blob: db4e944fe8c30183a4849bad68f3b254304cac68 [file] [log] [blame]
if false; then
echo "FOO"
tmp=`echo BAR >&2`
fi
echo BAZ