blob: 9bfb9c785dc5e6609d44ac664e26528603736c26 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_TI_AEMIF) += ti-aemif.o