blob: 5ee024ef6bb2f2b77c662d8077a0f4e242afda41 [file] [log] [blame]
#!
__setkey
__encrypt
__crypt