blob: 147fde5e652c4101c5081344b34a8d0961025de3 [file] [log] [blame]
# Vietnamese translation for Watchdog.
# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: watchdog\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: meskes@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-16 08:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-03 22:57+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.4a5\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Start watchdog at boot time?"
msgstr "Khởi chạy watchdog vào lúc khởi động không?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please specify whether watchdog should be started as part of the boot "
"process. This can be changed later by editing /etc/default/watchdog."
msgstr ""
"Hãy xác định có nên khởi chạy watchdog trong tiến trình khởi động hay không. "
"Vẫn còn có thể sửa đổi sau trong tập tin « /etc/default/watchdog »."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Restart watchdog on upgrades?"
msgstr "Khởi chạy lại watchdog khi nâng cấp không?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If the kernel is configured with the CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT option (which "
"is not the default setting), restarting watchdog will cause a spurious "
"reboot (the kernel will assume that the watchdog daemon crashed)."
msgstr ""
"Nếu hạt nhân được cấu hình với tùy chọn « CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT » (mà "
"không phải thiết lập mặc định), việc khởi chạy lại watchdog sẽ gây ra tiến "
"trình khởi động lại giả (hạt nhân sẽ giả sử trình nền watchdog đã sụp đổ)."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Watchdog module to preload:"
msgstr "Mô-đun watchdog cần nạp sẵn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose which watchdog module should be preloaded before starting "
"watchdog. The 'softdog' module should be suited for all installations. Enter "
"'none' if you don't want the script to load a module."
msgstr ""
"Hãy chọn mô-đun watchdog nào cần nạp sẵn trước khi khởi chạy watchdog. Mô-"
"đun « softdog » nên thích hợp với mọi bản cài đặt. Nhập vào « none » (không "
"có) nếu bạn không muốn văn lệnh nạp mô-đun."