "Closing brace missing in format\n"
msgstr "ढाँचामा बन्द गर्ने जुँगे कोष्ठकहरू हराइरहेको\n"
#: lib/dpkg/pkg-show.c:40
msgid "(no description available)"
msgstr "(कुनै वर्णन उपलब्ध छैन)"
#: lib/dpkg/subproc.c:55
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "स्क्रिप्ट चलाउनु पहिले सङ्केत %s वेबास्ता गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/subproc.c:68
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "अन-क्याचिङ् त्रुटि %s: %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:78
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (उपप्रक्रिया): %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:89 utils/update-alternatives.c:454
msgid "fork failed"
msgstr "फ्रोक असफल"
#: lib/dpkg/subproc.c:119
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "उपप्रक्रियाहरू %s फिर्ता त्रुटि निकास स्थिति %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:128
#, fuzzy, c-format
msgid "subprocess %s was interrupted"
msgstr " %s का लागि पर्खने असफल भयो"
#: lib/dpkg/subproc.c:130
#, fuzzy, c-format
#| msgid "subprocess %s killed by signal (%s)%s"
msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
msgstr "उपप्रक्रियाहरू %s संकेतद्धारा मारियो (%s)%s"
#: lib/dpkg/subproc.c:132
msgid ", core dumped"
msgstr ", कोर थुप्रियो"
#: lib/dpkg/subproc.c:134
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "उपप्रक्रियाहरू %s पर्खने स्थिति कोड %d सँग असफल भयो"
#: lib/dpkg/subproc.c:151 utils/update-alternatives.c:461
#, fuzzy, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr " %s का लागि पर्खने असफल भयो"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:72
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr ""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:81
#, fuzzy, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "statoverride फाइल `%.250s'"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:85
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr ""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:134
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:141
#, fuzzy
msgid "triggers area"
msgstr "%s ताल्चा खोल्न अक्षम: %s"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:151
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:165
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:179
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:215
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "फाइल %.255s बाट %s पढ्दा त्रुटि"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:223
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:228
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:232
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "`%.255s' को नयाँ संस्करण स्थापना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:222
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
#: lib/dpkg/triglib.c:263
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:292
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr "भाग फाइल `%.250s' पढ्दा त्रुटि"
#: lib/dpkg/triglib.c:305
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
#: lib/dpkg/triglib.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:321
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:332
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "`%.255s' को नयाँ संस्करण स्थापना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:340 lib/dpkg/triglib.c:342 lib/dpkg/triglib.c:472
#: src/remove.c:286 src/remove.c:377
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "`%.250s' हटाउन सक्दैन"
#: lib/dpkg/triglib.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:383
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:456
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr "नयाँ सूचना फाइल `%.250s' को रुपमा `%.250s' स्थापना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:483
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:493
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:496
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:499
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:503
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
msgstr "नयाँ डिपोट फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:507
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
msgstr "नयाँ सूचना फाइल `%.250s' को रुपमा `%.250s' स्थापना गर्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:542
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "भाग फाइल `%.250s' पढ्दा त्रुटि"
#: lib/dpkg/triglib.c:552
#, fuzzy, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "कन्फिगरेसन`%.255s' फाइलमा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: lib/dpkg/triglib.c:563
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
#: lib/dpkg/triglib.c:665
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
#: lib/dpkg/triglib.c:684
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:699
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr ""
#: lib/dpkg/triglib.c:712
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr ""
#: lib/dpkg/triglib.c:776
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "डिपोट डाइरेक्ट्री `%.250s' पढ्न अक्षम"
#: lib/dpkg/triglib.c:779
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr "डिपोट डाइरेक्ट्री `%.250s' पढ्न अक्षम"
#: lib/dpkg/trigname.c:34
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr ""
#: lib/dpkg/trigname.c:38
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr ""
#: lib/dpkg/utils.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid "read error in `%.250s'"
msgstr "%.250s मा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: lib/dpkg/utils.c:61
#, fuzzy, c-format
msgid "fgets gave an empty string from `%.250s'"
msgstr "fgets ले diversions [i] बाट एउटा रित्तो स्ट्रिङ् दियो"
#: lib/dpkg/utils.c:63
#, fuzzy, c-format
msgid "too-long line or missing newline in `%.250s'"
msgstr "फाइल `%.250s' दूषित छ - %.250s पछि नयाँ लाइन हरटाइरहेछ"
#: lib/dpkg/utils.c:75
#, fuzzy, c-format
msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
msgstr "%.250s मा अनपेक्षित फाइलको समाप्ति"
#: lib/dpkg/varbuf.c:82 lib/dpkg/varbuf.c:88
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr ""
#: src/archives.c:179 src/archives.c:200 src/archives.c:724
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "dpkg-deb पाइपबाट पढ्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:195
#, c-format
msgid "skipped unpacking file '%.255s' (replaced or excluded?)"
msgstr ""
#: src/archives.c:246 src/archives.c:250
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' को टाइमस्टाम्पहरू सेटिङ् गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:262
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr "सिमलिङ्क `%.255s'को स्वामित्व सेट गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:265 src/archives.c:734 src/statcmd.c:163
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' को स्यामित्व सेट गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:267 src/archives.c:736 src/statcmd.c:165
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "`%.255s'को सेटिङ् अनुमति त्रुटि"
#: src/archives.c:395
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink `%.250s'"
msgstr "`%.250s' मा कार्यन्वयन अनुमतिहरू सेट गर्न अक्षम"
#: src/archives.c:417
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target `%.250s' for "
"symlink `%.250s'"
msgstr ""
#: src/archives.c:475
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"`%.250s' अधिलेखन गर्न प्रयास गर्दै, जुन `%.250s'%.10s%.100s%.10s को फेरिएको संस्करण "
"हो ।"
#: src/archives.c:481
#, fuzzy, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr ""
"`%.250s' अधिलेखन गर्न प्रयास गर्दै, जुन `%.250s'%.10s%.100s%.10s को फेरिएको संस्करण "
"हो ।"
#: src/archives.c:511
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr "`%.255s' (जुन मैले स्थापना गर्न लागेको थिए) लाई तोक्न अक्षम"
#: src/archives.c:519
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr "अन्य संस्करण स्थापना गर्नुभन्दा पहिले `%.255s' वरिपरिको वातावरणहरू हटाउन अक्षम"
#: src/archives.c:525
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr "अन्य संस्करण स्थापना गर्नु पहिले पूर्वावस्थामा ल्याएको `%.255s' तोक्न अक्षम"
#: src/archives.c:561
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "सङ्ग्रहले अज्ञात प्रकारको वस्तु `%.255s' समावेश गर्यो 0x%x"
#: src/archives.c:626 src/divertcmd.c:150 utils/update-alternatives.c:682
#: utils/update-alternatives.c:1222 utils/update-alternatives.c:1284
#: utils/update-alternatives.c:1441 utils/update-alternatives.c:1680
#: utils/update-alternatives.c:2167 utils/update-alternatives.c:2244
#: utils/update-alternatives.c:2527
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "पुरानो नाम `%s' तोक्न सकिदैन: %s"
#: src/archives.c:641
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s ...\n"
msgstr "पुरानो संस्करणमा फाइलहरू बदल्दै %s ...\n"
#: src/archives.c:645
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s ...\n"
msgstr "स्थापना गरिएको प्याकेजमा फाइलहरू द्रारा प्रतिस्थापित गरियो %s ...\n"
#: src/archives.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr "डाइरेक्टरी बिनाको प्याकेज`%.250s'मा डाइरेक्टरी %.250s अधावधिक गर्न प्रयास गर्दै"
#: src/archives.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr "`%.250s'अधावधिक गर्न प्रयास गर्दै, जुन प्याकेज %.250s मा पनि छ"
#: src/archives.c:711
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create `%.255s' (while processing `%.255s')"
msgstr "`%.255s'लाई (`%.255s'मा ) पढ्न असफल"
#: src/archives.c:718
#, c-format
msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
msgstr "dpkg-deb `%.255s' बेलामा ब्याकइन्ड"
#: src/archives.c:744 src/archives.c:908 src/archives.c:949
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "बन्द गर्दा/लेख्दा `%.255s' त्रुटि"
#: src/archives.c:748
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "पाइप `%.255s' सिर्जना गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:753 src/archives.c:758
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "यन्त्र `%.255s' सिर्जना गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:771
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "हार्ड लिङ्क `%.255s' सिर्जना गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:777 utils/update-alternatives.c:539
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "प्रतिकात्मक लिङ्क `%.255s' सिर्जना गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:783
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "डाइरेक्टरी `%.255s' सिर्जना गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:822
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr "नयाँ संस्करण स्थापना गर्न `%.255s' लाई छेउमा सार्न अक्षम"
#: src/archives.c:832 utils/update-alternatives.c:322
#, c-format
msgid "unable to read link `%.255s'"
msgstr "लिङ्क`%.255s' पढ्न अक्षम"
#: src/archives.c:834 src/configure.c:423
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr ""
#: src/archives.c:839
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr "सिमलिङ्क `%.255s' का लागि जगेडा बनाउन अक्षम"
#: src/archives.c:841
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr "सिमलिङ्क `%.255s' का लागि जगेडा स्वामित्व परिवर्तन गर्न अक्षम"
#: src/archives.c:846
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr "नयाँ संस्करण स्थापना गर्न पहिले जगेडा लिङ्क`%.255s' बनाउन अक्षम"
#: src/archives.c:863 src/archives.c:957
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' को नयाँ संस्करण स्थापना गर्न अक्षम"
#: src/archives.c:902 src/archives.c:945
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "`%.255s' सिर्जना गर्न अक्षम"
#: src/archives.c:947
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "`%.255s' बफर बन्द गर्न अक्षम"
#: src/archives.c:1000
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: चेतावनी - %s को हटाउने सँग निर्भरता समस्या अवज्ञा गर्दै:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1005
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s."
msgstr ""
"dpkg: चेतावनी - अत्यावश्यक\n"
" प्याकेज %s को डिकन्फिगरेसन ध्यान दिदै , %sको हटाउने सक्षम पार्न ।\n"
#: src/archives.c:1008
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s.\n"
msgstr ""
"dpkg: होइन, %s आवश्यक छैन, डिकन्फिगर गरिएको छैन\n"
"यो हटाउने %s को सक्षम गर्न क्रममा छ ।\n"
#: src/archives.c:1022
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"dpkg: no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: होइन, %s हटाउन सक्दैन (--स्वत डिकन्फिगरले मद्दत गर्नेछ):\n"
"%s"
#: src/archives.c:1032
#, fuzzy, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "%.250s मा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: src/archives.c:1057
#, fuzzy, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "`%.255s' को नयाँ संस्करण स्थापना गर्न अक्षम"
#: src/archives.c:1058
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"dpkg: considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ...\n"
msgstr "dpkg: %sको पक्षमा %s हटाउन विचार गर्दै ...\n"
#: src/archives.c:1065
#, fuzzy, c-format
msgid "dpkg: yes, will deconfigure %s (broken by %s).\n"
msgstr "dpkg: हो, %s को पक्षमा %s हट्नेछ ।\n"
#: src/archives.c:1069 src/archives.c:1187
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s समावेश गर्दै %s ध्यान दिदै:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1077
#, fuzzy
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "dpkg: चेतावनी - अवज्ञा विच परस्पर-विरोध, जे भए पनि बढ्न सक्नुहुन्छ !\n"
#: src/archives.c:1082
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
#: src/archives.c:1086
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr ""
#: src/archives.c:1116
#, c-format
msgid "dpkg: considering removing %s in favour of %s ...\n"
msgstr "dpkg: %sको पक्षमा %s हटाउन विचार गर्दै ...\n"
#: src/archives.c:1122
#, c-format
msgid "%s is not properly installed - ignoring any dependencies on it.\n"
msgstr "%s राम्रो सँग स्थापना गरिएको छैन - यसमा कुनै निर्भरताहरू अवज्ञा गर्दै ।\n"
#: src/archives.c:1151
#, c-format
msgid "dpkg: may have trouble removing %s, as it provides %s ...\n"
msgstr "dpkg: %s हटाउदा झन्झट हुन सक्छ, यसले यस रुपमा प्रदान गर्दछ %s ...\n"
#: src/archives.c:1166
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
"requested.\n"
msgstr ""
"dpkg: प्याकेज %s लाई पून स्थापना आवश्यक छ, तर जे भए पनि तपाईँको अनुरोध अनुसार हटाउनुछ "
"।\n"
#: src/archives.c:1169
#, c-format
msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
msgstr "dpkg: प्याकेज %s लाई पून स्थापना आवश्यक छ, हट्ने छैन\n"
#: src/archives.c:1178
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
msgstr "dpkg: हो, %s को पक्षमा %s हट्नेछ ।\n"
#: src/archives.c:1190
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "परस्पर-विरोधी प्याकेजहरू %.250s स्थापना नगर्दै"
#: src/archives.c:1191
#, fuzzy
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "dpkg: चेतावनी - अवज्ञा विच परस्पर-विरोध, जे भए पनि बढ्न सक्नुहुन्छ !\n"
#: src/archives.c:1235
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --कम्तिमा एक मार्ग तर्क पुनरावृती आवश्यक छ"
#: src/archives.c:1245
#, fuzzy
msgid "find for dpkg --recursive"
msgstr "पुनरावृतिको लागि कार्यन्वयन गर्न असफल"
#: src/archives.c:1266
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "'फेला पार्नुहोस' को पाइप fdopen गर्न असफल"
#: src/archives.c:1272
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "'फेला पार्नुहोस' को पाइप पढ्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:1273
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "'फेला पार्नुहोस' को पाइप बन्द गर्दा त्रुटि"
#: src/archives.c:1276
#, c-format
msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
msgstr "पुनरावृतिका लागि 'फेला पार्नुहोस' ले ह्यान्डल नगरिएको त्रुटि %i फिर्ता गर्यो"
#: src/archives.c:1279
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr "खोजिएको, तर फेला नपारिएको प्याकेजहरू ( *.deb सँग मिल्ने फाइलहरू)"
#: src/archives.c:1290
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s लाई कम्तिमा एउटा प्याकेज सङ्ग्रह फाइल तर्क आवश्यक छ"
#: src/archives.c:1325 src/divertcmd.c:78 src/divertcmd.c:118
#: src/enquiry.c:166 src/enquiry.c:279 src/enquiry.c:449 src/enquiry.c:451
#: src/enquiry.c:464 src/main.c:66 src/main.c:163 src/main.c:314
#: src/main.c:493 src/packages.c:254 src/querycmd.c:252 src/querycmd.c:355
#: src/querycmd.c:396 src/querycmd.c:404 src/querycmd.c:448 src/querycmd.c:517
#: src/querycmd.c:606 src/querycmd.c:650 src/select.c:79 src/statcmd.c:68
#: src/statcmd.c:98 src/trigcmd.c:58 src/trigcmd.c:90 dpkg-deb/build.c:441
#: dpkg-deb/extract.c:217 dpkg-deb/extract.c:250 dpkg-deb/info.c:203
#: dpkg-deb/info.c:265 dpkg-deb/main.c:60 dpkg-deb/main.c:126
#: dpkg-split/info.c:257 dpkg-split/main.c:54 dpkg-split/main.c:98
#: dpkg-split/queue.c:144 dpkg-split/queue.c:280
msgid "<standard output>"
msgstr ""
#: src/archives.c:1326 src/packages.c:255 src/querycmd.c:253
#: src/querycmd.c:353 src/querycmd.c:454 src/querycmd.c:518 src/select.c:80
#: dpkg-split/main.c:169 dpkg-split/queue.c:218
msgid "<standard error>"
msgstr ""
#: src/archives.c:1367
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Selecting previously deselected package %s.\n"
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "पहिल्यै चयन हटाएको प्याकेज %s चयन गर्दै \n"
#: src/archives.c:1371
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Skipping deselected package %s.\n"
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "चयन हटाएको प्याकेज %s फड्काउदै\n"
#: src/archives.c:1387
#, c-format
msgid "Version %.250s of %.250s already installed, skipping.\n"
msgstr "संस्करण %.250s of %.250s पहिल्यै स्थापित छ, फड्काउदै\n"
#: src/archives.c:1397
#, fuzzy, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s."
msgstr "%s - चेतावनी: %.250s बाट %.250s सम्म %.250s स्तरन्युन गर्दैछ ।\n"
#: src/archives.c:1402
#, c-format
msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
msgstr "%.250s बाट संस्करण %.250s सम्म %.250s स्तरन्युन हुने छैन, फड्काउदै ।\n"
#: src/cleanup.c:86
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"जगेडा प्रतिलिपिको पूनस्थापनालाई अनुमति दिन %.250s'को भर्खरै स्थापित संस्करण हटाउन अक्षम"
#: src/cleanup.c:93
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "%.250s' को जगेडा संस्करण पूर्वावस्थामा ल्याउन अक्षम"
#: src/cleanup.c:97
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "%.250s' को जगेडा संस्करण पूर्वावस्थामा ल्याउन अक्षम"
#: src/cleanup.c:101
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of `%.250s'"
msgstr "%.250s' को भर्खरै स्थापित संस्करण हटाउन अक्षम"
#: src/cleanup.c:108
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "%.250s' को नयाँ झिकिएको संस्करण हटाउन अक्षम"
#: src/configure.c:104
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to stat new dist conffile `%.250s'"
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr "नयाँ वितरण कन्फफाइल `%.250s' तोक्न अक्षम"
#: src/configure.c:114
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr "हाल स्थापित कन्फफाइल `%.250s' तोक्न अक्षम"
#: src/configure.c:126
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"कन्फिगरेसन फाइल`%s', तपाईँको प्रणालीमा अवस्थित छैन ।\n"
"तपाईँको अनुरोध अनुसार नयाँ कन्फिगर फाइल स्थापना गर्दै ।\n"
#: src/configure.c:168
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "dpkg: %s: चेतावनी - पुरानो जगेडा हटाउन असफल `%.250s': %s\n"
#: src/configure.c:176
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "dpkg: %s: चेतावनी - नाम फेर्न असफल`%.250s' to `%.250s': %s\n"
#: src/configure.c:182
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: ले '%s %s' कार्यान्वयन गर्न असफल"
#: src/configure.c:188
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr "dpkg: %s: चेतावनी - पुरानो वितरण संस्करण `%.250s' हटाउन असफल: %s\n"
#: src/configure.c:192
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "dpkg: %s: चेतावनी - `%.250s' (अधिलेखन पहिले) हटाउन असफल: %s\n"
#: src/configure.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "dpkg: %s: चेतावनी - `%.250s' लाई `%.250s'संग लिङ्क गर्न असफल: %s\n"
#: src/configure.c:200
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "कनफिग फाइल %s को नयाँ संस्करण स्थापना गर्दै ...\n"
#: src/configure.c:206 utils/update-alternatives.c:546
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "`%.250s' को रुपमा `%.250s' स्थापना गर्न अक्षम"
#: src/configure.c:257
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr "`%s' नाम गरेको कुनै पनि प्याकेज स्थापना गरिएको छैन, कन्फिगर गर्न सकिदैन"
#: src/configure.c:260
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "प्याकेज %.250s पहिल्यै स्थापित र कन्फिगर गरिएको छ"
#: src/configure.c:263
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"प्याकेज %.250s कन्फिगरका लागि तयार छैन\n"
"कन्फिगर गर्न सकिदैन (हालको स्थिति `%.250s')"
#: src/configure.c:294
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg:%s को कन्फिगरेसन निर्भरता समस्याका कारणले रोक्दछ :\n"
"%s"
#: src/configure.c:297
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "निर्भरता समस्याहरू - कन्फिगरेसन नगरेको छोड्दै"
#: src/configure.c:301
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: निर्भरता समस्याहरू, तर जे भए पनि तपाईँको अनुरोधको रुपमा कन्फिगर गर्दै:\n"
"%s"
#: src/configure.c:309
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting configuration."
msgstr ""
"प्याकेज एकदम खराब अयोग्य स्थितीमा छ - तपाईँले\n"
"यसलाई कन्फिगरेसन प्रयत्न गर्न पूर्व पून स्थापना गर्नु पर्दछ ।"
#: src/configure.c:312
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "सेटिङ् गर्दै %s (%s) ...\n"
#: src/configure.c:396
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"dpkg: %s: चेतावनी - कन्फिग फाइल`%s' तोक्न अक्षम \n"
" (= `%s'): %s\n"
#: src/configure.c:409
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"dpkg: %s: चेतावनी - कन्फिग फाइल `%s' परिपत्र लिङ्क हो \n"
" (= `%s')\n"
#: src/configure.c:418
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"dpkg: %s: चेतावनी - लिङ्क कन्फफाइल`%s' पढ्न असफल \n"
" (= `%s'): %s\n"
#: src/configure.c:444
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"dpkg: %s: चेतावनी - कन्फफाइल `%.250s' ले विकृत फाइलनाम समाधान गर्दछ\n"
" (`%s'ले`%s'मा सिमलिङ्क हो)\n"
#: src/configure.c:460
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"dpkg: %s: चेतावनी - कन्फफाइल `%.250s' एउटा सादा फाइल वा सिमलिङ्क होइन (= `%s')\n"
#: src/configure.c:486
msgid "md5hash"
msgstr "md5hash"
#: src/configure.c:492
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unable to open conffile %s for hash: %s"
msgstr "dpkg: %s: चेतावनी - ह्यासका लागि कन्फफाइल %s खोल्न अक्षम: %s\n"
#: src/configure.c:522 src/configure.c:526
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr ""
#: src/configure.c:543
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "तपाईँले गरिसके पछि 'exit' टाइप गर्नुहोस् ।\n"
#: src/configure.c:552 src/configure.c:556
msgid "conffile shell"
msgstr ""
#: src/configure.c:602
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s'"
msgstr ""
"\n"
"कन्फिगरेसन फाइल `%s'"
#: src/configure.c:604
#, c-format
msgid " (actually `%s')"
msgstr " (वास्तवमा `%s')"
#: src/configure.c:608
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> तपाईँ वा एउटा स्क्रिप्टद्धारा प्रणालीमा फाइल सिर्जना भयो ।\n"
" ==> प्याकेज मर्मत गर्नेद्वारा प्याकेजमा फाइल पनि प्रदान गर्यो ।\n"
#: src/configure.c:613
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Not modified since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" स्थापना देखि परिमार्जन गरिएको छैन ।\n"
#: src/configure.c:615
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> स्थापना देखि(तपाईँ वा तपाईँको स्क्रिप्टद्धारा) परिमार्जित ।\n"
#: src/configure.c:616
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> स्थापना देखि (तपाईँ वा स्क्रिप्ट द्धारा) हटाइएको ।\n"
#: src/configure.c:619
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==>एउटा अद्यावधिक संस्करण प्याकेज वितरकलेग सि गरेकोप ण छ ।\n"
#: src/configure.c:620
#, c-format
msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr " प्याकेजमा संस्करण अन्तिम स्थापना बराबर छ ।\n"
#: src/configure.c:628
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> तपाईँको अनुरोधको रुपमा नयाँ फाइल प्रयोग गर्दैछ ।\n"
#: src/configure.c:632
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> तपाईँको अनुरोधको रुपमा हाल पुरानो फाइल प्रयोग गर्दैछ ।\n"
#: src/configure.c:641
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> पुरानो कन्फिग फाइल पूर्वनिर्धारितको रुपमा राख्दैछ ।\n"
#: src/configure.c:645
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> नयाँ कन्फिग फाइल पूर्वनिर्धारितको रुपमा प्रयोग गर्दैछ ।\n"
#: src/configure.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" What would you like to do about it ? Your options are:\n"
" Y or I : install the package maintainer's version\n"
" N or O : keep your currently-installed version\n"
" D : show the differences between the versions\n"
" Z : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
" तपाईँले यसको बारेमा के गर्न चाहनुहुन्छ ? तपाईँको विकल्पहरू:\n"
" Y वा I : प्याकेज मर्मत गर्ने संस्करण स्थापना गर्नुहोस्\n"
" N or O : हालसालै स्थापना गरिएको संस्करण राख्नुहोस्\n"
" D : संस्करणहरू बिचको फरकहरू देखाउनुहोस्\n"
" Z : वस्तुस्थिति परिक्षण गर्न सो प्रक्रिया पृष्ठभूमि गर्नुहोस् \n"
#: src/configure.c:659
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " तपाईँको हालको संस्करण पूर्वनिर्धारित कार्य राख्नका लागि हो ।\n"
#: src/configure.c:661
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " पूर्वनिर्धारित कार्य नयाँ संस्करण स्थापना गर्नलाई हो ।\n"
#: src/configure.c:666
msgid "[default=N]"
msgstr "[पूर्वनिर्धारित=N]"
#: src/configure.c:667
msgid "[default=Y]"
msgstr "[पूर्वनिर्धारित=Y]"
#: src/configure.c:668
msgid "[no default]"
msgstr "[पूर्वनिर्धारित छैन]"
#: src/configure.c:671
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr "stderr लाई लेख्दा त्रुटि, कन्फफाइल प्रोम्ट पहिले पत्ता लगाइयो"
#: src/configure.c:680
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "कन्फफाइल प्रोम्टको stdin मा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: src/configure.c:681
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr "EOF को stdin मा कन्फफाइल प्रोम्ट"
#: src/depcon.c:175
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s मा निर्भर हुन्छ %s"
#: src/depcon.c:178
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s पहिले नै %s मा निर्भर हुन्छ"
#: src/depcon.c:181
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s ले %s लाई सिफारिश गर्दछ"
#: src/depcon.c:184
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s ले %s सुझाव दिन्छ"
#: src/depcon.c:187
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s ले %s लाई विच्छेद गर्दछ"
#: src/depcon.c:190
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s सँग %s द्वन्द्व गर्दछ"
#: src/depcon.c:193
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s ले %s बढाउँदछ"
#: src/depcon.c:296
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s लाई हटाएको हुनु पर्दछ ।\n"
#: src/depcon.c:299
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s लाई डिकन्फिगर गर्नु पर्छ ।\n"
#: src/depcon.c:304
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s स्थापित हुनु पर्दछ, तर संस्करण %.250s मा ।\n"
#: src/depcon.c:314
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s स्थापना गरिएको छ, तर संस्करण %.250s मा ।\n"
#: src/depcon.c:333
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s खोलिएको छ, तर कहिले पनि कन्फिगर गिरिएन ।\n"
#: src/depcon.c:337
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s खोलिएको छ, तर संस्करण %.250s मा ।\n"
#: src/depcon.c:343
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " %.250s अन्तिमा कन्फिगर गरिएको संस्करण %.250s हो ।\n"
#: src/depcon.c:353
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s %s हो ।\n"
#: src/depcon.c:388
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s ले %.250s प्रदान गर्दछ तर हटाइएको हुनु पर्दछ ।\n"
#: src/depcon.c:392
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s ले %.250s प्रदान गर्दछ तर डिकन्फिगर गरिएको हुनुपर्दछ ।\n"
#: src/depcon.c:401
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr " %.250s ले %.250s प्रदान गर्दछ तर %s हो ।\n"
#: src/depcon.c:415
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s स्थापना गरिएको छैन ।\n"
#: src/depcon.c:443
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (संस्करण %.250s) स्थापित हुनु पर्दछ ।\n"
#: src/depcon.c:468
#, fuzzy, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (संस्करण %.250s) %s हो ।\n"
#: src/depcon.c:495
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s ले %.250s प्रदान गर्दछ र स्थापित हुनु पर्दछ ।\n"
#: src/depcon.c:537
#, fuzzy, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s ले %.250s प्रदान गर्दछ र %s हो ।\n"
#: src/divertcmd.c:50
#, fuzzy
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr "मद्दतको लागि dpkg-split --help टाइप गर्नुहोस्"
#: src/divertcmd.c:66 src/statcmd.c:57 utils/update-alternatives.c:80
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "डेबियन %s संस्करण %s \n"
#: src/divertcmd.c:70
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "\n"
#| "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
#| "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
msgid ""
"Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
msgstr ""
"\n"
"प्रतिलिपि अधिकार (सी) १९९५ इयान ज्याक्सन\n"
"प्रतिलिपि अधिकार (सी) २०००,२००१ विर्चार्ड आकर्म्यान"
#: src/divertcmd.c:75 src/main.c:63 src/querycmd.c:603 src/statcmd.c:65
#: src/trigcmd.c:55 dpkg-deb/main.c:57 dpkg-split/main.c:51
#: utils/update-alternatives.c:89
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"\n"
"यो निशुल्क सफ्टवेयर हो; प्रतिलिपि सर्तका लागि जी एन यू साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको "
"संस्करण २ वा\n"
"पछिल्लो हेर्नुहोस् । कुनै पनि वारेन्टी छैन ।\n"
#: src/divertcmd.c:87 src/main.c:81 src/querycmd.c:615 src/statcmd.c:77
#: dpkg-deb/main.c:69 dpkg-split/main.c:63 utils/update-alternatives.c:97
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"उपयोग: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:91
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file> add a diversion.\n"
" --remove <file> remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
" --truename <file> return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
#: src/divertcmd.c:100
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
" be diverted.\n"
" --local all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
" --rename actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
" --test don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet quiet operation, minimal output.\n"
" --help show this help message.\n"
" --version show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"उपयोग: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
"आदेशहरू:\n"
" [--add] <file> डाइभर्सन थप्नुहोस्\n"
" --remove <file> डाइभर्सन हटाउनुहोस्\n"
" --list [<glob-pattern>] डाइभर्सन देखाउनुहोस्\n"
" --truename <file> फेरिएको फाइल फर्काउनुहोस्\n"
"\n"
"विकल्प:\n"
" --प्याकेज <package> <file> को प्रतिलिपि नफेरिने प्याकेजको\n"
" नाम\n"
" --local सबै प्याकेजको डाइभर्सन फेरिने छ\n"
" --divert <divert-to> अन्य प्याकेज संस्करणद्वारा प्रयोग गरिएको नाम\n"
" --rename छेउतिर फाइल सार्नुहोस् (वा पछाडि)\n"
" --admindir <directory> डाइभर्सन फाइलसँग डाइरेक्टरी सेट गर्नुहोस्\n"
" --test केहि पनि नगर्नुहोस्, मात्र देखाउनुहोस्\n"
" --quiet शान्त सञ्चालन, न्यूनतम निर्गत\n"
" --help यो मद्दत सन्देश देखाउनुहोस्\n"
" --version संस्करण देखाउनुहोस्\n"
"\n"
"थप्दा, पूर्वनिर्धारित --स्थानिय हो र --फेर्नुहोस् <original>.distrib.\n"
"हटाउदा, --प्याकेज वा --स्थानिय र --यदि निर्दिष्ट गरिएमा फेराइ मिल्नु पर्दछ\n"
"प्याकेज preinst/postrm स्क्रिप्टले सधै --प्याकेज र --फेराइ निर्दिष्ट गर्नु पर्दछ.\n"
#: src/divertcmd.c:114
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
#: src/divertcmd.c:168
#, fuzzy, c-format
#| msgid "error checking `%s': %s"
msgid "error checking '%s'"
msgstr "जाँच त्रुटि `%s': %s"
#: src/divertcmd.c:203
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting `%s' with\n"
" different file `%s', not allowed"
msgstr ""
"पुन: नामकरणमा `%s' लाई\n"
" फरक फाइल `%s' अधिलेखन समावेश हुन्छ, स्विकार्य छैन"
#: src/divertcmd.c:223 utils/update-alternatives.c:1373
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: src/divertcmd.c:227
msgid "file copy"
msgstr ""
#: src/divertcmd.c:239
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot stat new name `%s': %s"
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "नयाँ नाम `%s' तोक्न सकिदैन: %s"
#: src/divertcmd.c:252
#, fuzzy, c-format
#| msgid "rename: remove duplicate old link `%s': %s"
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "पुन: नामकरण गर्नुहोस्: पुरानो नक्कली लिङ्क `%s' हटाउनुहोस्: %s"
#: src/divertcmd.c:262
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to open source file `%.250s'"
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "स्रोत फाइल `%.250s' खोल्न अक्षम"
#: src/divertcmd.c:284
#, fuzzy, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "स्थानिय रुपमा तिर मोडिएको: %s\n"
#: src/divertcmd.c:286
#, fuzzy, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "स्थानिय रुपमा तिर मोडिएको: %s\n"
#: src/divertcmd.c:290
#, fuzzy, c-format
#| msgid "diversion by %s"
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "%s द्धारा मोड"
#: src/divertcmd.c:293
#, fuzzy, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "%s द्धारा %s मा फेरिएको\n"
#: src/divertcmd.c:309
#, fuzzy, c-format
#| msgid "diversion by %s"
msgid "any diversion of %s"
msgstr "%s द्धारा मोड"
#: src/divertcmd.c:311
#, fuzzy, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "%s द्धारा %s मा फेरिएको\n"
#: src/divertcmd.c:357
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot open GPL file"
msgid "cannot create new %s file"
msgstr "GPLफाइल खोल्न सकेन"
#: src/divertcmd.c:375 src/statcmd.c:215 utils/update-alternatives.c:1404
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "vsnprintf मा फ्लस गर्न अक्षम"
#: src/divertcmd.c:382
#, fuzzy
#| msgid "remove old diversions-old: %s"
msgid "error removing old diversions-old"
msgstr "पुरानो डाइभर्सन हटाउनुहोस्-पुरानो: %s"
#: src/divertcmd.c:384
#, fuzzy
msgid "error creating new diversions-old"
msgstr "नयाँ statoverride सिर्जना गर्दा त्रुटि: %s"
#: src/divertcmd.c:386
#, fuzzy
msgid "error installing new diversions"
msgstr "नयाँ statoverride स्थापना त्रुटि: %s"
#: src/divertcmd.c:406 src/divertcmd.c:503 src/divertcmd.c:610
#: src/divertcmd.c:630 src/statcmd.c:290
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s लाई एकल तर्क आवश्यक पर्दछ"
#: src/divertcmd.c:409 src/divertcmd.c:430
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "फाइलनाम \"%s\" स्थिर छैन"
#: src/divertcmd.c:411 src/statcmd.c:249
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "फाइले नयाँरेखा समावेश नगरेको हुन सक्छ"
#: src/divertcmd.c:418
msgid "Cannot divert directories"
msgstr "डाइरेक्टरी फेर्न सकिदैन"
#: src/divertcmd.c:433
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "डाइरेक्टरी फेर्न सकिदैन"
#: src/divertcmd.c:453
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Leaving `%s'"
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "छोड्दैछ `%s'"
#: src/divertcmd.c:458
#, c-format
msgid "`%s' clashes with `%s'"
msgstr "with `%s' सँग `%s' द्वन्दहरू "
#: src/divertcmd.c:481
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Adding `%s'"
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "`%s' थप्दा"
#: src/divertcmd.c:510
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No diversion `%s', none removed"
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr " `%s' डाइभर्सन होइन, केहि पनि हटाइएन"
#: src/divertcmd.c:525
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"%s' हटाउदा \n"
" divert-to मा\n"
" `%s' फेला पर्यो"
#: src/divertcmd.c:532
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
" `%s' हटाउदा प्याकेजमा\n"
" `%s' बेमेल\n"
" फेला पर्यो"
#: src/divertcmd.c:539
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Removing `%s'"
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "हटाउदैछ `%s'"
#: src/divertcmd.c:657
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "प्याकेजले नयाँरेखा समावेश नगर्न सक्छ"
#: src/divertcmd.c:666
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "यसमा फेर्नेले नयाँरेखाहरू समावेश नगर्न सक्छ"
#: src/divertdb.c:64
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "diversions फाइल खोल्न असफल"
#: src/divertdb.c:71
msgid "failed to fstat previous diversions file"
msgstr "अघिल्लो diversions फाइल fstat गर्न असफल"
#: src/divertdb.c:73
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "diversions फाइल fstat गर्न असफल"
#: src/divertdb.c:113
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "द्धन्दात्मक diversionsले`%.250s' or `%.250s' संलग्र गर्दै"
#: src/enquiry.c:73
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"निम्न प्याकेजहरू स्थापना\n"
"गर्दाको गम्भिर समस्याहरुको कारणले झन्झटमा छन् । तिनिहरू (र कुनै प्याकेजहरू\n"
"जुन तिनिहरुमा भर पर्दछन्) लाई राम्रो सँग कार्यगर्नका लागि पून स्थापना गर्नु पर्दछ:\n"
#: src/enquiry.c:80
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"निम्न प्याकेहरू खोलिएका छन् तर अहिले सम्म कन्फिगर गरिएको छैन ।\n"
"तिनिहरुलाई कामका लागि 'चयन हटाउनुहोस्' कन्फिगर मेनु विकल्पमा वा dpkg --कन्फिगर \n"
"प्रयोग गरेर कन्फगर गर्नुपर्दछ:\n"
#: src/enquiry.c:87
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"सम्भवत पहिलो पटक\n"
"कन्फिगर गर्दाको समस्याका कारणले गर्दा निम्न प्याकेजहरू मात्र आधा कन्फिगर गरिएका छन् । "
"कन्फिगरेसन \n"
"dpkg --configure <package> प्रयोग गर्दै वा 'चयन हटाउनुहोस' मेनु विकल्पको प्रयोग गर्दै "
"पून प्राप्ति गर्नु पर्दछ:\n"
#: src/enquiry.c:94
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"स्थापना गर्दाको समस्याको कारणले गर्दा\n"
"निम्न प्याकेजहरू मात्र आधा स्थापना भएको छ । सम्भवत सो स्थापना त्यो पून प्राप्तिद्धारा "
"पुरा गर्न सकिन्छ;\n"
"प्याकेजहरू dselect वा dpkg --हटाउनुहोस् प्रयोग गरेर हटाउन सकिन्छ:\n"
#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:108
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:137 src/enquiry.c:211 src/enquiry.c:292 src/enquiry.c:373
#: src/enquiry.c:460 src/select.c:98 src/select.c:164 src/trigcmd.c:199
#: src/update.c:48 src/update.c:113 dpkg-split/queue.c:232
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s ले कुनै तर्कहरू लिदैन"
#: src/enquiry.c:152
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:191
#, fuzzy
#| msgid "<unknown>"
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<unknown>"
#: src/enquiry.c:251
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d मा %s: "
#: src/enquiry.c:266
#, fuzzy, c-format
#| msgid " %d packages, from the following sections:"
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " %d प्याकेजहरू, निम्न सेक्सनबाट:"
msgstr[1] " %d प्याकेजहरू, निम्न सेक्सनबाट:"
#: src/enquiry.c:305
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"dpkg को संस्करण सँग कार्यगत इपोक अहिले सम्म कन्फिगर गरिएको छैन ।\n"
" कृपया`dpkg --कन्फिगर dpkg', र त्यसपछि फेरी प्रयास गर्नुहोस् ।\n"
#: src/enquiry.c:310
#, fuzzy, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg लाई स्थापना गरिएको रुपमा रेकड गरिएको छैन, इपोक समर्थनका लागि जाँच गर्न सक्दैन !\n"
#: src/enquiry.c:321
msgid "Pre-Depends field"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:329
msgid "epoch"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:337
msgid "long filenames"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:346
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr ""
#: src/enquiry.c:434
#, c-format
msgid ""
"dpkg: cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"dpkg: कसरि पूर्व-निर्भरता सन्तुष्ट गरेको हेर्न सकिदैन :\n"
" %s\n"
#: src/enquiry.c:435
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr " %.250s ( %.250sकारणले चाहियो) का लागि पूर्व-निर्भरता सन्तुष्ट गर्न सकिदैन"
#: src/enquiry.c:472
#, fuzzy, c-format
msgid "obsolete option '--%s', please use '--%s' instead."
msgstr "चेतावनी: अप्रचलित विकल्प `--%s'\n"
#: src/enquiry.c:519
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr "--compare-संस्करणले तिनवटा तर्कहरू लिन्छ: <version> <relation> <version>"
#: src/enquiry.c:524
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "--compare-संस्करणहरू खराब सम्बन्ध"
#: src/enquiry.c:529 src/enquiry.c:531 src/enquiry.c:540 src/enquiry.c:542
#, fuzzy, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "dpkg: संस्करण '%s' सँग खराब वाक्य संरचना छ: %s\n"
#: src/errors.c:60
#, c-format
msgid ""
"%s: error processing %s (--%s):\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: प्रक्रिया गर्दा त्रुटि %s (--%s):\n"
" %s\n"
#: src/errors.c:68
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "dpkg: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages."
msgid ""
"%s: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr ""
"dpkg: असफल प्याकेजहरुको सूचीमा नयाँ प्रविष्टिका लागि स्मृति बाँडफाड गर्न असफल भयो ।"
#: src/errors.c:79
#, fuzzy, c-format
#| msgid "dpkg: too many errors, stopping\n"
msgid "%s: too many errors, stopping\n"
msgstr "dpkg: अति धेरै त्रुटिहरू, रोक्दैछ\n"
#: src/errors.c:87
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "प्रक्रिया गरिको बेलामा त्रुटिहरू सँग सामना गर्यो:\n"
#: src/errors.c:94
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "अति धेरै त्रुटिहरू भएकाले प्रक्रिया रोकियो ।\n"
#: src/errors.c:105
#, c-format
msgid "Package %s was on hold, processing it anyway as you requested\n"
msgstr ""
"प्याकेज %s पर्खाइमा थियो, जे भए पनि तपाईँको अनुरोधको रुपमा यसलाई प्रक्रिया गर्दैछ\n"
#: src/errors.c:109
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr "प्याकेज %s पर्खाइमा छ, यसलाई नछोइकन । अधिलेखन गर्न Use --force-hold \n"
#: src/errors.c:119
#, fuzzy
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr ""
"dpkg - चेतावनी, अधिलेखन गर्दा त्रुटि किनभने--force सक्षम:\n"
" "
#: src/filesdb.c:307
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची फाइल खोल्न अक्षम"
#: src/filesdb.c:311
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"files list file for package `%.250s' missing, assuming package has no files "
"currently installed."
msgstr ""
"dpkg: गम्भिर चेतावनी: प्याकेज`%.250s'का लगि फाइलको सूची फाइल हराइरहेको छ, मानिएको "
"प्याकेज सँग हालमा स्थापित फाइलहरू छैन ।\n"
#: src/filesdb.c:322
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
msgstr "प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची फाइल खोल्न अक्षम"
#: src/filesdb.c:330
#, fuzzy, c-format
#| msgid "files list for package `%.250s'"
msgid "reading files list for package '%.250s'"
msgstr "प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची"
#: src/filesdb.c:336
#, fuzzy, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr "रित्तो फाइलनाम समाहित गर्ने प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची फाइल"
#: src/filesdb.c:344
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr "रित्तो फाइलनाम समाहित गर्ने प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची फाइल"
#: src/filesdb.c:352
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr "प्याकेज `%.250s' का लागि फाइलको सूची फाइल बन्द गर्दा त्रुटि"
#: src/filesdb.c:462
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(डेटावेश पढ्दै ... "
#: src/filesdb.c:483
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%d files and directories currently installed.)\n"
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "%d फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरू हालैमा स्थापना भयो ।)\n"
msgstr[1] "%d फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरू हालैमा स्थापना भयो ।)\n"
#: src/filesdb.c:516
#, c-format
msgid "unable to create updated files list file for package %s"
msgstr "प्याकेज %s का लागि अद्यावधिक फाइलको सूची फाइल सिर्जना गर्न अक्षम"
#: src/filesdb.c:526
#, c-format
msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
msgstr "प्याकेज %s का लागि अद्यावधिक फाइलको सूची फाइलमा लेख्न असफल"
#: src/filesdb.c:528
#, c-format
msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
msgstr "प्याकेज %s का लागि अद्यावधिक फाइलको सूची फाइल फ्लस गर्न असफल"
#: src/filesdb.c:530
#, c-format
msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
msgstr "प्याकेज %s का लागि अद्यावधिक सूची फाइल समक्रमण गर्न असफल"
#: src/filesdb.c:533
#, c-format
msgid "failed to close updated files list file for package %s"
msgstr "प्याकेज %s का लागि अद्यावधिक फाइलको सूची फाइल बन्द गर्न असफल"
#: src/filesdb.c:535
#, c-format
msgid "failed to install updated files list file for package %s"
msgstr "प्याकेज %s का लागि अद्यावधिक फाइलको सूची फाइल स्थापना गर्न असफल"
#: src/help.c:48
msgid "not installed"
msgstr "स्थापना नगरिएको"
#: src/help.c:49
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "स्थापना नगरिएको तर कन्फिगरेसन बिकी छ"
#: src/help.c:50
#, fuzzy
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "असफल हटाउनेको कारणले बिग्रियो"
#: src/help.c:51
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "खोलिएको तर कन्फिगर नगरिएको"
#: src/help.c:52
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "postinst को असफलताको कारणले बिग्रियो"
#: src/help.c:53
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr ""
#: src/help.c:54
msgid "triggered"
msgstr ""
#: src/help.c:55
msgid "installed"
msgstr "स्थापित"
#: src/help.c:107
#, fuzzy
msgid "PATH is not set."
msgstr "dpkg - त्रुटि: PATH सेट गरेको छैन ।\n"
#: src/help.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable."
msgstr "dpkg: `%s' लाई PATH फेला पारिएन ।\n"
#: src/help.c:138
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgstr[0] "dpkg: `%s' लाई PATH फेला पारिएन ।\n"
msgstr[1] "dpkg: `%s' लाई PATH फेला पारिएन ।\n"
#: src/help.c:141
#, fuzzy
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
"sbin."
msgstr ""
"%d आशातित कार्यक्रम(हरू) PATH मा फेला परेन ।\n"
"NB: मूलको PATH ले अक्सर /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin समावेश गर्दछ ।"
#: src/help.c:188
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr ""
#: src/help.c:190 src/main.c:747
#, fuzzy
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "vsnprintf मा सुरू गर्न अक्षम"
#: src/help.c:192
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "`%.250s' लाई chroot गर्न असफल"
#: src/help.c:194 dpkg-deb/build.c:455 dpkg-deb/build.c:457
#: dpkg-deb/build.c:536 dpkg-deb/build.c:558
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "`%.255s' मा डाइरेक्टरी परिवर्तन गर्न अक्षम"
#: src/help.c:256
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "`%.250s' मा कार्यन्वयन अनुमतिहरू सेट गर्न अक्षम"
#: src/help.c:276
#, fuzzy
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr "vsnprintf मा सुरू गर्न अक्षम"
#: src/help.c:300
#, fuzzy, c-format
msgid "installed %s script"
msgstr "पुरानो %s स्क्रिप्ट"
#: src/help.c:313 src/help.c:382 src/help.c:441
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr " %s `%.250s' लाई stat गर्न अक्षम"
#: src/help.c:368 src/help.c:428
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "नयाँ %s स्क्रिप्ट"
#: src/help.c:402
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "पुरानो %s स्क्रिप्ट"
#: src/help.c:416
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr " %s `%.250s' लाई stat गर्न अक्षम"
#: src/help.c:425
#, c-format
msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
msgstr "dpkg - साट्टोमा नयाँ प्याकेजबाट टाइपिङ्ग स्क्रिप्ट ...\n"
#: src/help.c:439
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr "त्यहाँ प्याकेजको नयाँ संस्करणमा स्क्रिप्ट छैन - छोड्दै"
#: src/help.c:445
#, c-format
msgid "dpkg: ... it looks like that went OK.\n"
msgstr "dpkg: ... यो गएको OK जस्तो देखिन्छ ।\n"
#: src/help.c:616
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "`%.255s' सिर्जना गर्न अक्षम"
#: src/help.c:621 dpkg-deb/info.c:65 dpkg-deb/info.c:67
msgid "rm command for cleanup"
msgstr ""
#: src/infodb.c:52
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "`%.250s'को अवस्थिति जाँच गर्न अक्षम"
#: src/infodb.c:70
msgid "cannot read info directory"
msgstr "सूचना डाइरेक्टरी पढ्न सक्दैन"
#: src/main.c:60
#, c-format
msgid "Debian `%s' package management program version %s.\n"
msgstr "डेवियन `%s' प्याकेज ब्यवस्थापन कार्यक्रम संस्करण %s .\n"
#: src/main.c:85
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail <Packages-file> Replace available packages info.\n"
" --merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.\n"
" --clear-avail Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit Check for broken package(s).\n"
" --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"आदेशहरू:\n"
" -i|--स्थापना गर्नुहोस् <.deb file name> ... | -R|--पुनारावृतिक "
"<directory> ...\n"
" --प्याक नगर्नुहोस् <.deb file name> ... | -R|--पुनारावृतिक "
"<directory> ...\n"
" -A|--उपलब्ध-रेकर्ड <.deb file name> ... | -R|--पुनारावृतिक <directory> ...\n"
" --कनफिगर गर्नुहोस् <package> ... | -a|--थाती\n"
" -r|--हटाउनुहोस् <package> ... | -a|--थाती\n"
" -P|--निर्मल गर्नुहोस् <package> ... | -a|--थाती\n"
" --प्राप्त गर्नुहोस्-चयनहरू [<pattern> ...] stdout मा चयनहरुको सूचि प्राप्त गर्नुहोस् "
"।\n"
" --चयनहरू-सेट गर्नुहोस् stdin बाट प्याकेज चयनहरू सेट गर्नुहोस् ।\n"
" --चयनहरू-स्पष्ट गर्नुहोस् प्रत्येक अनवाश्यक प्याकेज चयन नगर्नुहोस् ।\n"
" --अद्यावधिक गर्नुहोस्-उपलब्ध <Packages-file> उपलब्ध प्याकेज सूचनाहरू बदल्नुहोस् ।\n"
" --मिलाउनुहोस्-उपलब्ध <Packages-file> फाइलबाट सूचना सँगै मिलाउनुहोस् ।\n"
" --उपलब्ध-स्पष्ट गर्नुहोस् अवस्थित उपलब्ध सूचना मेट्नुहोस् ।\n"
" --उपलब्ध नभएको-पुरानो-बिर्सनुहोस् स्थापना नभएको उपलब्ध विहिन pkgs "
"बिर्सनुहोस् ।\n"
" -s|--वस्तुस्थिति <package> ... प्याकेज वस्तुस्थिति विवरणहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् ।\n"
" -p|--मुद्रण गर्नुहोस्-उपलब्ध <package> ... उपलब्ध संस्करण विवरणहरू प्रदर्शन्शन "
"गर्नुहोस् \n"
" -L|--सूचि फाइलहरू <package> ... प्याकेजहरुले प्राप्त गरेको सूचि फाइलहरू ।\n"
" -l|--list [<pattern> ...] प्याकेजहरू संक्षेपमा सूचि गर्नुहोस् ।\n"
" -S|--खोजी गर्नुहोस् <pattern> ... फाइल प्राप्त गर्दा प्याकेज (हरू) फेला "
"पार्नुहोस्Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--लेखापरीक्षण भाँचिएका प्याकेज (हरू) जाँचनुहोस्\n"
" --वास्तुकला मुद्रण गर्नुहोस् dpkg वास्तुकला मुद्रण गर्नुहोस् ।\n"
" तुलना गर्नुहोस्aसंस्करणहरूons <a> <op> <b> संस्करण संख्याहरू तुलना गर्नुहोस् - तल हेर्नुहोस्\n"
" जोडदारrमद्दतelp जोड दिनुमा मद्दत देखाउनुहोस्\n"
" -Dh|--debug=help डिबगिङमा मद्दत देखाउनुहोस् ।\n"
"\n"
#: src/main.c:113 src/querycmd.c:631 src/trigcmd.c:77 dpkg-deb/main.c:88
#: dpkg-split/main.c:77
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" -h|--help Show this help message.\n"
" --version Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -h|--मद्दत गर्नुहोस् यो मद्दत संदेश देखाउनुहोस् ।\n"
" --संस्करण संस्करण देखाउनुहोस् ।\n"
" --अनुमति पत्र|--अनुमति पत्र प्रतिलिपी अधिकारको अनुमति पत्र नियम "
"देखाउनुहोस् ।\n"
"\n"
#: src/main.c:118
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"सङ्ग्रह (type %s --help) माdpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--"
"info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile प्रयोग गर्नुहोस् ।\n"
"\n"
#: src/main.c:123
#, c-format
msgid ""
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
"\n"
msgstr ""
"आन्तरीक प्रयोगको लागि:dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
#: src/main.c:128
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
" Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-... Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
" Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"विकल्पहरू:\n"
" --admindir=<directory> %s को सट्टामा <directory> प्रयोग गर्नुहोस् ।\n"
" --root=<directory> विभिन्न मूल डाइरेक्ट्रीमा स्थापना गर्नुहोस् ।\n"
" --instdir=<directory> admin dir परिवर्तन नगरी स्थापना dir परिवर्तन "
"गर्नुहोस् ।\n"
" -O|--मात्र-चयन भयो स्थापना/स्तरवृद्धि गरनको लागि फड्किएको प्याकेजहरू चयन "
"भएन ।\n"
" -E|--उही-संस्करण-फड्काउनुहोस् फड्किएको प्याकेजहरुको उही संस्करण स्थापना भयो ।\n"
" -G|--स्तरकम गर्न-अस्वीकार गर्नुहोस् फड्किएको प्याकेजहरू सँगै पहिलेको संस्करण स्थापना "
"भयो ।\n"
" -B|--स्वत-कनफिगर नगर्नुहोस् यदि यसले अन्य प्याकेजलाई विच्छेदन गर्छ भने पनि स्थापना "
"गर्नुहोस् ।\n"
" --debsig-होइन प्याकेज हस्ताक्षरहरू रूजू गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" हामीले गरेको भन्नुहोस् मात्र - नगर्नुहोस् ।\n"
" -D|--debug=<octal> डिबग अक्षम गरिदैछ (-Dhelp वा --debug=help) हेर्नुहोस् "
"।\n"
" --status-fd <n> फाइल वर्णनकर्तामा वस्तु स्थिति परिवर्तन अद्यावधिकहरू "
"पठाउनुहोस् <n>.\n"
" --log=<filename> लग वस्तुस्थितिले <filename> मा परिवर्तन र कार्य गर्दछ "
"।\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
" <package> सम्मिलित गरे निर्भरताहरू उपेक्षा गर्नुहोस् "
"।\n"
" -जोड गर्नुहोस्e-... समस्याहरू अधिलेखन गर्नुहोस्s --force-hel हेर्नुहोस्p "
"।.\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
" समस्याहरू आउन थालेपछि रोक्नुहोस् ।.\n"
" --abort-after <n> g <n>त्रुटिहरू आएपछि परित्याग गर्नुहोस् ।.\n"
"\n"
#: src/main.c:154
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"तुल्नात्मक-संस्करणहरुको लागि -- तुल्नात्मक सञ्चालकहरू:\n"
" lt le eq ne ge gt (कुनै संस्करण भन्दा खाली संस्करणको रुपमा पहिलेको संस्करणलाई "
"व्यवहार गर्नुहोस्);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (कुनै संस्करण भन्दा खाली संस्करणको रुपमा पछिको संस्करणलाई "
"व्यवहार गर्नुहोस्);\n"
" < << <= = >= >> > (नियन्त्रण फाइल सिन्ट्याक्स सँग मिल्दोको लागि मात्र) ।\n"
"\n"
#: src/main.c:161
#, c-format
msgid "Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr ""
"प्रयोगकर्ता-मित्रवत प्याकेज व्यवस्थापनका लागि `dselect' or `aptitude' प्रयोग गर्नुहोस् "
"।\n"
#: src/main.c:170
#, fuzzy
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or "
"`more' !"
msgstr ""
"dpkg टाइप गर्नुहोस् --स्थापना भएको र स्थापना नभएको प्याकेजहरुकोबारे मद्दतको लागि मद्दत "
"गर्नुहोस् [*];\n"
"प्रयोगकर्ता-हितैषी प्याकेज व्यवस्थापनको लागि `dselect' वा `aptitude' प्रयोग "
"गर्नुहोस् ;\n"
" dpkg टाइप गर्नुहोस् - dpkg डिबग झण्डा मानहरुको सूचिको लागि Dhelp;\n"
"dpkg टाइप गर्नुहोस् -- जोडदार विकल्पहरुको सूचिको लागि जोडदार-मद्दत;\n"
"dpkg-deb टाइप गर्नुहोस् --help for help about manipulating *.deb फाइलहरू "
"निर्वाहणको बारे मद्दत गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस्;\n"
"dpkg टाइप गर्नुहोस्--प्रतिलिपी अधिकार र वारेन्टीको अभावको लागि अनुमति पत्र (GNU GPL) "
"[*].\n"
"\n"
"चिन्ह लगाइएका विकल्पहरू [*] ले धेरै निर्गतहरू उत्पन्न गर्दछ - `less' वा `more' द्वारा "
"यसलाई पाइप गर्नुहोस् !"
#: src/main.c:219
msgid "Set all force options"
msgstr ""
#: src/main.c:221
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr ""
#: src/main.c:223
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr ""
#: src/main.c:225
msgid "Process incidental packages even when on hold"
msgstr ""
#: src/main.c:227
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr ""
#: src/main.c:229
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr ""
#: src/main.c:231
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr ""
#: src/main.c:233
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr ""
#: src/main.c:235
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr ""
#: src/main.c:237
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr ""
#: src/main.c:239
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr ""
#: src/main.c:241
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr ""
#: src/main.c:243
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr ""
#: src/main.c:245
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr ""
#: src/main.c:248
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
" is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
" you will be prompted unless one of the confold or\n"
" confnew options is also given"
msgstr ""
#: src/main.c:253
msgid "Always install missing config files"
msgstr ""
#: src/main.c:255
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr ""
#: src/main.c:257
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr ""
#: src/main.c:259
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr ""
#: src/main.c:261
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr ""
#: src/main.c:263
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - not removing"
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "निर्भरता समस्याहरू - हट्दैन"
#: src/main.c:265
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - not removing"
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "निर्भरता समस्याहरू - हट्दैन"
#: src/main.c:267
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr ""
#: src/main.c:269
msgid "Remove an essential package"
msgstr ""
#: src/main.c:281
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr ""
#: src/main.c:282
#, fuzzy
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "vsnprintf मा सुरू गर्न अक्षम"
#: src/main.c:283
msgid "Output for each file processed"
msgstr ""
#: src/main.c:284
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr ""
#: src/main.c:285
#, fuzzy
#| msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "कन्फिगरेसन`%.255s' फाइलमा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: src/main.c:286
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr ""
#: src/main.c:287
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr ""
#: src/main.c:288
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr ""
#: src/main.c:289
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr ""
#: src/main.c:290
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr ""
#: src/main.c:291
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr ""
#: src/main.c:292
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr ""
#: src/main.c:293
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr ""
#: src/main.c:304
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source Description\n"
msgstr ""
#: src/main.c:311
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
#: src/main.c:319
msgid "--debug requires an octal argument"
msgstr "--डिबगलाई एउटा octal तर्कमा आवश्यक हुन्छ"
#: src/main.c:348
#, c-format
msgid "null package name in --ignore-depends comma-separated list `%.250s'"
msgstr "--ignore-depends comma-separated list `%.250s' मा शून्य प्याकेज"
#: src/main.c:354
#, c-format
msgid "--ignore-depends requires a legal package name. `%.250s' is not; %s"
msgstr ""
"--ignore-depends लाई कानूनी प्याकेज नामको आवश्यकता पर्दछ । `%.250s' होइन; %s"
#: src/main.c:371 src/main.c:381 src/main.c:649 dpkg-split/main.c:124
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "--%s का लागि इन्जिटर अवैध: `%.250s' "
#: src/main.c:438
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr ""
#: src/main.c:465
msgid "status logger"
msgstr ""
#: src/main.c:480
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
#: src/main.c:490
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
#: src/main.c:504
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "अज्ञात दवाब/अविस्कार विकल्प `%.*s"
#: src/main.c:513
#, fuzzy, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
msgstr "चेतावनी: अप्रचलित दवाव/अस्विकार विकल्प `%s'\n"
#: src/main.c:643
msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
msgstr "--आदेश-fd एउटा तर्क लिन्छ, शुन्य होइन"
#: src/main.c:645
msgid "--command-fd only takes one argument"
msgstr "--आदेश-fd ले मात्र एउटा तर्क लिन्छ"
#: src/main.c:651
#, c-format
msgid "couldn't open `%i' for stream"
msgstr "प्रवाहका लागि`%i' खोोल्न सकेन"
#: src/main.c:676
#, c-format
msgid "unexpected eof before end of line %d"
msgstr "लाइनको समाप्ती पहिले %d अप्रत्यासित eof"
#: src/main.c:719 src/main.c:741 src/querycmd.c:692 src/statcmd.c:379
#: dpkg-deb/main.c:201 dpkg-split/main.c:163
msgid "need an action option"
msgstr "एउटा कार्य विकल्प आवश्यक"
#: src/packages.c:113
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"तपाईँले प्याकेजहरू तिनिहरुकै नामहरू द्धारा निर्दृष्ट गर्नु पर्दछ, भित्र आउने ति फाइलहरुको नाम "
"उद्धरण गरेर होइन"
#: src/packages.c:133
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s -विचाराधिनले कुनै विकल्प बिहिन तर्कहरू लिदैन"
#: src/packages.c:138 src/querycmd.c:375 src/querycmd.c:565
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s लाई कम्तिमा पनि एउटा प्याकेज नाम तर्क आवश्यक पर्दछ"
#: src/packages.c:179
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "प्याकेज %sले एक पटक भन्दा बढि सूचीबद्ध गर्दछ, प्रक्रिया गर्ने मात्र एक पटक ।\n"
#: src/packages.c:183
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"प्याकेज %s को एक भन्दा बढि प्रतिलिपिहरु चालमा \n"
" खोलिएका छन् ! एक पटक मात्र कन्फिगर गर्नुहोस्\n"
#: src/packages.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"प्याकेज %.250s कन्फिगरका लागि तयार छैन\n"
"कन्फिगर गर्न सकिदैन (हालको स्थिति `%.250s')"
#: src/packages.c:334
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " प्याकेज %s जसले %s हटाउन सक्ने प्रदान गर्दछ ।\n"
#: src/packages.c:337
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " प्याकेज %s हटाइनु पर्दछ ।\n"
#: src/packages.c:354
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " %s को संस्करणमा प्रणाली %s हो ।\n"
#: src/packages.c:376
#, fuzzy, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " प्याकेज %s जसले %s हटाउन सक्ने प्रदान गर्दछ ।\n"
#: src/packages.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " प्याकेज %s हटाइनु पर्दछ ।\n"
#: src/packages.c:410
#, c-format
msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
msgstr "dpkg: `%s' पनि कन्फिगर गर्दै (`%s'द्धारा आवश्यक)\n"
#: src/packages.c:418
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " प्याकेज %s जसले %s प्रदान गर्दछ अहिले सम्म कन्फिगर गरिएको छैन ।\n"
#: src/packages.c:421
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " प्याकेज %s अहिले सम्म कन्फिगर गरिएको छैन ।\n"
#: src/packages.c:432
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " प्याकेज %s जसले %s प्रदान गर्दछ अहिले सम्म स्थापना गरिएको छैन ।\n"
#: src/packages.c:435
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " प्याकेज %s स्थापना गरिएको छैन ।\n"
#: src/packages.c:472
#, fuzzy, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %.250s ले %.250s प्रदान गर्दछ र %s हो ।\n"
#: src/packages.c:478
#, fuzzy, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr "%s (उपप्रक्रिया): %s\n"
#: src/packages.c:482
#, fuzzy, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " %s को संस्करणमा प्रणाली %s हो ।\n"
#: src/packages.c:596
msgid " depends on "
msgstr " यसमा निर्भर गर्दछ "
#: src/packages.c:602
msgid "; however:\n"
msgstr "; यद्यपी:\n"
#: src/processarc.c:71
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr ""
#: src/processarc.c:91
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "त्रुटि सुनिश्चित गर्ने `%.250s' अवस्थित छैन"
#: src/processarc.c:99
msgid "split package reassembly"
msgstr ""
#: src/processarc.c:108
msgid "reassembled package file"
msgstr "पून एकत्रित गरिएको प्याकेजा फाइल"
#: src/processarc.c:133
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "प्रमाणित गर्दैछ %s ...\n"
#: src/processarc.c:139
msgid "package signature verification"
msgstr ""
#: src/processarc.c:146
#, c-format
msgid "Verification on package %s failed!"
msgstr "प्याकेज %s मा रुजु असफल!"
#: src/processarc.c:148
#, c-format
msgid ""
"Verification on package %s failed,\n"
"but installing anyway as you requested.\n"
msgstr ""
"प्याकेज %sमा रुजु असफल,\n"
"तर जे भए पनि तपाईँको अनुरोधको रुपमा स्थापना गर्दैछ ।\n"
#: src/processarc.c:152
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "पास गर्यो\n"
#: src/processarc.c:165 dpkg-deb/info.c:81
#, fuzzy
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "अस्थायी डाइरेक्टरी नाम बनाउन असफल"
#: src/processarc.c:205
#, c-format
msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
msgstr "प्याकेज %s सँग धेरै द्वन्द्व/विस्थापन जोडी छन्"
#: src/processarc.c:243
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr " प्याकेजको पुरानो संस्करणसँग `%.250s'सँग सुरुआत अति-लामो सूचना फाइल नाम छ"
#: src/processarc.c:281
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "अप्रचलित सूचना फाइल `%.250s हटाउन अक्षम"
#: src/processarc.c:286
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr "नयाँ सूचना फाइल स्थापन (मानेको) गर्न अक्षम`%.250s'"
#: src/processarc.c:296
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "अस्थायी नियन्त्रण डाइरेक्टरी खोल्न अक्षम"
#: src/processarc.c:307
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr "प्याकेजले अति धेरै लामो नियन्त्रण सूचना फाइलनाम (सुरू`%.50s') समावेश गर्दछ"
#: src/processarc.c:314
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "प्याकेज नियन्त्रण सूचनाले`%.250s' डाइरेक्टरी समाहित गर्दछ"
#: src/processarc.c:316
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr "rmdir को `%.250s' प्याकेज नियन्त्रण सूचनाले dir होइन भन्दैन"
#: src/processarc.c:326
#, fuzzy, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "dpkg: चेतावनी - प्याकेज %s ले सूचना फाइलको रुपमा समाहित गर्दछ"
#: src/processarc.c:333
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "नयाँ सूचना फाइल `%.250s' को रुपमा `%.250s' स्थापना गर्न अक्षम"
#: src/processarc.c:349 src/remove.c:198
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "नियन्त्रण सूचना फाइल `%.250s' हटाउन अक्षम"
#: src/processarc.c:411
msgid "cannot access archive"
msgstr "सङ्ग्रहमा पहुँच गर्न सकिदैन"
#: src/processarc.c:433
#, fuzzy
#| msgid "control information length"
msgid "package control information extraction"
msgstr "नियन्त्रण सूचना लम्बाई"
#: src/processarc.c:460
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "%s बाट %s का बारेमा रेर्कड गरिएको सूचना ।\n"
#: src/processarc.c:468
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "प्याकेज बनावट (%s) प्रणाली (%s)संग मेल खादैन"
#: src/processarc.c:523
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s ध्यानदिदै %s समाहित, पूर्व-निर्भरता समस्या:\n"
"%s"
#: src/processarc.c:526
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "पूर्न-निर्भरता समस्या - अझ %.250s स्थापना गरिदै छैन"
#: src/processarc.c:527
#, fuzzy
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "dpkg: चेतावनी - पूर्व-निर्भरता समस्या अवज्ञा गर्दैछ !\n"
#: src/processarc.c:543
#, c-format
msgid "Preparing to replace %s %s (using %s) ...\n"
msgstr "प्रतिस्थापन गर्न तयारी %s %s (प्रयोग गर्दै %s) ...\n"
#: src/processarc.c:549
#, c-format
msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
msgstr "खोल्दै %s (बाट %s) ...\n"
#: src/processarc.c:580
#, c-format
msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
msgstr "कन्फफाइलको नाम (सुरु `%.250s') धेरै लामो छ (>%d क्यारेक्टरहरू)"
#: src/processarc.c:633 utils/update-alternatives.c:2071
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "%.250s मा त्रुटि पढ्नुहोस्"
#: src/processarc.c:635
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "%.250s बन्द गर्दा त्रुटि"
#: src/processarc.c:637
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "%.250s खोल्न प्रयास गर्दा त्रुटि"
#: src/processarc.c:678
#, fuzzy, c-format
msgid "De-configuring %s, to allow removal of %s ...\n"
msgstr "%s डि-कन्फीगर गर्नुहोस्, जसले हामिले %s हटाउन सक्छौ...\n"
#: src/processarc.c:681
#, fuzzy, c-format
msgid "De-configuring %s ...\n"
msgstr "हटाउँदैछ %s ...\n"
#: src/processarc.c:755
#, c-format
msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
msgstr "प्रतिस्थापन खोल्दै %.250s ...\n"
#: src/processarc.c:840
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr ""
#: src/processarc.c:854
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "dpkg-deb टार निर्गत पढ्दा त्रुटि"
#: src/processarc.c:856
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "दुषित फाइलप्रणाली टारफाइल - दुषित प्याकेज सङ्ग्रह"
#: src/processarc.c:859
msgid "dpkg-deb: zap possible trailing zeros"
msgstr "dpkg-deb: ज्यापले सम्भवत शुन्यहरू ट्रायल गर्दै"
#: src/processarc.c:919
#, fuzzy, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr "dpkg:चेतावनी - पुरानो फाइल `%.250s' गर्न सकेन त्यसैले यसलाई नमेट्दै: %s"
#: src/processarc.c:925
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "dpkg: चेतावनी - पुरानो फाइल `%.250s' मेट्न अक्षम: %s\n"
#: src/processarc.c:928
#, fuzzy, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr ""
"dpkg: चेतावनी - पुरानो कन्फफाइल `%.250s' एउटा रित्तो डाइरेक्टरी हो (र अहिले कसरि "
"मेटिदै छ)\n"
#: src/processarc.c:975
#, c-format
msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
msgstr "अन्य नयाँ फाइल `%.250s' stat गर्न अक्षम"
#: src/processarc.c:986
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"dpkg: चेतावनी - पूरानो फाइल `%.250s' विभिन्न नयाँ फाइलसँग समान छ! (दुवै `%.250s' र "
"`%.250s')\n"
#: src/processarc.c:1025
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "dpkg: चेतावनी - पुरानो फाइल %s अक्षम `%%.250s': %%s\n"
#: src/processarc.c:1206
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr "( %s को केहिपनि हराएको छैन, ति सम्पुर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गरिएको छ)\n"
#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c:149
#, fuzzy
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
" Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed\n"
"|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: "
"uppercase=bad)\n"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Name"
msgstr "नाम"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Version"
msgstr "संस्करण"
#: src/querycmd.c:154
msgid "Description"
msgstr "बर्णन"
#: src/querycmd.c:246 src/querycmd.c:511 src/select.c:75
#, c-format
msgid "No packages found matching %s.\n"
msgstr " %s संग मिल्ने कुनै पनि प्याकेजहरू फेला परेन ।\n"
#: src/querycmd.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "%s द्धारा %s मा फेरिएको\n"
#: src/querycmd.c:275
#, fuzzy, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "%s द्धारा %s मा फेरिएको\n"
#: src/querycmd.c:278
#, fuzzy, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "स्थानीय मोड"
#: src/querycmd.c:279
#, fuzzy, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "स्थानिय रुपमा तिर मोडिएको: %s\n"
#: src/querycmd.c:309
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--खोजीलाई कम्तिमा पनि एउटा फाइलनाम बान्की तर्क आवश्यक पर्दछ"
#: src/querycmd.c:350
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No packages found matching %s.\n"
msgid "%s: no path found matching pattern %s.\n"
msgstr " %s संग मिल्ने कुनै पनि प्याकेजहरू फेला परेन ।\n"
#: src/querycmd.c:393
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
msgstr "प्याकेज `%s' स्थापना गरेको छैन र सूचना उपलब्ध छ ।\n"
#: src/querycmd.c:401
#, c-format
msgid "Package `%s' is not available.\n"
msgstr "प्याकेज `%s' उपलब्ध छैन ।\n"
#: src/querycmd.c:410 src/querycmd.c:585
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed.\n"
msgstr "प्याकेज `%s' स्थापित छैन ।\n"
#: src/querycmd.c:418
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "प्याकेज `%s' ले कुनै पनि फाइल समाहित गर्दैन (!)\n"
#: src/querycmd.c:425
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "स्थानिय रुपमा तिर मोडिएको: %s\n"
#: src/querycmd.c:428
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "अन्यलाई प्याकेजले %s मा फेर्दछ:\n"
#: src/querycmd.c:431
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "%s द्धारा %s मा फेरिएको\n"
#: src/querycmd.c:452
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
msgstr ""
"dpkg प्रयोग गर्नुहोस् --सूचना (= dpkg-deb --info) सङ्ग्रह फाइल परिक्ष गर्न,\n"
"र dpkg --समावेशल गर्दछ (= dpkg-deb --contents) त्यसको समावेश सङ्ग्रह गर्न\n"
#: src/querycmd.c:570
#, fuzzy, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--build ले बढिमा दुईवटा तर्कहरू लिन्छ"
#: src/querycmd.c:578
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr ""
#: src/querycmd.c:600
#, fuzzy, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr "डेवियन `%s' प्याकेज ब्यवस्थापन कार्यक्रम संस्करण %s .\n"
#: src/querycmd.c:619
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -c|--control-path <package> [<file>]\n"
" Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"आदेशहरू:\n"
" -s|--वस्तुस्थिति <package> ... प्याकेज वस्तुस्थिति विवरणहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् ।\n"
" -p|--छाप्नुहोस्-उपलब्ध <package> ... उपलब्ध संस्करण विवरणहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् ।\n"
" -L|--सूचि फाइलहरू <package> ... प्याकेजहरू द्वारा प्राप्त सूचि फाइलहरू ।\n"
" -l|--सूचि [<pattern> ...] प्याकेजहरू संक्षेपमा सूचि गर्नुहोस् ।\n"
" -W|--देखाउनुहोस् <pattern> ... प्याकेजहरुमा सूचना देखाउनुहोस् ।\n"
" -S|--खोजी गर्नुहोस् <pattern> ... फाइलहरू प्राप्त गर्ने प्याकेजहरू फेला पार्नुहोस् "
"।\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:636
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
":\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" -f|--showformat=<format> देखाउनको-लागि वैकल्पिक ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस् ।\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:642 dpkg-deb/main.c:112
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"ढाँचाबद्ध वाक्य संरचना:\n"
" ढाँचा स्ट्रिङ हो जो प्रत्येक प्याकेजको लागि निर्गात हुनेछ । ढाँचाले\n"
" छोडिएका मानक अनुक्रमहरू \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) वा \\\\ (plain backslash) समावेश गर्न सक्छ । प्याकेज फाँटहरुमा ${var[;"
"width]} वाक्यसंरचना प्रयोग गरेर चल सन्दर्भहरू घुसाएर सूचनाहरू समावेश गर्न सकिन्छ ।\n"
"चौडा नकारात्मक भएता पनि फाँटहरू सही संलग्न छन् जुन केसमा छोडिएका रेखाहरू प्रयोग हुनेछन् "
"। \n"
"\n"
#: src/querycmd.c:656
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr ""
#: src/remove.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
msgstr "dpkg - चेतावनी: %.250s हटाउने अनुरोध अवज्ञा गर्दैछ जुन स्थापित छैन ।\n"
#: src/remove.c:95
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system. Use --purge to remove them too."
msgstr ""
"dpkg - चेतावनी: %.250s हटाउने अनुरोध अवज्ञा गर्दैछ, मात्र कन्फिगर\n"
" फाइलहरू जुन प्रणालीमा छन् । तिनिहरुलाई पनि हटाउन --purge को प्रयोग गर्नुहोस् ।\n"
#: src/remove.c:103
msgid "This is an essential package - it should not be removed."
msgstr "यो अत्यावश्यक प्याकेज हो - यसलाई हटाउन हुदैन ।"
#: src/remove.c:128
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: निर्भरताको समस्याले %s लाइ मेट्नबाट रोक्यो:\n"
"%s"
#: src/remove.c:130
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "निर्भरता समस्याहरू - हट्दैन"
#: src/remove.c:134
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: निर्भरता समस्याहरु, तर तपाईँको अनुरोधमा जे भए पनि हटाउदैछ:\n"
"%s"
#: src/remove.c:142
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting a removal."
msgstr ""
"प्याकेज धेरै बाझिने स्थितिमा छ - तपाइँले हटाउन कोशिस गर्नु पूर्व\n"
" यसलाई पून स्थापना गर्नुपर्दछ ।"