blob: ff8ef8b05227e3435f3e4977db483b7f52324eba [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: da
grade: 1.5
dots: 8
__assert-match: da-dk-g28l.ctb
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
# Test all characters from 0x21 to 0xff
- [' ', ' ']
- ['"', '⠶']
#
- ['$', '⣲']
- ['%', '⣚']
- ['&', '⢯']
- ['''', '⠈']
- ['(', '⢦']
- [')', '⢴']
- ['*', '⠠⠔']
- ['+', '⢖']
- [',', '⠂']
- ['-', '⢤']
- ['.', '⠄']
- ['/', '⢌']
- ['0', '⢚']
- ['1', '⢁']
- ['2', '⢃']
- ['3', '⢉']
- ['4', '⢙']
- ['5', '⢑']
- ['6', '⢋']
- ['7', '⢛']
- ['8', '⢓']
- ['9', '⢊']
- [':', '⠒']
- [';', '⠆']
- ['<', '⢔']
- ['=', '⢶']
- ['>', '⡢']
- ['?', '⠢']
- ['@', '⣈']
- ['A', '⠠⡁']
- ['B', '⠠⡃']
- ['C', '⠠⡉']
- ['D', '⠠⡙']
- ['E', '⠠⡑']
- ['F', '⠠⡋']
- ['G', '⠠⡛']
- ['H', '⠠⡓']
- ['I', '⡊']
- ['J', '⠠⡚']
- ['K', '⠠⡅']
- ['L', '⠠⡇']
- ['M', '⠠⡍']
- ['N', '⠠⡝']
- ['O', '⠠⡕']
- ['P', '⠠⡏']
- ['Q', '⠠⡟']
- ['R', '⠠⡗']
- ['S', '⠠⡎']
- ['T', '⠠⡞']
- ['U', '⠠⡥']
- ['V', '⠠⡧']
- ['W', '⠠⡺']
- ['X', '⠠⡭']
- ['Y', '⠠⡽']
- ['Z', '⠠⡵']
- ['[', '⣦']
- ['\\', '⠠⡌']
- [']', '⣴']
- ['^', '⢏']
- ['_', '⣤']
- ['`', '⠐']
- ['a', '⠠⠁']
- ['b', '⠠⠃']
- ['c', '⠠⠉']
- ['d', '⠠⠙']
- ['e', '⠠⠑']
- ['f', '⠠⠋']
- ['g', '⠠⠛']
- ['h', '⠠⠓']
- ['i', '⠊']
- ['j', '⠠⠚']
- ['k', '⠠⠅']
- ['l', '⠠⠇']
- ['m', '⠠⠍']
- ['n', '⠠⠝']
- ['o', '⠠⠕']
- ['p', '⠠⠏']
- ['q', '⠠⠟']
- ['r', '⠠⠗']
- ['s', '⠠⠎']
- ['t', '⠠⠞']
- ['u', '⠠⠥']
- ['v', '⠠⠧']
- ['w', '⠠⠺']
- ['x', '⠠⠭']
- ['y', '⠠⠽']
- ['z', '⠠⠵']
- ['{', '⣧']
- ['|', '⢸']
- ['}', '⣼']
- ['~', '⡨']
- ['€', '⣑']
- ['‚', '⡘']
- ['ƒ', '⢐']
- ['„', '⣆']
- ['…', '⠠⠄⠄⠄']
- ['†', '⠠⡖']
- ['‡', '⠠⣖']
- ['ˆ', '⠠⣰']
- ['‰', '⣺']
- ['Š', '⠠⣎']
- ['‹', '⠸']
- ['Œ', '⠠⣕']
- ['Ž', '⠠⡬']
- ['‘', '⡈']
- ['’', '⢈']
- ['“', '⡆']
- ['”', '⢰']
- ['•', '⡄']
- ['–', '⠠⠤']
- ['—', '⠠⡤']
- ['˜', '⠨']
- ['™', '⣞']
- ['š', '⠠⢎']
- ['›', '⡸']
- ['œ', '⠠⢕']
- ['ž', '⠠⠬']
- ['Ÿ', '⠠⣾']
- [' ', '⢞']
- ['¡', '⠠⠲', {xfail: true}]
- ['¢', '⣒']
- ['£', '⢇']
- ['¤', '⠠⡦']
- ['¥', '⡠']
- ['¦', '⣌']
- ['§', '⣐']
- ['¨', '⠠⠰']
- ['©', '⣭']
- ['ª', '⠠⣮']
- ['«', '⡐']
- ['¬', '⠠⡼']
- ['­', '⠠⣄']
- ['®', '⣗']
- ['¯', '⡶']
- ['°', '⠠⠴', {xfail: true}]
- ['±', '⢟']
- ['²', '⢆']
- ['³', '⢒']
- ['´', '⢨']
- ['µ', '⠠⠦']
- ['¶', '⢿']
- ['·', '⢄']
- ['¸', '⣨']
- ['¹', '⢂']
- ['º', '⠠⣿']
- ['»', '⡰']
- ['¼', '⢝']
- ['½', '⢘']
- ['¾', '⠠⠼']
- ['À', '⠠⡷']
- ['Á', '⠠⣷']
- ['Â', '⠠⣡']
- ['Ã', '⠠⣩']
- ['Ä', '⠠⣜']
- ['Å', '⠠⡡']
- ['Æ', '⠠⡜']
- ['Ç', '⠠⡯']
- ['È', '⠠⡮']
- ['É', '⠠⡿']
- ['Ê', '⠠⡣']
- ['Ë', '⠠⡫']
- ['Ì', '⠠⣱']
- ['Í', '⠠⣣']
- ['Î', '⠠⡩']
- ['Ï', '⠠⡻']
- ['Ð', '⠠⣽']
- ['Ñ', '⠠⣻']
- ['Ò', '⠠⣫']
- ['Ó', '⠠⣬']
- ['Ô', '⠠⡹']
- ['Õ', '⠠⣹']
- ['Ö', '⠠⣪']
- ['×', '⢭']
- ['Ø', '⠠⡪']
- ['Ù', '⠠⡾']
- ['Ú', '⠠⣳']
- ['Û', '⠠⡱']
- ['Ü', '⠠⡳']
- ['Ý', '⠠⣍']
- ['Þ', '⠠⣅']
- ['ß', '⠠⢮']
- ['à', '⠠⠷']
- ['á', '⠠⢷']
- ['â', '⠠⢡']
- ['ã', '⠠⢩']
- ['ä', '⠠⢜']
- ['å', '⠠⠡']
- ['æ', '⠠⠜']
- ['ç', '⠠⠯']
- ['è', '⠠⠮']
- ['é', '⠠⠿']
- ['ê', '⠠⠣']
- ['ë', '⠠⠫']
- ['ì', '⠠⢱']
- ['í', '⠠⢣']
- ['î', '⠠⠩']
- ['ï', '⠠⠻']
- ['ð', '⠠⢽']
- ['ñ', '⠠⢻']
- ['ò', '⠠⢫']
- ['ó', '⠠⢬']
- ['ô', '⠠⠹']
- ['õ', '⠠⢹']
- ['ö', '⠠⢪']
- ['÷', '⢲']
- ['ø', '⠠⠪']
- ['ù', '⠠⠾']
- ['ú', '⠠⢳']
- ['û', '⠠⠱']
- ['ü', '⠠⠳']
- ['ý', '⠠⢍']
- ['þ', '⠠⢅']
- ['ÿ', '⠠⢾']
# Pangram
- ['Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon.', '⠠⡟⠥⠊⠠⠵⠙⠑⠇⠞⠁⠛⠑⠗⠝⠑ ⠎⠏⠊⠎⠞⠑ ⠚⠕⠗⠙⠃⠜⠗ ⠍ ⠋⠇⠪⠙⠑⠂ ⠍⠑⠝⠎ ⠉⠊⠗⠅⠥⠎⠅⠇⠕⠧⠝⠑⠝ ⠠⡺⠁⠇⠞⠓⠑⠗ ⠎⠏⠊⠇⠇⠑⠙⠑ ⠏ ⠠⠭⠽⠇⠕⠋⠕⠝⠄']
# no letsign before numbers
- ['v8', '⠠⠧⢓']
- ['A4', '⠠⡁⢙']
- ['Eleva2ren', '⡑⠇⠑⠧⠁⢃⠗⠑⠝']
# URLs emails and file names
- ['$at', '⣲⠁⠞']
- ['\\at\\bliver', '⠠⡌⠁⠞⠠⡌⠃⠇⠊⠧⠑⠗']
- ['at@bliver.og', '⠁⠞⣈⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛']
- ['http://at.bliver.og', '⠓⠞⠞⠏⠒⢌⢌⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛']
- ['www.at.bliver.og', '⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛']
- ['at.bliver.com', '⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠉⠕⠍']
- ['www.a.b.c', '⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠠⠁⠄⠠⠃⠄⠠⠉']
# Single cell word contractions
- ['At', '⡁']
- ['at', '⠁']
- ['Bliver', '⡃']
- ['bliver', '⠃']
- ['Og', '⡉']
- ['og', '⠉']
- ['Du', '⡙']
- ['du', '⠙']
- ['Eller', '⡑']
- ['eller', '⠑']
- ['For', '⡋']
- ['for', '⠋']
- ['Gør', '⡛']
- ['gør', '⠛']
- ['Har', '⡓']
- ['har', '⠓']
- ['Jeg', '⡚']
- ['jeg', '⠚']
- ['Kan', '⡅']
- ['kan', '⠅']
- ['Lige', '⡇']
- ['lige', '⠇']
- ['Med', '⡍']
- ['med', '⠍']
- ['Når', '⡝']
- ['når', '⠝']
- ['Op', '⡕']
- ['op', '⠕']
- ['På', '⡏']
- ['på', '⠏']
- ['Under', '⡟']
- ['under', '⠟']
- ['Rigtig', '⡗']
- ['rigtig', '⠗']
- ['Som', '⡎']
- ['som', '⠎']
- ['Til', '⡞']
- ['til', '⠞']
- ['Hun', '⡥']
- ['hun', '⠥']
- ['Ved', '⡧']
- ['ved', '⠧']
- ['Hvad', '⡺']
- ['hvad', '⠺']
- ['Over', '⡭']
- ['over', '⠭']
- ['Han', '⡽']
- ['han', '⠽']
- ['Efter', '⡵']
- ['efter', '⠵']
- ['Være', '⡜']
- ['være', '⠜']
- ['Før', '⡪']
- ['før', '⠪']
- ['Så', '⡡']
- ['så', '⠡']
- ['Den', '⡯']
- ['den', '⠯']
- ['Der', '⡾']
- ['der', '⠾']
- ['Det', '⡮']
- ['det', '⠮']
- ['De', '⡹']
- ['de', '⠹']
- ['En', '⡣']
- ['en', '⠣']
- ['Er', '⡱']
- ['er', '⠱']
- ['Et', '⡬']
- ['et', '⠬']
- ['Gennem', '⡻']
- ['gennem', '⠻']
- ['Hvor', '⡌']
- ['hvor', '⠌']
- ['Men', '⡩']
- ['men', '⠩']
- ['Ned', '⡫']
- ['ned', '⠫']
- ['Ret', '⡷']
- ['ret', '⠷']
- ['Skal', '⡿']
- ['skal', '⠿']
- ['Te', '⡳']
- ['te', '⠳']
- ['Ve', '⡼']
- ['ve', '⠼']
# capsnocont
- ['UNDER et', '⡥⡝⡙⡑⡗ ⠬']
# No single cell contractions before or after dashes
- ['at-bliver', '⠁⠞⢤⠃⠇⠊⠧⠑⠗', {xfail: true}]
- ['d-d-du', '⠠⠙⢤⠠⠙⢤⠙⠥', {xfail: true}]
# combinations with slashes and other punctuation signs
- ['Han/hun', '⡽⢌⠥']
- ['han/hun', '⠽⢌⠥']
- ['Over/under', '⡭⢌⠟']
- ['over/under', '⠭⢌⠟']
- ['Til/fra', '⡞⢌⠋', {xfail: true}]
- ['til/fra', '⠞⢌⠋', {xfail: true}]
# Combinations which require letsign
- ['1st', '⢁⠠⠎⠞']
- ['2nd', '⢃⠠⠝⠙', {xfail: true}]
- ['1A', '⢁⠠⡁']
- ['1a', '⢁⠠⠁']
- ['2B', '⢃⠠⡃']
- ['2b', '⢃⠠⠃']