blob: 0985254ba90e4cf74758119b0c37332db97c72e5 [file] [log] [blame]
# Catalan translations for avahi package.
# Copyright (C) 2008 Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the
# avahi package.
#
# Oriol Miro <oriolmiro@gmail.com>, 2008
#
# This file is translated according to the glossary and style guide of
# Softcatalà. If you plan to modify this file, please read first the page
# of the Catalan translation team for the Fedora project at:
# http://www.softcatala.org/projectes/fedora/
# and contact the previous translator
#
# Aquest fitxer s'ha de traduir d'acord amb el recull de termes i la guia
# d'estil de Softcatalà. Si voleu modificar aquest fitxer, llegiu si
# us plau la pàgina de catalanització del projecte Fedora a:
# http://www.softcatala.org/projectes/fedora/
# i contacteu l'anterior traductor/a.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: avahi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-17 12:57+0100\n"
"Last-Translator: el_libre - - www.catmidia.cat <el.libre@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../avahi-common/error.c:30
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: ../avahi-common/error.c:31
msgid "Operation failed"
msgstr "Operació fallida"
#: ../avahi-common/error.c:32
msgid "Bad state"
msgstr "Estat erroni"
#: ../avahi-common/error.c:33
msgid "Invalid host name"
msgstr "Nom de host no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:34
msgid "Invalid domain name"
msgstr "Nom de domini no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:35
msgid "No suitable network protocol available"
msgstr "No hi ha disponible el protocol de xarxa"
#: ../avahi-common/error.c:36
msgid "Invalid DNS TTL"
msgstr "El TTL (temps de vida) del DNS no és vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:37
msgid "Resource record key is pattern"
msgstr "La clau del registre del recurs és un patró"
#: ../avahi-common/error.c:38
msgid "Local name collision"
msgstr "Col·lisió de nom local"
#: ../avahi-common/error.c:39
msgid "Invalid record"
msgstr "Registre no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:41
msgid "Invalid service name"
msgstr "Nom de servei no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:42
msgid "Invalid service type"
msgstr "Tipus de servei no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:43
msgid "Invalid port number"
msgstr "Número de port no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:44
msgid "Invalid record key"
msgstr "Clau de registre no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:45
msgid "Invalid address"
msgstr "Adreça no vàlida"
#: ../avahi-common/error.c:46
msgid "Timeout reached"
msgstr "Temps d'espera expirat"
#: ../avahi-common/error.c:47
msgid "Too many clients"
msgstr "Massa clients"
#: ../avahi-common/error.c:48
msgid "Too many objects"
msgstr "Massa objectes"
#: ../avahi-common/error.c:49
msgid "Too many entries"
msgstr "Massa entrades"
#: ../avahi-common/error.c:50
msgid "OS Error"
msgstr "Error del SO"
#: ../avahi-common/error.c:52
msgid "Access denied"
msgstr "Accés denegat"
#: ../avahi-common/error.c:53
msgid "Invalid operation"
msgstr "Operació no vàlida"
#: ../avahi-common/error.c:54
msgid "An unexpected D-Bus error occured"
msgstr "S'ha produït un error inesperat al D-Bus"
#: ../avahi-common/error.c:55
msgid "Daemon connection failed"
msgstr "Ha fallat la connexió amb el dimoni"
#: ../avahi-common/error.c:56
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Memòria exhaurida"
#: ../avahi-common/error.c:57
msgid "The object passed in was not valid"
msgstr "L'objecte passat no es vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:58
msgid "Daemon not running"
msgstr "El dimoni no s'està executant"
#: ../avahi-common/error.c:59
msgid "Invalid interface index"
msgstr "L'índex de la interfície no és vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:60
msgid "Invalid protocol specification"
msgstr "Especificació de protocol no vàlida"
#: ../avahi-common/error.c:61
msgid "Invalid flags"
msgstr "Indicador no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:63
msgid "Not found"
msgstr "No s'ha trobat"
#: ../avahi-common/error.c:64
msgid "Invalid configuration"
msgstr "Configuració no vàlida"
#: ../avahi-common/error.c:65
msgid "Version mismatch"
msgstr "La versió no coincideix"
#: ../avahi-common/error.c:66
msgid "Invalid service subtype"
msgstr "Subtipus de servei no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:67
msgid "Invalid packet"
msgstr "Paquet no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:68
msgid "Invalid DNS return code"
msgstr "El codi retornat pel DNS no és vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:69
msgid "DNS failure: FORMERR"
msgstr "Error de DNS: FORMERR"
#: ../avahi-common/error.c:70
msgid "DNS failure: SERVFAIL"
msgstr "Error de DNS: SERVFAIL"
#: ../avahi-common/error.c:71
msgid "DNS failure: NXDOMAIN"
msgstr "Error de DNS: NXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:72
msgid "DNS failure: NOTIMP"
msgstr "Error de DNS: NOTIMP"
#: ../avahi-common/error.c:74
msgid "DNS failure: REFUSED"
msgstr "Error de DNS: REFUSED"
#: ../avahi-common/error.c:75
msgid "DNS failure: YXDOMAIN"
msgstr "Error de DNS: YXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:76
msgid "DNS failure: YXRRSET"
msgstr "Error de DNS: YXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:77
msgid "DNS failure: NXRRSET"
msgstr "Error de DNS: NXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:78
msgid "DNS failure: NOTAUTH"
msgstr "Error de DNS: NOAUTH"
#: ../avahi-common/error.c:79
msgid "DNS failure: NOTZONE"
msgstr "Error de DNS: NOTZONE"
#: ../avahi-common/error.c:80
msgid "Invalid RDATA"
msgstr "RDATA no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:81
msgid "Invalid DNS type"
msgstr "Tipus DNS no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:82
msgid "Invalid DNS class"
msgstr "Classe DNS no vàlida"
#: ../avahi-common/error.c:83
msgid "Not supported"
msgstr "No s'admet"
#: ../avahi-common/error.c:85
msgid "Not permitted"
msgstr "No és permès"
#: ../avahi-common/error.c:86
msgid "Invalid argument"
msgstr "Argument no vàlid"
#: ../avahi-common/error.c:87
msgid "Is empty"
msgstr "És buit"
#: ../avahi-common/error.c:88
msgid "The requested operation is invalid because redundant"
msgstr "L'operació sol·licitada no és vàlida per redundant"
#: ../avahi-common/error.c:94
msgid "Invalid Error Code"
msgstr "Codi d'error no vàlid"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:1
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:76
msgid "<i>No service currently selected.</i>"
msgstr "<i>No hi ha cap servei seleccionat.</i>"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:2
msgid "Avahi Discovery"
msgstr "Descobridor Avahi"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
msgstr "Navegador zeroconf Avahi"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
msgstr "Navegueu pels serveis Zeroconf disponibles a la vostra xarxa"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:224
msgid "TXT"
msgstr "TXT"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "TXT Data:"
msgstr "Dades TXT:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "empty"
msgstr "És buit"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:228
msgid "Service Type:"
msgstr "Tipus de servei:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:229
msgid "Service Name:"
msgstr "Nom del servei:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:230
msgid "Domain Name:"
msgstr "Nom de domini:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:231
msgid "Interface:"
msgstr "Interfície:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:232
msgid "Address:"
msgstr "Adreça:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "Browse Service Types"
msgstr "Explora els tipus de servei"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "A NULL terminated list of service types to browse for"
msgstr "Una llista dels tipus de servei acabada en NULL per a explorar"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "Domain"
msgstr "Domini"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "The domain to browse in, or NULL for the default domain"
msgstr "El domini a explorar, o NULL pel domini predeterminat"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "Service Type"
msgstr "Tipus de servei"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "The service type of the selected service"
msgstr "El tipus de servei del servei seleccionat"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1023
msgid "Service Name"
msgstr "Nom del servei"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202
msgid "The service name of the selected service"
msgstr "El nom del servei del servei seleccionat"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "Address"
msgstr "Adreça"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "The address of the resolved service"
msgstr "L'adreça del servei resolt"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "The IP port number of the resolved service"
msgstr "El número de port IP del servei resolt"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "Host Name"
msgstr "Ordinador"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "The host name of the resolved service"
msgstr "El nom de l'ordinador del servei resolt"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "TXT Data"
msgstr "Dades TXT"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "The TXT data of the resolved service"
msgstr "Dades TXT del servei resolt"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve Service"
msgstr "Resol servei"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve the selected service automatically before returning"
msgstr "Resol el servei seleccionat automàticament abans de retornar-ho"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid "Resolve Service Host Name"
msgstr "Resol el nom de servidor del servei"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid ""
"Resolve the host name of the selected service automatically before returning"
msgstr ""
"Resol el nom de l'hoste del servei seleccionat automàticament abans de "
"retornar-lo"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "Address family"
msgstr "Família de l'adreça"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "The address family for host name resolution"
msgstr "La família de l'adreça per la resolució del nom"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:326
#, c-format
msgid "Avahi client failure: %s"
msgstr "Error en el client Avahi: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:388
#, c-format
msgid "Avahi resolver failure: %s"
msgstr "Fallada del resoletor de Avahi: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:518
#, c-format
msgid "Browsing for service type %s in domain %s failed: %s"
msgstr "Error en la cerca de tipus de serveis %s en el domini %s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:519 ../avahi-utils/avahi-browse.c:168
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:169 ../avahi-utils/avahi-browse.c:178
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:179
msgid "n/a"
msgstr "No disponible"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:649
#, c-format
msgid "Avahi domain browser failure: %s"
msgstr "Error en la navegació del domini Avahi: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:684
#, c-format
msgid "Failed to read Avahi domain: %s"
msgstr "Error en la lectura del domini Avahi: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:706
msgid "Browse service type list is empty!"
msgstr "La llista d'exploració de tipus de serveis és buida!"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:717
#, c-format
msgid "Failed to connect to Avahi server: %s"
msgstr "Error al connectar al servidor Avahi: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:735
msgid "Browsing for services on <b>local network</b>:"
msgstr "Cercant serveis en <b>xarxa local</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:737
#, c-format
msgid "Browsing for services in domain <b>%s</b>:"
msgstr "Cercant serveis en el domini <b>%s</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:773
#, c-format
msgid "Failed to create browser for %s: %s"
msgstr "Error en crear un navegador per a %s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:903
#, c-format
msgid "Failed to create resolver for %s of type %s in domain %s: %s"
msgstr ""
"Error en crear el sistema de resolució per a %s del tipus %s en el domini "
"%s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:978
#, c-format
msgid "Failed to create domain browser: %s"
msgstr "Error en crear navegador de domini: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:989
msgid "Change domain"
msgstr "Canvia el domini"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1031 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1162
msgid "Browsing..."
msgstr "Explorant..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1120
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicialitzant..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1144
msgid "Location"
msgstr "Ubicació"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1149 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1154 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1166
msgid "_Domain..."
msgstr "_Domini..."
#: ../avahi-ui/bssh.c:55
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -s --ssh Browse SSH servers\n"
" -v --vnc Browse VNC servers\n"
" -S --shell Browse both SSH and VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
msgstr ""
"%s [opcions]\n"
"\n"
" -h --help Mostra aquesta ajuda\n"
" -s --ssh Explora els servidors SSH\n"
" -v --vnc Explora els servidors VNC\n"
" -S --shell Explora SSH i VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN El domini on cercar\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:101 ../avahi-utils/avahi-browse.c:775
#, c-format
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "Massa arguments\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:149
msgid "Choose Shell Server"
msgstr "Escull servidor d'intèrpret d'ordres"
#: ../avahi-ui/bssh.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Escriptori"
#: ../avahi-ui/bssh.c:152
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../avahi-ui/bssh.c:156
msgid "Choose VNC server"
msgstr "Escull servidor VNC"
#: ../avahi-ui/bssh.c:161
msgid "Choose SSH server"
msgstr "Escull servidor SSH"
#: ../avahi-ui/bssh.c:185
#, c-format
msgid "Connecting to '%s' ...\n"
msgstr "Connectant a '%s' ...\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:240
#, c-format
msgid "execlp() failed: %s\n"
msgstr "Error en execlp(): %s\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:250
#, c-format
msgid "Canceled.\n"
msgstr "Cancel·lat.\n"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi SSH Server Browser"
msgstr "Navegador de servidors SSH Avahi"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled SSH Servers"
msgstr "Explora els servidors SSH configurats amb Zeroconf"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi VNC Server Browser"
msgstr "Navegador de servidors VNC Avahi"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled VNC Servers"
msgstr "Explora els servidors de VNC configurats amb Zeroconf"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:107
#, c-format
msgid ": All for now\n"
msgstr ": Això és tot per ara\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:118
#, c-format
msgid ": Cache exhausted\n"
msgstr ": Memòria cau exhaurida\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:239 ../avahi-utils/avahi-browse.c:261
#, c-format
msgid "Failed to resolve service '%s' of type '%s' in domain '%s': %s\n"
msgstr ""
"Error en resoldre el servei '%s' del tipus '%s' en el domini '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:340
#, c-format
msgid "service_browser failed: %s\n"
msgstr "Error en service_browser: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:378
#, c-format
msgid "avahi_service_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "Error en avahi_service_browser_new(): %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:414
#, c-format
msgid "service_type_browser failed: %s\n"
msgstr "Error en service_type_browser: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:444
#, c-format
msgid "avahi_service_type_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "Error en avahi_service_type_browser_new(): %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:519
#, c-format
msgid "avahi_domain_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "Error en avahi_domain_browser_new(): %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:535 ../avahi-utils/avahi-publish.c:394
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:280 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:168
#, c-format
msgid "Failed to query version string: %s\n"
msgstr "Error en consultar la versió de la cadena: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:540 ../avahi-utils/avahi-publish.c:399
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:285 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:173
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:189
#, c-format
msgid "Failed to query host name: %s\n"
msgstr "Error en consultar el nom del ordinador: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:544 ../avahi-utils/avahi-publish.c:403
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:289 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:177
#, c-format
msgid "Server version: %s; Host name: %s\n"
msgstr "Versió del servidor: %s; Nom de l'ordinador: %s\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:549
#, c-format
msgid "E Ifce Prot Domain\n"
msgstr "E Inter Prot Domini\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, c-format
msgid "E Ifce Prot %-*s %-20s Domain\n"
msgstr "E Inter Prot %-*s %-20s Domini\n"
#. We have been disconnected, so let reconnect
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:585 ../avahi-utils/avahi-publish.c:163
#, c-format
msgid "Disconnected, reconnecting ...\n"
msgstr "Desconnectat, tornant a connectar ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:599 ../avahi-utils/avahi-browse.c:829
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:170 ../avahi-utils/avahi-publish.c:386
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:272 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:160
#, c-format
msgid "Failed to create client object: %s\n"
msgstr "Error en crear l'objecte client: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:604 ../avahi-utils/avahi-publish.c:175
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:143 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:59
#, c-format
msgid "Client failure, exiting: %s\n"
msgstr "Error en client, sortint: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:623 ../avahi-utils/avahi-publish.c:206
#, c-format
msgid "Waiting for daemon ...\n"
msgstr "Esperant al dimoni ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:647
msgid ""
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -D --browse-domains Browse for browsing domains instead of services\n"
" -a --all Show all services, regardless of the type\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -t --terminate Terminate after dumping a more or less complete "
"list\n"
" -c --cache Terminate after dumping all entries from the cache\n"
" -l --ignore-local Ignore local services\n"
" -r --resolve Resolve services found\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
" -p --parsable Output in parsable format\n"
msgstr ""
" -h --help Mostra aquesta ajuda\n"
" -V --version Mostra la versió\n"
" -D --browse-domains Mostra els dominis en el lloc dels serveis\n"
" -a --all Mostra tots els serveis, a pesar del tipus\n"
" -d --domain=DOMINI El domini a cercar\n"
" -v --verbose Activa el mode amb detalls\n"
" -t --terminate Finalitza després d'enmagatzemar una llista més o "
"menys completa\n"
" -c --cache Acabar després de volcar totes les entrades de la "
"memòria cau\n"
" -l --ignore-local Ignora els serveis locals\n"
" -r --resolve Resol els serveis trobats\n"
" -f --no-fail No fallis si el dimoni no és disponible\n"
" -p --parsable Imprimeix en un format analitzable\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:660
msgid ""
" -k --no-db-lookup Don't lookup service types\n"
" -b --dump-db Dump service type database\n"
msgstr ""
" -k --no-db-lookup No busquis tipus de serveis\n"
" -b --dump-db Volca la base de dades dels tipus de serveis\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:766 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:219
#, c-format
msgid "Too few arguments\n"
msgstr "Manquen arguments\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:821 ../avahi-utils/avahi-publish.c:378
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:264 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:152
#, c-format
msgid "Failed to create simple poll object.\n"
msgstr "Error al crear un objecte d'enquestes simple.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:76
#, c-format
msgid "Established under name '%s'\n"
msgstr "Estableix sota el nom '%s'\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:81
#, c-format
msgid "Failed to register: %s\n"
msgstr "Error en registrar: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:94
#, c-format
msgid "Name collision, picking new name '%s'.\n"
msgstr "Conflicte amb els noms, s'ha escollit un nou nom '%s'.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:114
#, c-format
msgid "Failed to create entry group: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut crear el grup buit: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:124
#, c-format
msgid "Failed to add address: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut afegir l'adreça: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:134
#, c-format
msgid "Failed to add service: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut afegir el servei: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:140
#, c-format
msgid "Failed to add subtype '%s': %s\n"
msgstr "No s'ha pogut afegir el subtipus '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:191
#, c-format
msgid "Host name conflict\n"
msgstr "Conflicte amb el nom de l'ordinador\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:216
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <name> <type> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [options] %s <host-name> <address>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -s --service Publish service\n"
" -a --address Publish address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -d --domain=DOMAIN Domain to publish service in\n"
" -H --host=DOMAIN Host where service resides\n"
" --subtype=SUBTYPE An additional subtype to register this service "
"with\n"
" -R --no-reverse Do not publish reverse entry with address\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
msgstr ""
"%s [opcions] %s <nom> <tipus> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [opcions] %s <nom del host> <adreça>\n"
"\n"
" -h --help Mostra aquesta ajuda\n"
" -V --version Mostra la versió\n"
" -s --service Publica el servei\n"
" -a --address Publica l'adreça\n"
" -v --verbose Activa el mode amb detalls\n"
" -d --domain=DOMINI Domini dins el que publicar el servei\n"
" -H --host=DOMINI L'ordinador on està el servei\n"
" --subtype=SUBTIPUS Un subtipus adicional amb el que registrar el "
"servei\n"
" -f --no-fail No fallar si el dimoni no està disponible\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:303 ../avahi-utils/avahi-publish.c:318
#, c-format
msgid "Bad number of arguments\n"
msgstr "Nombre erroni d'arguments\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:329
#, c-format
msgid "Failed to parse port number: %s\n"
msgstr "Error en analitzar el número de port: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:361 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:246
#, c-format
msgid "No command specified.\n"
msgstr "Ordre no especificada.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:89
#, c-format
msgid "Failed to resolve host name '%s': %s\n"
msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom de l'ordinador '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:126
#, c-format
msgid "Failed to resolve address '%s': %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'adreça '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:157
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <host name ...>\n"
"%s [options] %s <address ... >\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -n --name Resolve host name\n"
" -a --address Resolve address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -6 Lookup IPv6 address\n"
" -4 Lookup IPv4 address\n"
msgstr ""
"%s [opcions] %s <nom de l'ordinador ...>\n"
"%s [options] %s <adreça ... >\n"
"\n"
" -h --help Mostra aquesta ajuda\n"
" -V --version Mostra la versió\n"
" -n --name Resol el nom del host\n"
" -a --address Resol l'adreça\n"
" -v --verbose Activa el mode amb detalls\n"
" -6 Llista les adreces IPv6\n"
" -4 Llista les adreces IPv4\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:299 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:181
#, c-format
msgid "Failed to create host name resolver: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut crear el resoledor del nom de l'ordinador: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:309
#, c-format
msgid "Failed to parse address '%s'\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'adreça '%s'\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:314
#, c-format
msgid "Failed to create address resolver: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut crear el resolutor de l'adreça: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s [options] <new host name>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
msgstr ""
"%s [opcions] <nou nom de host>\n"
"\n"
" -h --help Mostra aquesta ajuda\n"
" -V --version Mostra la versió\n"
" -v --verbose Activa el mode amb detalls\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:114
#, c-format
msgid "Invalid number of arguments, expecting exactly one.\n"
msgstr "Nombre d'arguments incorrecte, s'esperava un exactament.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:193
#, c-format
msgid "Host name successfully changed to %s\n"
msgstr "S'ha canviat correctament el mon del host a %s\n"