blob: e965c9140e8f93c0da7fd02a0cc607acfd0aee2c [file] [log] [blame]
# Updated Irish braille (UIB): http://liblouis.org/braille-specs/irish/#updated-irish-braille-2019
#
# Copyright © 2019 by Ronan McGuirk, <ronan.p.mcguirk@gmail.com>
#
# Copying and distribution of this file, with or without modification,
# are permitted in any medium without royalty provided the copyright
# notice and this notice are preserved. This file is offered as-is,
# without any warranty.
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
display: unicode.dis
table:
locale: ga
grade: 2
system: INBAF
__assert-match: ga-g2.ctb
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
- ["bád", ⠃⠯⠙]
- ["Tá Áine ar scoil.", ⠠⠞⠯⠀⠠⠯⠔⠑⠀⠜⠀⠎⠉⠕⠊⠇⠲]
- ["Éist leis an éan.", ⠠⠿⠊⠌⠀⠇⠀⠁⠝⠀⠿⠁⠝⠲]
- ["Íosfaidh Síle a dinnéar.", ⠠⠷⠕⠎⠋⠁⠊⠙⠓⠀⠠⠎⠷⠇⠑⠀⠁⠀⠙⠔⠝⠿⠜⠲]
- ["Tá Órla san óstán.", ⠠⠞⠯⠀⠠⠮⠗⠇⠁⠀⠎⠁⠝⠀⠮⠌⠯⠝⠲]
- ["D'ith Úna úl glas.", ⠠⠙⠄⠊⠹⠀⠀⠠⠾⠝⠁⠀⠾⠇⠀⠛⠇⠁⠎⠲]
- ["Léigh é caibidil agus véarsa agus scríobh do thuairim síos.", ⠠⠇⠿⠊⠣⠀⠿⠀⠉⠁⠊⠃⠊⠙⠊⠇⠀⠎⠀⠧⠀⠎⠀⠎⠉⠗⠷⠕⠃⠓⠀⠙⠕⠀⠹⠥⠁⠊⠗⠊⠍⠀⠎⠷⠕⠎⠲]
- ["Téacs as An Triail Scagadh agus Nótaí.", ⠠⠞⠿⠁⠉⠎⠀⠁⠎⠀⠠⠁⠝⠀⠠⠞⠗⠊⠁⠊⠇⠀⠠⠎⠉⠁⠛⠁⠙⠓⠀⠎⠀⠠⠝⠮⠞⠁⠷⠲]
- ["Maidir le Liam an deartháir eile rinne sé iarracht.", ⠠⠍⠁⠊⠙⠊⠗⠀⠇⠑⠀⠠⠇⠊⠁⠍⠀⠁⠝⠀⠙⠑⠜⠹⠯⠊⠗⠀⠑⠀⠗⠔⠝⠑⠀⠎⠿⠀⠊⠜⠗⠁⠡⠞⠲]
- ["Léiríodh an dráma seo den chéad uair ar 22ú Meán Fómhair 1964 le linn Féile Amharclainne i Halla an Damer i mBaile Átha Cliath.", ⠠⠇⠿⠊⠗⠷⠕⠙⠓⠀⠁⠝⠀⠙⠗⠯⠍⠁⠀⠎⠑⠕⠀⠙⠢⠀⠡⠿⠁⠙⠀⠥⠁⠊⠗⠀⠜⠀⠼⠃⠃⠾⠀⠠⠍⠑⠯⠝⠀⠠⠋⠮⠍⠓⠁⠊⠗⠀⠼⠁⠊⠋⠙⠀⠇⠑⠀⠇⠔⠝⠀⠠⠋⠿⠊⠇⠑⠀⠠⠁⠍⠓⠜⠉⠇⠁⠔⠝⠑⠀⠊⠀⠠⠓⠀⠁⠝⠀⠠⠙⠁⠍⠻⠀⠊⠀⠍⠠⠃⠁⠊⠇⠑⠀⠠⠯⠹⠁⠀⠠⠉⠇⠊⠁⠹⠲]
- ["Ach lean Mixer agus a bhuíon ag éisteacht leis nuair nach raibh sé ar a laethanta saoire in óstán Mountjoy.", ⠠⠁⠡⠀⠇⠂⠝⠀⠠⠍⠊⠭⠻⠀⠎⠀⠁⠀⠃⠓⠥⠷⠕⠝⠀⠁⠛⠀⠿⠊⠌⠂⠡⠞⠀⠇⠀⠝⠀⠝⠁⠡⠀⠗⠀⠎⠿⠀⠜⠀⠁⠀⠇⠁⠑⠹⠁⠝⠞⠁⠀⠎⠁⠕⠊⠗⠑⠀⠔⠀⠮⠌⠯⠝⠀⠠⠍⠳⠝⠞⠚⠕⠽⠲]
- ["Ó tabhair jab dom le do thoil!", ⠠⠮⠀⠞⠀⠚⠁⠃⠀⠙⠕⠍⠀⠇⠑⠀⠙⠕⠀⠹⠕⠊⠇⠖]
- ["Oíche eile, chuala mé Dean Swift ag caint le Strongbow. Chuala mé Handel ag seinm ceol san Ardeaglais, Messiah II á chumadh aige.", ⠠⠕⠀⠑⠂⠀⠡⠥⠁⠇⠁⠀⠍⠿⠀⠠⠙⠂⠝⠀⠠⠎⠺⠊⠋⠞⠀⠁⠛⠀⠉⠁⠔⠞⠀⠇⠑⠀⠠⠌⠗⠕⠝⠛⠃⠪⠲⠀⠠⠡⠥⠁⠇⠁⠀⠍⠿⠀⠠⠓⠁⠝⠙⠑⠇⠀⠁⠛⠀⠎⠑⠔⠍⠀⠉⠑⠕⠇⠀⠎⠁⠝⠀⠠⠜⠙⠂⠛⠇⠁⠊⠎⠂⠀⠠⠍⠑⠎⠎⠊⠁⠓⠀⠠⠠⠊⠊⠀⠯⠀⠡⠥⠍⠁⠙⠓⠀⠁⠊⠛⠑⠲]
- ["Nuair a bhíonn m'Uncail Albert anseo, bíonn mo dhóthain airgid agam.", ⠠⠝⠀⠁⠀⠃⠓⠀⠍⠄⠠⠥⠝⠉⠁⠊⠇⠀⠠⠁⠇⠃⠻⠞⠀⠁⠝⠎⠑⠕⠂⠀⠃⠀⠍⠕⠀⠙⠓⠮⠹⠁⠔⠀⠁⠊⠗⠛⠊⠙⠀⠁⠛⠁⠍⠲]
- ["Uaireanta, nuair nach raibh a dhóthain airgead ag an rialtas, d'iarradh siad ar a Uncail Albert é a chló.", ⠠⠥⠂⠀⠝⠀⠝⠁⠡⠀⠗⠀⠁⠀⠙⠓⠮⠹⠁⠔⠀⠁⠊⠗⠛⠂⠙⠀⠁⠛⠀⠁⠝⠀⠗⠊⠁⠇⠞⠁⠎⠂⠀⠙⠄⠊⠜⠗⠁⠙⠓⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠜⠀⠁⠀⠠⠥⠝⠉⠁⠊⠇⠀⠠⠁⠇⠃⠻⠞⠀⠿⠀⠁⠀⠡⠇⠮⠲]
- ["agus go raibh an pobal Caitliceach an-dílis don eaglais chéanna", ⠎⠀⠛⠕⠀⠗⠀⠁⠝⠀⠏⠕⠃⠁⠇⠀⠠⠉⠁⠊⠞⠇⠊⠉⠂⠡⠀⠁⠝⠤⠙⠷⠇⠊⠎⠀⠙⠕⠝⠀⠑⠁⠛⠇⠁⠊⠎⠀⠡⠿⠁⠝⠝⠁]
- ["D'inis Máire dó go mbeadh sí gnóthach an oíche sin - agus an oíche ina dhiaidh sin chomh maith.", ⠠⠙⠄⠔⠊⠎⠀⠠⠍⠯⠊⠗⠑⠀⠙⠮⠀⠛⠕⠀⠍⠃⠂⠙⠓⠀⠎⠷⠀⠛⠝⠮⠹⠁⠡⠀⠁⠝⠀⠕⠀⠎⠔⠀⠤⠀⠎⠀⠁⠝⠀⠕⠀⠔⠁⠀⠙⠓⠊⠁⠊⠙⠓⠀⠎⠔⠀⠡⠕⠍⠓⠀⠍⠲]
- ["Tréimhse aisteach i stair na hÉireann ba ea an tréimhse iar-chogaidh ó 1945 go 1960.", ⠠⠞⠗⠿⠊⠍⠓⠎⠑⠀⠁⠊⠌⠂⠡⠀⠊⠀⠌⠁⠊⠗⠀⠝⠁⠀⠓⠠⠿⠊⠗⠂⠝⠝⠀⠃⠁⠀⠑⠁⠀⠁⠝⠀⠞⠗⠿⠊⠍⠓⠎⠑⠀⠊⠜⠤⠡⠕⠛⠁⠊⠙⠓⠀⠮⠀⠼⠁⠊⠙⠑⠀⠛⠕⠀⠼⠁⠊⠋⠚⠲]
- ["Bíonn sé ag déanamh an obair.", ⠠⠃⠀⠎⠿⠀⠁⠛⠀⠙⠀⠁⠝⠀⠕⠃⠁⠊⠗⠲]
- ["Cathain a bhíonn sé á déanamh?", ⠠⠉⠀⠁⠀⠃⠓⠀⠎⠿⠀⠯⠀⠙⠦]
- ["Cén caoi a mbíonn siad ag déanamh na dtascanna?", ⠠⠉⠿⠝⠀⠉⠁⠕⠊⠀⠁⠀⠍⠃⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠁⠛⠀⠙⠀⠝⠁⠀⠙⠞⠁⠎⠉⠁⠝⠝⠁⠦]
- ["B'fhéidir gur féidir leo iad a dhéanamh gach lá!", ⠠⠃⠄⠋⠓⠀⠛⠥⠗⠀⠋⠀⠇⠑⠕⠀⠊⠁⠙⠀⠁⠀⠙⠓⠀⠛⠀⠇⠯⠖]
- ["I ngach cás is féidir iad a dhéanamh lá eile.", ⠠⠊⠀⠝⠛⠀⠉⠯⠎⠀⠊⠎⠀⠋⠀⠊⠁⠙⠀⠁⠀⠙⠓⠀⠇⠯⠀⠑⠲]
- ["É cóngarach go leor don chathair, ach i slite eile bhí sé i bhfad uaithi freisin.", ⠠⠿⠀⠉⠮⠝⠛⠜⠁⠡⠀⠛⠕⠀⠇⠑⠕⠗⠀⠙⠕⠝⠀⠡⠁⠹⠁⠊⠗⠂⠀⠁⠡⠀⠊⠀⠎⠇⠊⠞⠑⠀⠑⠀⠃⠓⠷⠀⠎⠿⠀⠊⠀⠃⠓⠋⠁⠙⠀⠥⠁⠊⠹⠊⠀⠋⠗⠑⠊⠎⠔⠲]
- ["Tugadh bualadh bos dóibh agus iad ag imeacht ón halla mór. Bígí aireach! a dúirt na príosúnaigh leo.", ⠠⠞⠥⠛⠁⠙⠓⠀⠃⠥⠁⠇⠁⠙⠓⠀⠃⠕⠎⠀⠙⠮⠊⠃⠓⠀⠎⠀⠊⠁⠙⠀⠁⠛⠀⠊⠍⠂⠡⠞⠀⠮⠝⠀⠓⠀⠍⠮⠗⠲⠀⠠⠃⠷⠛⠷⠀⠁⠊⠗⠂⠡⠖⠀⠁⠀⠙⠾⠊⠗⠞⠀⠝⠁⠀⠏⠗⠷⠕⠎⠾⠝⠁⠊⠣⠀⠇⠑⠕⠲]
- ["Ní rabhamar sa phríosún.", ⠠⠝⠷⠀⠗⠍⠜⠀⠎⠁⠀⠏⠓⠗⠷⠕⠎⠾⠝⠲]
- ["Bhí gach duine ag tabhairt moladh dóibh.", ⠠⠃⠓⠷⠀⠛⠀⠙⠥⠔⠑⠀⠁⠛⠀⠞⠞⠀⠍⠕⠇⠁⠙⠓⠀⠙⠮⠊⠃⠓⠲]
- ["Bhí siad á dtabhairt mórthimpeall an phríosúin liom.", ⠠⠃⠓⠷⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠯⠀⠙⠞⠀⠍⠮⠗⠹⠊⠍⠏⠂⠇⠇⠀⠁⠝⠀⠏⠓⠗⠷⠕⠎⠾⠔⠀⠇⠍⠲]
- ["Bhíomar ag dul suas staighre.", ⠠⠃⠓⠍⠀⠁⠛⠀⠙⠥⠇⠀⠎⠥⠁⠎⠀⠌⠲]
- ["Bhí píos aráin againn.", ⠠⠃⠓⠷⠀⠏⠷⠕⠎⠀⠜⠯⠔⠀⠁⠛⠝⠲]
- ["Ní raibh aon im ar an bpíosa a bhí agam. Thug mé mo phíosa dó ach níor ith sé é.", ⠠⠝⠷⠀⠗⠀⠁⠕⠝⠀⠊⠍⠀⠜⠀⠁⠝⠀⠃⠏⠀⠁⠀⠃⠓⠷⠀⠁⠛⠁⠍⠲⠀⠠⠹⠥⠛⠀⠍⠿⠀⠍⠕⠀⠏⠓⠀⠙⠮⠀⠁⠡⠀⠝⠗⠀⠊⠹⠀⠎⠿⠀⠿⠲]
- ["Chuamar chun leabhar Braille a fháil. Gheomar é .", ⠠⠡⠍⠜⠀⠡⠥⠝⠀⠇⠂⠃⠓⠜⠀⠠⠃⠗⠇⠀⠁⠀⠋⠓⠯⠊⠇⠲⠀⠠⠣⠑⠕⠍⠜⠀⠿⠀⠲]
- ["Ní rabhamar ann. Chuaigh sé abhaile.", ⠠⠝⠷⠀⠗⠍⠜⠀⠁⠝⠝⠲⠀⠠⠡⠀⠎⠿⠀⠁⠃⠓⠁⠊⠇⠑⠲]
- ["Gheobhaidh mé obair mhaith mar shampla mar péintéir.", ⠠⠣⠀⠍⠿⠀⠕⠃⠁⠊⠗⠀⠍⠓⠀⠍⠜⠀⠩⠀⠍⠜⠀⠏⠿⠔⠞⠿⠊⠗⠲]
- ["Ní bheidh a fhios agat conas a iompóidh do leanbh amach. ", ⠠⠝⠷⠀⠃⠓⠑⠊⠙⠓⠀⠁⠀⠋⠓⠊⠕⠎⠀⠁⠛⠁⠞⠀⠒⠁⠎⠀⠁⠀⠊⠕⠍⠏⠮⠊⠙⠓⠀⠙⠕⠀⠇⠂⠝⠃⠓⠀⠁⠍⠁⠡⠲⠀]
- ["Chonaic an tAire an t-asal.", ⠠⠡⠕⠝⠁⠊⠉⠀⠁⠝⠀⠞⠠⠁⠊⠗⠑⠀⠁⠝⠀⠞⠤⠁⠎⠁⠇⠲]
- ["Baineann Ní Ghráda leas as teicníc an iardhearcaidh (flashback) freisin.", ⠠⠃⠁⠔⠂⠝⠝⠀⠠⠝⠷⠀⠠⠣⠗⠯⠙⠁⠀⠇⠂⠎⠀⠁⠎⠀⠞⠑⠊⠉⠝⠷⠉⠀⠁⠝⠀⠊⠜⠙⠓⠑⠜⠉⠁⠊⠙⠓⠀⠐⠣⠋⠇⠁⠩⠃⠁⠉⠅⠐⠜⠀⠋⠗⠑⠊⠎⠔⠲]
- ["Ghlaoigh siad ar an zú is tháinig na fir.", ⠠⠣⠇⠁⠕⠊⠣⠀⠎⠊⠁⠙⠀⠜⠀⠁⠝⠀⠵⠾⠀⠊⠎⠀⠹⠀⠝⠁⠀⠋⠊⠗⠲]
- ["An é €3.50 an costas ceart?", ⠠⠁⠝⠀⠿⠀⠈⠑⠼⠉⠲⠑⠚⠀⠁⠝⠀⠉⠕⠌⠁⠎⠀⠉⠑⠜⠞⠦]
- ["Ár nAthair agus ár n-arán laethúil", ⠠⠯⠗⠀⠝⠠⠁⠹⠁⠊⠗⠀⠎⠀⠯⠗⠀⠝⠤⠜⠯⠝⠀⠇⠁⠑⠹⠾⠊⠇]