blob: 44a6c816695a99ef84b8b7c286c69b08403008bb [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
. $1
common_dlname=$dlname
exec sed -e "s,@COMMON_DLNAME\@,${common_dlname},g"