blob: 0978e9fb3727ebc3b2c365d9be7a34ec00947485 [file] [log] [blame]
/* ARM specific syscalls */
{ 5, 0, printargs, "SYS_0" }, /* 0 */
{ 5, 0, printargs, "breakpoint" }, /* 1 */
{ 5, 0, printargs, "cacheflush" }, /* 2 */
{ 5, 0, printargs, "usr26" }, /* 3 */
{ 5, 0, printargs, "usr32" }, /* 4 */
{ 5, 0, printargs, "set_tls" }, /* 5 */