blob: 61ed5ce5b7a7ccc994011c4a6debdb04201834f0 [file] [log] [blame]
echo Not shown | if true; then echo $(echo Ok); fi
echo Not shown | if true; then echo `echo Ok`; fi
echo Not shown | ( if true; then echo $(echo Ok); fi )
echo Not shown | ( if true; then echo `echo Ok`; fi )
echo Done