blob: 833822cfee53501c6d0d715973a94cfc595ca7c2 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_AMLOGIC_MEDIA_VENC_H265) += vpu.o