blob: 9132e6928a8a9cff16dd2fc283d7468009e1b595 [file] [log] [blame]
# Vietnamese translation for POPT.
# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the popt-1.14 package
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007-2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popt 1.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <popt-devel@rpm5.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-17 13:35-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-18 16:20+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
#: popt.c:47
msgid "unknown errno"
msgstr "số hiệu lỗi không rõ"
#: popt.c:1290
#, c-format
msgid "option type (%u) not implemented in popt\n"
msgstr "kiểu tùy chọn (%u) chưa được thực hiện trong popt\n"
#: popt.c:1711
msgid "missing argument"
msgstr "thiếu đối số"
#: popt.c:1713
msgid "unknown option"
msgstr "tùy chọn không rõ"
#: popt.c:1715
msgid "mutually exclusive logical operations requested"
msgstr "các thao tác hợp lý loại từ lẫn nhau được yêu cầu"
#: popt.c:1717
msgid "opt->arg should not be NULL"
msgstr "« tùy chọn->đối số » không thể vô giá trị"
#: popt.c:1719
msgid "aliases nested too deeply"
msgstr "các bí danh lồng nhau quá sâu"
#: popt.c:1721
msgid "error in parameter quoting"
msgstr "gặp lỗi trong lời trích dẫn tham số"
#: popt.c:1723
msgid "invalid numeric value"
msgstr "giá trị thuộc số không hợp lệ"
#: popt.c:1725
msgid "number too large or too small"
msgstr "con số quá lớn hay quá nhỏ"
#: popt.c:1727
msgid "memory allocation failed"
msgstr "lỗi cấp phát bộ nhớ"
#: popt.c:1729
msgid "config file failed sanity test"
msgstr ""
#: popt.c:1733
msgid "unknown error"
msgstr "lỗi không rõ"
#: popthelp.c:75 popthelp.c:86
msgid "Show this help message"
msgstr "Xem thông điệp trợ giúp này"
#: popthelp.c:76 popthelp.c:87
msgid "Display brief usage message"
msgstr "Hiển thị thông điệp cách sử dụng ngắn"
#: popthelp.c:90
msgid "Display option defaults in message"
msgstr "Hiển thị các giá trị mặc định của tùy chọn trong thông điệp"
#: popthelp.c:92
msgid "Terminate options"
msgstr "Tùy chọn chấm dứt"
#: popthelp.c:191
msgid "Help options:"
msgstr "Tùy chọn trợ giúp:"
#: popthelp.c:192
msgid "Options implemented via popt alias/exec:"
msgstr "Các tùy chọn được thực hiện thông qua popt alias/exec:"
#: popthelp.c:200
msgid "NONE"
msgstr "KHÔNG CÓ"
#: popthelp.c:202
msgid "VAL"
msgstr "GIÁ TRỊ"
#: popthelp.c:206
msgid "INT"
msgstr "SỐ NGUYÊN"
#: popthelp.c:207
msgid "SHORT"
msgstr ""
#: popthelp.c:208
msgid "LONG"
msgstr "DÀI"
#: popthelp.c:209
msgid "LONGLONG"
msgstr "DÀIDÀI"
#: popthelp.c:210
msgid "STRING"
msgstr "CHUỖI"
#: popthelp.c:211
msgid "FLOAT"
msgstr "NỔI"
#: popthelp.c:212
msgid "DOUBLE"
msgstr "ĐÔI"
#: popthelp.c:215
msgid "ARG"
msgstr "ĐỐI SỐ"
#: popthelp.c:649
msgid "Usage:"
msgstr "Sử dụng:"
#: popthelp.c:672
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[TÙY_CHỌN...]"