blob: b43a6002e1b25c5b2d4b36aa14a5d9e8460426bc [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_AMLOGIC_MEDIA_VDEC_VC1) += amvdec_vc1.o
amvdec_vc1-objs += vvc1.o