blob: 3486187783d80d18f5240d28a02c1d73103bc17b [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
. $1
client_dlname=$dlname
. $2
common_dlname=$dlname
. $3
glib_dlname=$dlname
exec sed -e "s,@CLIENT_DLNAME\@,${client_dlname},g" \
-e "s,@COMMON_DLNAME\@,${common_dlname},g" \
-e "s,@GLIB_DLNAME\@,${glib_dlname},g"