blob: 386d9715aa96b17f91e06c4960877e3d4b235f9e [file] [log] [blame]
.so man8/shutdown.8