blob: 8e539fb856ebfe21221e8c12de3e80d3483878b2 [file] [log] [blame]
# Updated Irish braille (UIB): http://liblouis.org/braille-specs/irish/#updated-irish-braille-2019
#
# Copyright © 2019 by Ronan McGuirk, <ronan.p.mcguirk@gmail.com>
#
# Copying and distribution of this file, with or without modification,
# are permitted in any medium without royalty provided the copyright
# notice and this notice are preserved. This file is offered as-is,
# without any warranty.
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
display: unicode.dis
table:
locale: ga
grade: 1
system: INBAF
__assert-match: ga-g1.utb
tests:
- ["Tá Áine ar scoil.", ⠠⠞⠯⠀⠠⠯⠊⠝⠑⠀⠁⠗⠀⠎⠉⠕⠊⠇⠲]
- ["Éist leis an éan.", ⠠⠿⠊⠎⠞⠀⠇⠑⠊⠎⠀⠁⠝⠀⠿⠁⠝⠲]
- ["Íosfaidh Síle a dinnéar.", ⠠⠷⠕⠎⠋⠁⠊⠙⠓⠀⠠⠎⠷⠇⠑⠀⠁⠀⠙⠊⠝⠝⠿⠁⠗⠲]
- ["Tá Órla san óstán.", ⠠⠞⠯⠀⠠⠮⠗⠇⠁⠀⠎⠁⠝⠀⠮⠎⠞⠯⠝⠲]
- ["D'ith Úna úl glas.", ⠠⠙⠄⠊⠞⠓⠀⠀⠠⠾⠝⠁⠀⠾⠇⠀⠛⠇⠁⠎⠲]
- ["Léigh é caibidil agus véarsa agus scríobh do thuairim síos.", ⠠⠇⠿⠊⠛⠓⠀⠿⠀⠉⠁⠊⠃⠊⠙⠊⠇⠀⠁⠛⠥⠎⠀⠧⠿⠁⠗⠎⠁⠀⠁⠛⠥⠎⠀⠎⠉⠗⠷⠕⠃⠓⠀⠙⠕⠀⠞⠓⠥⠁⠊⠗⠊⠍⠀⠎⠷⠕⠎⠲]
- ["Téacs as An Triail Scagadh agus Nótaí.", ⠠⠞⠿⠁⠉⠎⠀⠁⠎⠀⠠⠁⠝⠀⠠⠞⠗⠊⠁⠊⠇⠀⠠⠎⠉⠁⠛⠁⠙⠓⠀⠁⠛⠥⠎⠀⠠⠝⠮⠞⠁⠷⠲]
- ["Maidir le Liam an deartháir eile rinne sé iarracht.", ⠠⠍⠁⠊⠙⠊⠗⠀⠇⠑⠀⠠⠇⠊⠁⠍⠀⠁⠝⠀⠙⠑⠁⠗⠞⠓⠯⠊⠗⠀⠑⠊⠇⠑⠀⠗⠊⠝⠝⠑⠀⠎⠿⠀⠊⠁⠗⠗⠁⠉⠓⠞⠲]
- ["Léiríodh an dráma seo den chéad uair ar 22ú Meán Fómhair 1964 le linn Féile Amharclainne i Halla an Damer i mBaile Átha Cliath.", ⠠⠇⠿⠊⠗⠷⠕⠙⠓⠀⠁⠝⠀⠙⠗⠯⠍⠁⠀⠎⠑⠕⠀⠙⠑⠝⠀⠉⠓⠿⠁⠙⠀⠥⠁⠊⠗⠀⠁⠗⠀⠼⠃⠃⠾⠀⠠⠍⠑⠯⠝⠀⠠⠋⠮⠍⠓⠁⠊⠗⠀⠼⠁⠊⠋⠙⠀⠇⠑⠀⠇⠊⠝⠝⠀⠠⠋⠿⠊⠇⠑⠀⠠⠁⠍⠓⠁⠗⠉⠇⠁⠊⠝⠝⠑⠀⠊⠀⠠⠓⠁⠇⠇⠁⠀⠁⠝⠀⠠⠙⠁⠍⠑⠗⠀⠊⠀⠍⠠⠃⠁⠊⠇⠑⠀⠠⠯⠞⠓⠁⠀⠠⠉⠇⠊⠁⠞⠓⠲]
- ["Ach lean Mixer agus a bhuíon ag éisteacht leis nuair nach raibh sé ar a laethanta saoire in óstán Mountjoy.", ⠠⠁⠉⠓⠀⠇⠑⠁⠝⠀⠠⠍⠊⠭⠑⠗⠀⠁⠛⠥⠎⠀⠁⠀⠃⠓⠥⠷⠕⠝⠀⠁⠛⠀⠿⠊⠎⠞⠑⠁⠉⠓⠞⠀⠇⠑⠊⠎⠀⠝⠥⠁⠊⠗⠀⠝⠁⠉⠓⠀⠗⠁⠊⠃⠓⠀⠎⠿⠀⠁⠗⠀⠁⠀⠇⠁⠑⠞⠓⠁⠝⠞⠁⠀⠎⠁⠕⠊⠗⠑⠀⠊⠝⠀⠮⠎⠞⠯⠝⠀⠠⠍⠕⠥⠝⠞⠚⠕⠽⠲]
- ["Ó tabhair jab dom le do thoil!", ⠠⠮⠀⠞⠁⠃⠓⠁⠊⠗⠀⠚⠁⠃⠀⠙⠕⠍⠀⠇⠑⠀⠙⠕⠀⠞⠓⠕⠊⠇⠖]
- ["Oíche eile, chuala mé Dean Swift ag caint le Strongbow. Chuala mé Handel ag seinm ceol san Ardeaglais, Messiah II á chumadh aige.", ⠠⠕⠷⠉⠓⠑⠀⠑⠊⠇⠑⠂⠀⠉⠓⠥⠁⠇⠁⠀⠍⠿⠀⠠⠙⠑⠁⠝⠀⠠⠎⠺⠊⠋⠞⠀⠁⠛⠀⠉⠁⠊⠝⠞⠀⠇⠑⠀⠠⠎⠞⠗⠕⠝⠛⠃⠕⠺⠲⠀⠠⠉⠓⠥⠁⠇⠁⠀⠍⠿⠀⠠⠓⠁⠝⠙⠑⠇⠀⠁⠛⠀⠎⠑⠊⠝⠍⠀⠉⠑⠕⠇⠀⠎⠁⠝⠀⠠⠁⠗⠙⠑⠁⠛⠇⠁⠊⠎⠂⠀⠠⠍⠑⠎⠎⠊⠁⠓⠀⠠⠠⠊⠊⠀⠯⠀⠉⠓⠥⠍⠁⠙⠓⠀⠁⠊⠛⠑⠲]
- ["Nuair a bhíonn m'Uncail Albert anseo, bíonn mo dhóthain airgid agam.", ⠠⠝⠥⠁⠊⠗⠀⠁⠀⠃⠓⠷⠕⠝⠝⠀⠍⠄⠠⠥⠝⠉⠁⠊⠇⠀⠠⠁⠇⠃⠑⠗⠞⠀⠁⠝⠎⠑⠕⠂⠀⠃⠷⠕⠝⠝⠀⠍⠕⠀⠙⠓⠮⠞⠓⠁⠊⠝⠀⠁⠊⠗⠛⠊⠙⠀⠁⠛⠁⠍⠲]
- ["Uaireanta, nuair nach raibh a dhóthain airgead ag an rialtas, d'iarradh siad ar a Uncail Albert é a chló.", ⠠⠥⠁⠊⠗⠑⠁⠝⠞⠁⠂⠀⠝⠥⠁⠊⠗⠀⠝⠁⠉⠓⠀⠗⠁⠊⠃⠓⠀⠁⠀⠙⠓⠮⠞⠓⠁⠊⠝⠀⠁⠊⠗⠛⠑⠁⠙⠀⠁⠛⠀⠁⠝⠀⠗⠊⠁⠇⠞⠁⠎⠂⠀⠙⠄⠊⠁⠗⠗⠁⠙⠓⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠁⠗⠀⠁⠀⠠⠥⠝⠉⠁⠊⠇⠀⠠⠁⠇⠃⠑⠗⠞⠀⠿⠀⠁⠀⠉⠓⠇⠮⠲]
- ["agus go raibh an pobal Caitliceach an-dílis don eaglais chéanna", ⠁⠛⠥⠎⠀⠛⠕⠀⠗⠁⠊⠃⠓⠀⠁⠝⠀⠏⠕⠃⠁⠇⠀⠠⠉⠁⠊⠞⠇⠊⠉⠑⠁⠉⠓⠀⠁⠝⠤⠙⠷⠇⠊⠎⠀⠙⠕⠝⠀⠑⠁⠛⠇⠁⠊⠎⠀⠉⠓⠿⠁⠝⠝⠁]
- ["D'inis Máire dó go mbeadh sí gnóthach an oíche sin - agus an oíche ina dhiaidh sin chomh maith.", ⠠⠙⠄⠊⠝⠊⠎⠀⠠⠍⠯⠊⠗⠑⠀⠙⠮⠀⠛⠕⠀⠍⠃⠑⠁⠙⠓⠀⠎⠷⠀⠛⠝⠮⠞⠓⠁⠉⠓⠀⠁⠝⠀⠕⠷⠉⠓⠑⠀⠎⠊⠝⠀⠤⠀⠁⠛⠥⠎⠀⠁⠝⠀⠕⠷⠉⠓⠑⠀⠊⠝⠁⠀⠙⠓⠊⠁⠊⠙⠓⠀⠎⠊⠝⠀⠉⠓⠕⠍⠓⠀⠍⠁⠊⠞⠓⠲]
- ["Tréimhse aisteach i stair na hÉireann ba ea an tréimhse iar-chogaidh ó 1945 go 1960.", ⠠⠞⠗⠿⠊⠍⠓⠎⠑⠀⠁⠊⠎⠞⠑⠁⠉⠓⠀⠊⠀⠎⠞⠁⠊⠗⠀⠝⠁⠀⠓⠠⠿⠊⠗⠑⠁⠝⠝⠀⠃⠁⠀⠑⠁⠀⠁⠝⠀⠞⠗⠿⠊⠍⠓⠎⠑⠀⠊⠁⠗⠤⠉⠓⠕⠛⠁⠊⠙⠓⠀⠮⠀⠼⠁⠊⠙⠑⠀⠛⠕⠀⠼⠁⠊⠋⠚⠲]
- ["Bíonn sé ag déanamh an obair.", ⠠⠃⠷⠕⠝⠝⠀⠎⠿⠀⠁⠛⠀⠙⠿⠁⠝⠁⠍⠓⠀⠁⠝⠀⠕⠃⠁⠊⠗⠲]
- ["Cathain a bhíonn sé á déanamh?", ⠠⠉⠁⠞⠓⠁⠊⠝⠀⠁⠀⠃⠓⠷⠕⠝⠝⠀⠎⠿⠀⠯⠀⠙⠿⠁⠝⠁⠍⠓⠦]
- ["Cén caoi a mbíonn siad ag déanamh na dtascanna?", ⠠⠉⠿⠝⠀⠉⠁⠕⠊⠀⠁⠀⠍⠃⠷⠕⠝⠝⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠁⠛⠀⠙⠿⠁⠝⠁⠍⠓⠀⠝⠁⠀⠙⠞⠁⠎⠉⠁⠝⠝⠁⠦]
- ["B'fhéidir gur féidir leo iad a dhéanamh gach lá!", ⠠⠃⠄⠋⠓⠿⠊⠙⠊⠗⠀⠛⠥⠗⠀⠋⠿⠊⠙⠊⠗⠀⠇⠑⠕⠀⠊⠁⠙⠀⠁⠀⠙⠓⠿⠁⠝⠁⠍⠓⠀⠛⠁⠉⠓⠀⠇⠯⠖]
- ["I ngach cás is féidir iad a dhéanamh lá eile.", ⠠⠊⠀⠝⠛⠁⠉⠓⠀⠉⠯⠎⠀⠊⠎⠀⠋⠿⠊⠙⠊⠗⠀⠊⠁⠙⠀⠁⠀⠙⠓⠿⠁⠝⠁⠍⠓⠀⠇⠯⠀⠑⠊⠇⠑⠲]
- ["É cóngarach go leor don chathair, ach i slite eile bhí sé i bhfad uaithi freisin.", ⠠⠿⠀⠉⠮⠝⠛⠁⠗⠁⠉⠓⠀⠛⠕⠀⠇⠑⠕⠗⠀⠙⠕⠝⠀⠉⠓⠁⠞⠓⠁⠊⠗⠂⠀⠁⠉⠓⠀⠊⠀⠎⠇⠊⠞⠑⠀⠑⠊⠇⠑⠀⠃⠓⠷⠀⠎⠿⠀⠊⠀⠃⠓⠋⠁⠙⠀⠥⠁⠊⠞⠓⠊⠀⠋⠗⠑⠊⠎⠊⠝⠲]
- ["Tugadh bualadh bos dóibh agus iad ag imeacht ón halla mór. Bígí aireach! a dúirt na príosúnaigh leo.", ⠠⠞⠥⠛⠁⠙⠓⠀⠃⠥⠁⠇⠁⠙⠓⠀⠃⠕⠎⠀⠙⠮⠊⠃⠓⠀⠁⠛⠥⠎⠀⠊⠁⠙⠀⠁⠛⠀⠊⠍⠑⠁⠉⠓⠞⠀⠮⠝⠀⠓⠁⠇⠇⠁⠀⠍⠮⠗⠲⠀⠠⠃⠷⠛⠷⠀⠁⠊⠗⠑⠁⠉⠓⠖⠀⠁⠀⠙⠾⠊⠗⠞⠀⠝⠁⠀⠏⠗⠷⠕⠎⠾⠝⠁⠊⠛⠓⠀⠇⠑⠕⠲]
- ["Ní rabhamar sa phríosún.", ⠠⠝⠷⠀⠗⠁⠃⠓⠁⠍⠁⠗⠀⠎⠁⠀⠏⠓⠗⠷⠕⠎⠾⠝⠲]
- ["Bhí gach duine ag tabhairt moladh dóibh.", ⠠⠃⠓⠷⠀⠛⠁⠉⠓⠀⠙⠥⠊⠝⠑⠀⠁⠛⠀⠞⠁⠃⠓⠁⠊⠗⠞⠀⠍⠕⠇⠁⠙⠓⠀⠙⠮⠊⠃⠓⠲]
- ["Bhí siad á dtabhairt mórthimpeall an phríosúin liom.", ⠠⠃⠓⠷⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠯⠀⠙⠞⠁⠃⠓⠁⠊⠗⠞⠀⠍⠮⠗⠞⠓⠊⠍⠏⠑⠁⠇⠇⠀⠁⠝⠀⠏⠓⠗⠷⠕⠎⠾⠊⠝⠀⠇⠊⠕⠍⠲]
- ["Bhíomar ag dul suas staighre.", ⠠⠃⠓⠷⠕⠍⠁⠗⠀⠁⠛⠀⠙⠥⠇⠀⠎⠥⠁⠎⠀⠎⠞⠁⠊⠛⠓⠗⠑⠲]
- ["Bhí píos aráin againn.", ⠠⠃⠓⠷⠀⠏⠷⠕⠎⠀⠁⠗⠯⠊⠝⠀⠁⠛⠁⠊⠝⠝⠲]
- ["Ní raibh aon im ar an bpíosa a bhí agam. Thug mé mo phíosa dó ach níor ith sé é.", ⠠⠝⠷⠀⠗⠁⠊⠃⠓⠀⠁⠕⠝⠀⠊⠍⠀⠁⠗⠀⠁⠝⠀⠃⠏⠷⠕⠎⠁⠀⠁⠀⠃⠓⠷⠀⠁⠛⠁⠍⠲⠀⠠⠞⠓⠥⠛⠀⠍⠿⠀⠍⠕⠀⠏⠓⠷⠕⠎⠁⠀⠙⠮⠀⠁⠉⠓⠀⠝⠷⠕⠗⠀⠊⠞⠓⠀⠎⠿⠀⠿⠲]
- ["Chuamar chun leabhar Braille a fháil. Gheomar é .", ⠠⠉⠓⠥⠁⠍⠁⠗⠀⠉⠓⠥⠝⠀⠇⠑⠁⠃⠓⠁⠗⠀⠠⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠀⠁⠀⠋⠓⠯⠊⠇⠲⠀⠠⠛⠓⠑⠕⠍⠁⠗⠀⠿⠀⠲]
- ["Ní rabhamar ann. Chuaigh sé abhaile.", ⠠⠝⠷⠀⠗⠁⠃⠓⠁⠍⠁⠗⠀⠁⠝⠝⠲⠀⠠⠉⠓⠥⠁⠊⠛⠓⠀⠎⠿⠀⠁⠃⠓⠁⠊⠇⠑⠲]
- ["Príomh-Aire", ⠠⠏⠗⠷⠕⠍⠓⠤⠠⠁⠊⠗⠑]
- ["Gheobhaidh mé obair mhaith mar shampla mar péintéir.", ⠠⠛⠓⠑⠕⠃⠓⠁⠊⠙⠓⠀⠍⠿⠀⠕⠃⠁⠊⠗⠀⠍⠓⠁⠊⠞⠓⠀⠍⠁⠗⠀⠎⠓⠁⠍⠏⠇⠁⠀⠍⠁⠗⠀⠏⠿⠊⠝⠞⠿⠊⠗⠲]
- ["Ní bheidh a fhios agat conas a iompóidh do leanbh amach. ", ⠠⠝⠷⠀⠃⠓⠑⠊⠙⠓⠀⠁⠀⠋⠓⠊⠕⠎⠀⠁⠛⠁⠞⠀⠉⠕⠝⠁⠎⠀⠁⠀⠊⠕⠍⠏⠮⠊⠙⠓⠀⠙⠕⠀⠇⠑⠁⠝⠃⠓⠀⠁⠍⠁⠉⠓⠲⠀]
- ["Chonaic an tAire an t-asal.", ⠠⠉⠓⠕⠝⠁⠊⠉⠀⠁⠝⠀⠞⠠⠁⠊⠗⠑⠀⠁⠝⠀⠞⠤⠁⠎⠁⠇⠲]
- ["Baineann Ní Ghráda leas as teicníc an iardhearcaidh (flashback) freisin.", ⠠⠃⠁⠊⠝⠑⠁⠝⠝⠀⠠⠝⠷⠀⠠⠛⠓⠗⠯⠙⠁⠀⠇⠑⠁⠎⠀⠁⠎⠀⠞⠑⠊⠉⠝⠷⠉⠀⠁⠝⠀⠊⠁⠗⠙⠓⠑⠁⠗⠉⠁⠊⠙⠓⠀⠐⠣⠋⠇⠁⠎⠓⠃⠁⠉⠅⠐⠜⠀⠋⠗⠑⠊⠎⠊⠝⠲]
- ["Ghlaoigh siad ar an zú is tháinig na fir.", ⠠⠛⠓⠇⠁⠕⠊⠛⠓⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠁⠗⠀⠁⠝⠀⠵⠾⠀⠊⠎⠀⠞⠓⠯⠊⠝⠊⠛⠀⠝⠁⠀⠋⠊⠗⠲]
- ["An é €3.50 an costas ceart?", ⠠⠁⠝⠀⠿⠀⠈⠑⠼⠉⠲⠑⠚⠀⠁⠝⠀⠉⠕⠎⠞⠁⠎⠀⠉⠑⠁⠗⠞⠦]
- ["bád", ⠃⠯⠙]
- ["Post ⁊ Telegrafa", ⠠⠏⠕⠎⠞⠀⠎⠀⠠⠞⠑⠇⠑⠛⠗⠁⠋⠁]
- ["Ċuaiġ bé ṁórṡáċ le dlúṫspád fíorḟinn trí hata mo ḋea-ṗorcáin ḃig, ", ⠠⠡⠥⠁⠊⠣⠀⠃⠿⠀⠍⠓⠮⠗⠩⠯⠡⠀⠇⠑⠀⠙⠇⠾⠹⠎⠏⠯⠙⠀⠋⠷⠕⠗⠋⠓⠊⠝⠝⠀⠞⠗⠷⠀⠓⠁⠞⠁⠀⠍⠕⠀⠙⠓⠑⠁⠤⠏⠓⠕⠗⠉⠯⠊⠝⠀⠃⠓⠊⠛⠂⠀]
- ["Ḃí", ⠠⠃⠓⠷]
- ["Ċuaiġ ", ⠠⠡⠥⠁⠊⠣⠀]
- ["Ḋún mé é", ⠠⠙⠓⠾⠝⠀⠍⠿⠀⠿]
- ["Ḟionn", ⠠⠋⠓⠊⠕⠝⠝]
- ["Ġaeilge", ⠠⠣⠁⠑⠊⠇⠛⠑]
- ["Ṁol sé", ⠠⠍⠓⠕⠇⠀⠎⠿]
- ["Ṗeann", ⠠⠏⠓⠑⠁⠝⠝]
- ["Ṡíl mé", ⠠⠩⠷⠇⠀⠍⠿]
- ["Ṫug sé", ⠠⠹⠥⠛⠀⠎⠿]