blob: 5427f632abd0872a7168ca0b5499fcacce56aedd [file] [log] [blame]
table: |
include tables/hu-hu-g1.ctb
include tables/hyph_hu_HU.dic
flags: {testmode: hyphenate}
tests:
- [adásszalagokat, adássza-la-go-kat]
- [adásszerű, adás-sze-rű]
- [adásszöveg, adás-szö-veg]
- [adásszünet, adás-szü-net]
- [adászárásig, adás---sig]
- [adósszámla, adós-szám-la]
- [Agyagosszergény, Agya-gosszer-gény]
- [agyaggyűrűiken, agyag-gyű--i-ken]
- [agyonnyom, agyon-nyom]
- [agyonnyúzott, agyon-nyú-zott]
- [agyonnyűtt, agyon-nyűtt]
- [antikvitásszámba, an-tik-vi-tás-szám-ba]
- [ágyásszegély, ágyás-sze-gély]
- [ágyússzekerek, ágyús-sze-ke-rek]
- [ájulásszerű, áju-lás-sze-rű]
- [ápolásszakmai, ápo-lás-szak-mai]
- [árulásszámba, áru-lás-szám-ba]
- [akácsövény, akácsö-vény]
- [ákácsövény, ák-ácsö-vény]
- [aktivitásszint, ak-ti-vi-tás-szint]
- [akusztikusszenzor, akusz-ti-kus-szen-zor]
- [alkotásszemléletének, al-ko-tás-szem--le--nek]
- [alásszolgája, alás-szol--ja]
- [alásszolgájuk, alás-szol--juk]
- [alkalmazásszerver, al-kal-ma-zás-szer-ver]
- [alkalmazásszintű, al-kal-ma-zás-szin-tű]
- [állásszög, ál-lás-szög]
- [állomásszám, ál-lo-más-szám]
- [áramlásszabályozás, áram-lás-sza--lyo-zás]
- [árverésszerű, ár-ve-rés-sze-rű]
- [almásszürke, al-más-szür-ke]
- [alvásszegény, al-vás-sze-gény]
- [alvásszükséglete, al-vás-szük-ség-le-te]
- [alvászavar, al-vás-za-var]
- [anyaggyőző, anyag-győ-ző]
- [anyaggyűjtés, anyag-gyűj-tés]
- [Analízisszintű, Ana--zis-szin-tű]
- [aranyosszőke, ara-nyos-sző-ke]
- [asztalosszakmát, asz-ta-los-szak-mát]
- [árboccsúcs, ár-boc-csúcs]
- [árbóccsúcs, ár-bóc-csúcs]
- [árbocsudarat, ár-bo-csu-da-rat]
- [arcüreggyulladás, arc-üreg-gyul-la-dás]
- [arccsont, arc-csont]
- [arcseb, arc-seb]
- [arcsebe, arc-se-be]
- [arcsérülés, arc---lés]
- [arzénnyom, ar-zén-nyom]
- [áremelkedésszerű, ár-emel-ke-dés-sze-rű]
- [árgusszemű, ár-gus-sze-mű]
- [árrésszabályt, ár-rés-sza-bályt]
- [árvízsújtotta, ár-víz-súj-tot-ta]
- [átlaggyerekre, át-lag-gye-rek-re]
- [áttörésszerepe, át--rés-sze-re-pe]
- [autósszemüveg, au-tós-szem-üveg]
- [autósszőnyeg, au-tós-sző-nyeg]
- [azonnyomban, azon-nyom-ban]
- [Balatonnyi, Ba-la-ton-nyi]
- [bádoggyűjtemény, bá-dog-gyűj-te-mény]
- [Bánnyíres, Bán-nyí-res]
- [bázisszint, bá-zis-szint]
- [Barccsal, Barccsal]
- [barkácszene, bar-kács-ze-ne]
- [barlanggyógyászat, bar-lang-gyó-gyá-szat]
- [barnásszőke, bar-nás-sző-ke]
- [barnásszőkét, bar-nás-sző-két]
- [barnásszürke, bar-nás-szür-ke]
- [barnesszal, bar-nes-szal]
- [baromsággyűjtemény, ba-rom-ság-gyűj-te-mény]
- [basszusszerű, basszus-sze-rű]
- [basszusszintetizátor, basszus-szin-te-ti--tor]
- [becslésszerűen, becs-lés-sze--en]
- [berendezésszerű, be-ren-de-zés-sze-rű]
- [berendezésszett, be-ren-de-zés-szett]
- [bemetszésszerűen, be-met-szés-sze--en]
- [bemutatkozásszámba, be-mu-tat-ko-zás-szám-ba]
- [Békésszentandrás, Bé-kés-szent-and-rás]
- [bélésszövet, bé-lés-szö-vet]
- [bélyeggyár, bé-lyeg-gyár]
- [bélyeggyűjtemény, bé-lyeg-gyűj-te-mény]
- [benzinnyom, ben-zin-nyom]
- [benzinnyomás, ben-zin-nyo-más]
- [bércsüveg, bérc--veg]
- [beteggyógyász, be-teg-gyó-gyász]
- [bekezdésszintű, be-kez-dés-szin-tű]
- [bilincszörgés, bi-linc-ször-gés]
- [binsenggyökér, bin-seng-gyö-kér]
- [bírsággyakorlat, bír-ság-gya-kor-lat]
- [blueszene, blues-ze-ne]
- [biztosításszakmai, biz-to--tás-szak-mai]
- [bogarásszak, bo-ga-rásszak]
- [bohócsapkája, bo-hóc-sap--ja]
- [bohócság, bo-hóc-ság]
- [bohócszerű, bo-hóc-sze-rű]
- [bohócszerep, bo-hóc-sze-rep]
- [bonbonmeggy, bon-bon-meggy]
- [borsszaga, bors-sza-ga]
- [borsszem, bors-szem]
- [borsszóró, bors-szó-ró]
- [borzasszőrű, bor-zassző-rű]
- [borzzsír, borz-zsír]
- [bőgésszerű, bő-gés-sze-rű]
- [börtönnyelve, bör-tön-nyel-ve]
- [börtönnyíláson, bör-tön-nyí--son]
- [börtönnyitó, bör-tön-nyi-tó]
- [bukásszámba, bu-kás-szám-ba]
- [bukfencezésszerű, buk-fen-ce-zés-sze-rű]
- [búcsújárásszerű, bú-csú--rás-sze-rű]
- [bűnözésszimulátor, bű--zés-szi-mu--tor]
- [brekegésszerű, bre-ke-géssze-rű]
- [bronzsáska, bron-zsás-ka]
- [bronzsáskák, bron-zsás-kák]
- [bronzsasokkal, bron-zsa-sok-kal]
- [bronzsisak, bronz-si-sak]
- [bűnnyomok, bűn-nyo-mok]
- [Csalásszagú, Csa-lás-sza-gú]
- [csalásszerű, csa-lás-sze-rű]
- [csevegésszerű, cse-ve-gés-sze-rű]
- [céggyűrű, cég-gyű-rű]
- [chipseszacskó, ch-ip-seszacs-kó]
- [csicsergésszerű, csi-cser-gés-sze-rű]
- [cigánymeggyért, ci-gány-meggyért]
- [ciklusszám, cik-lus-szám]
- [ciklusszerű, cik-lus-sze-rű]
- [ciklusszervezés, cik-lus-szer-ve-zés]
- [ciprusszobrocska, cip-rus-szob-rocs-ka]
- [ciripelésszerűen, ci-ri-pe-lés-sze--en]
- [curiosity, cu-ri-o-sity]
- [csapásszám, csa-pás-szám]
- [csárdásszóló, csár-dás-szó-ló]
- [csattanásszerű, csat-ta-nás-sze-rű]
- [csavarásszerű, csa-va-rás-sze-rű]
- [csikósszámadó, csi-kósszám-adó]
- [csillaggyárnak, csil-lag-gyár-nak]
- [csipkésszélű, csip-kés-szé-lű]
- [csípésszám, csí-pés-szám]
- [csobbanásszerű, csob-ba-nás-sze-rű]
- [csuklásszerű, csuk-lás-sze-rű]
- [csúcszenekarának, csúcs-ze-ne-ka--nak]
- [Darvasszék, Dar-vas-szék]
- [daróccsuha, da-róc-csu-ha]
- [délutánnyi, dél-utánnyi]
- [diakónusszentelés, di-a--nus-szen-te-lés]
- [diakónusszerű, di-a--nussze-rű]
- [dialógusszegény, dia--gus-sze-gény]
- [Diósszilágyi, Di-ós-szil-ágyi]
- [dinamikusszökőkút, di-na-mi-kus-szö--kút]
- [dinoszaurusszerű, di-no-szau-russze-rű]
- [disszertáció, disszer--ció]
- [dizájnnyelv, di-zájnnyelv]
- [dizájnnyaklánc, di-zájn-nyak-lánc]
- [díjszabásszerkesztők, díj-sza-bás-szer-kesz-tők]
- [díjszabásszerű, díj-sza-bás-sze-rű]
- [díszléccsíkot, dísz-léc-csí-kot]
- [dobpergésszerűen, dob-per-gés-sze--en]
- [dobolásszerű, do-bo-lás-sze-rű]
- [dózisszint, dó-zis-szint]
- [döggyapjú, dög-gyap-jú]
- [döggyárnak, dög-gyár-nak]
- [dőlésszög, dő-lés-szög]
- [dörgésszerű, dör-gés-sze-rű]
- [dörgésszerű, dör-gés-sze-rű]
- [dörzszörej, dörzs--rej]
- [dragonyosszázad, dra-go-nyos-szá-zad]
- [dragonyoszászlóalj, dra-gonyo-s-zász--alj]
- [dramaturggyakornok, dra-ma-turg-gya-kor-nok]
- [droggyanús, drog-gya-nús]
- [doppinggyanú, dop-ping-gya-nú]
- [dússzakállú, dússzak-ál-lú]
- [dzsidásszázad, dzsi-dás-szá-zad]
- [édesszájú, édes-szá-jú]
- [édesszesztestvér, édes-szesz-test-vér]
- [édességgyártók, édes-ség-gyár-tók]
- [égésszabály, égés-sza-bály]
- [égésszag, égés-szag]
- [égésszám, égés-szám]
- [égésszigetelés, égés-szi-ge-te-lés]
- [énekessztár, éne-kessz-tár]
- [énekesszerepeket, éne-kessze-re-pe-ket]
- [edzésszámot, edzés-szá-mot]
- [effektusszerűen, effek-tus-sze--en]
- [egyenesszálú, egye-nes-szá-lú]
- [egyenesszárnyúak, egye-nes-szár-nyú-ak]
- [egyenesszög, egye-nes-szög]
- [egyezség, egyez-ség]
- [egyesszámban, egyesszám-ban]
- [egységgyertyából, egy-ség-gyer-tyá-ból]
- [elektronnyalábra, e-lek-tron-nya-láb-ra]
- [egyveleggyártás, egy-ve-leg-gyár-tás]
- [elbeszélésszerű, el-be-szé-lés-sze-rű]
- [éhesszájat, é-hes-szá-jat]
- [ejtőernyősszárnyak, ej--er-nyős-szár-nyak]
- [ejtőernyősszázad, ej--er-nyős-szá-zad]
- [ejtőernyőszászlóalj, ej--er-nyő-s-zász--alj]
- [ékesszólás, ékes-szó-lás]
- [ékesszóló, ékes-szó-ló]
- [ekhósszekér, ek-hós-sze-kér]
- [ekhósszekerek, ek-hós-sze-ke-rek]
- [eleséggyűjtés, ele-ség-gyűj-tés]
- [élesszemű, éles-sze-mű]
- [ellátásszakértője, el--tás-szak-ér--je]
- [ellátásszerű, el--tás-sze-rű]
- [ellenállásszekrény, el-len-ál-lás-szek-rény]
- [ellennyilatkozat, el-len-nyi-lat-ko-zat]
- [ellennyomás, el-len-nyo-más]
- [elemzésszerű, elem-zés-sze-rű]
- [elméncség, el-ménc-ség]
- [elmebeteggyanús, el-me-be-teg-gya-nús]
- [előírásszerű, elő-írás-sze-rű]
- [elrémisszék, el--misszék]
- [emberhússzagot, em-ber-hús-sza-got]
- [emelésszerű, eme-lés-sze-rű]
- [emigránsszervezetek, emig-ráns-szer-ve-ze-tek]
- [említésszinten, em--tés-szin-ten]
- [enyveszsinór, eny-ves-zsi-nór]
- [epilógusszerű, epi--gus-sze-rű]
- [erdőssztyepp, er-dős-sztyepp]
- [erőforrászabáló, erő-for-rás-za--ló]
- [erőlködésszagúnak, eről--dés-sza--nak]
- [értelmiséggyárnak, ér-tel-mi-ség-gyár-nak]
- [erősítésszabályozás, erő--tés-sza--lyo-zás]
- [érccsapadék, érc-csa-pa-dék]
- [érccsengés, érc-csen-gés]
- [érccsatorna, érc-csa-tor-na]
- [ércsalak, érc-sa-lak]
- [ércsas, érc-sas]
- [ércsarukkal, érc-sa-ruk-kal]
- [ércselyem, érc-se-lyem]
- [ércsíp, érc-síp]
- [ércsípjába, érc-síp--ba]
- [ércsípláda, érc-síp--da]
- [ércsíptető, érc-síp-te-tő]
- [ércsisak, érc-si-sak]
- [ércsodrony, érc-sod-rony]
- [erszényesszerű, er-szény-es-sze-rű]
- [érvelésszerű, ér-ve-lés-sze-rű]
- [érvelésszerkezet, ér-ve-lés-szer-ke-zet]
- [érzékelésszint, ér--ke-lés-szint]
- [ésszerű, ésszerű]
- [észlelésszám, ész-le-lés-szám]
- [eszközsor, esz-köz-sor]
- [eszközsorán, esz-köz-so-rán]
- [evészavar, evés-za-var]
- [evolvensszög, evol-vens-szög]
- [fagyosszentek, fa-gyos-szen-tek]
- [fáklyászene, fák-lyás-ze-ne]
- [farkassal, far-kas-sal]
- [farkasszáj, far-kas-száj]
- [farkasszem, far-kas-szem]
- [farkasszemet, far-kas-sze-met]
- [Farkassziget, Fark-as-szi-get]
- [farkaszsaru, far-kas-zsa-ru]
- [fásszárú, fás-szá-rú]
- [fáziszár, fá-zis-zár]
- [fázisszögnek, fá-zis-szög-nek]
- [fegyenccsoport, fe-gyenc-cso-port]
- [fegyencsapkát, fe-gyenc-sap-kát]
- [fehéresszőke, fe--ressző-ke]
- [fehéresszürke, fe--res-szür-ke]
- [fejdíszesszerű, fej--szes-sze-rű]
- [feketésszürke, fe-ke-tés-szür-ke]
- [fékezésszabályozás, fé-ke-zés-sza--lyo-zás]
- [feldolgozászenekar, fel-dol-go-zás-ze-ne-kar]
- [fellángolásszerű, fel-lán-go-lás-sze-rű]
- [felvonásszám, fel-vo-nás-szám]
- [felvonásszerű, fel-vo-nás-sze-rű]
- [finggyújtásáról, fing-gyúj---ról]
- [flakonnyi, fla-kon-nyi]
- [fogasszíj, fo-gas-szíj]
- [foggyilkosai, fog-gyil-ko-sai]
- [feleséggyilkos, fe-le-ség-gyil-kos]
- [felséggyilkolás, fel-ség-gyil-ko-lás]
- [felfedezésszámba, fel-fe-de-zés-szám-ba]
- [felsorolásszerűen, fel-so-ro-lás-sze--en]
- [felismerésszerűen, fel-is-me-réssze--en]
- [feltevésszerűen, fel-te-vés-sze--en]
- [felszerelésszettet, fel-sze-re-lésszet-tet]
- [fertőzésszerű, fer--zés-sze-rű]
- [fémesszürke, fé-mes-szür-ke]
- [féreggyík, fé-reggyík]
- [fétisszínész, fé-tis-szí-nész]
- [filccsizma, filc-csiz-ma]
- [filigránnyelű, fi-lig-rán-nye-lű]
- [fogasszeg, fo-gas-szeg]
- [fogfájásszerű, fog--jás-sze-rű]
- [foglalkozásszerű, fog-lal-ko-zás-sze-rű]
- [foggyalu, fog-gya-lu]
- [foggyökér, fog-gyö-kér]
- [foggyulladás, fog-gyul-la-dás]
- [foggyűrű, fog-gyű-rű]
- [fordításszempontú, for--tás-szem-pon-tú]
- [forgásszabály, for-gás-sza-bály]
- [forgásszám, for-gás-szám]
- [forgásszög, for-gás-szög]
- [forrásszöveg, for-rás-szö-veg]
- [fosszínű, fosszí-nű]
- [földcsuszamlásszerűen, föld-csu-szam-lás-sze--en]
- [Földmívesszövetkezet, Föld--ves-szö-vet-ke-zet]
- [földművesszövetkezet, föld--ves-szö-vet-ke-zet]
- [fölélesszem, föl-élesszem]
- [főzőkalánnyelet, fő--ka-lán-nye-let]
- [furgonnyi, fur-gonnyi]
- [fuvarosszekér, fu-va-ros-sze-kér]
- [fúvósszekció, fú-vós-szek-ció]
- [fúvósszerszám, fú-vós-szer-szám]
- [fúvósszimfónia, fú-vós-szim--nia]
- [fúvószenekar, fú-vós-ze-ne-kar]
- [fűtésszag, fű-tés-szag]
- [garaboncsereg, ga-ra-bon-cse-reg]
- [gázspray, gáz-spray]
- [gázstop, gáz-stop]
- [gázsugár, gáz-su-gár]
- [geggyáros, geg-gyá-ros]
- [gerjesztésszabályozást, ger-jesz-tés-sza--lyo-zást]
- [gerjesztésszabályozót, ger-jesz-tés-sza--lyo-zót]
- [gerjesztésszerű, ger-jesz-tés-sze-rű]
- [gerincsérült, ge-rinc--rült]
- [gerincsérv, ge-rinc-sérv]
- [gesztusszerű, gesz-tus-sze-rű]
- [gesztusszobrokat, gesz-tus-szob-ro-kat]
- [ginszenggyökér, gin-szeng-gyö-kér]
- [ginzenggyökér, gin-zeng-gyö-kér]
- [gluténnyomokra, glu-tén-nyo-mok-ra]
- [Gombosszeg, Gom-bosszeg]
- [gondviselésszerű, gond-vi-se-lés-sze-rű]
- [gőzsíp, gőz-síp]
- [gőzsugár, gőz-su-gár]
- [gőzszivattyú, gőz-szi-vattyú]
- [gránátoszászlóalj, grá--to-s-zász--alj]
- [gúnyversszerző, gúny-vers-szer-ző]
- [gyaloggyengeség, gya-log-gyen-ge-ség]
- [gyalogosszázad, gya-lo-gos-szá-zad]
- [gyalogoszászlóalj, gya-lo-gos-zász--alj]
- [gyártásszám, gyár-tás-szám]
- [gyorsszárnyú, gyors-szár-nyú]
- [gyorsszekér, gyors-sze-kér]
- [gyorsszűrő, gyors-szű-rő]
- [gyújtásszabály, gyúj-tás-sza-bály]
- [gyújtászsinór, gyúj-tás-zsi-nór]
- [gyülekezésszabadságot, gyü-le-ke-zés-sza-bad--got]
- [gyűlésszíne, gyű-lés-szí-ne]
- [habarccsal, ha-barccsal]
- [habitusszerűen, ha-bi-tus-sze--en]
- [hadianyaggyár, ha-di-anyag-gyár]
- [hadsereggyűjtés, had-se-reg-gyűj-tés]
- [hanggyilkos, hang-gyil-kos]
- [hanggyűjtemény, hang-gyűj-te-mény]
- [hajtásszabályozás, haj-tás-sza--lyo-zás]
- [hajtásszegmensei, haj-tás-szeg-men-sei]
- [hajlásszög, haj-lás-szög]
- [hajósszekerce, ha-jós-sze-ker-ce]
- [hajósszemélyzet, ha-jós-sze-mély-zet]
- [hangyamászásszerű, han-gya--szás-sze-rű]
- [hamisszínes, ha-mis-szí-nes]
- [hallászavar, hal-lás-za-var]
- [halmazsorozat, hal-maz-so-ro-zat]
- [halmazsorozatot, hal-maz-so-ro-za-tot]
- [halottasszekér, ha-lottassze-kér]
- [halottasszoba, ha-lottas-szo-ba]
- [halottasszobába, ha-lottas-szo--ba]
- [hamvasszőke, ham-vas-sző-ke]
- [hamvasszürke, ham-vas-szür-ke]
- [hanggyakorlat, hang-gya-kor-lat]
- [hanggyűjtemény, hang-gyűj-te-mény]
- [hányadosszabály, há-nya-dossza-bály]
- [hányadosszámítás, há-nya-dos-szá--tás]
- [hányásszag, há-nyás-szag]
- [háztartásszám, ház-tar-tás-szám]
- [haragoszöld, ha-ra-gos-zöld]
- [haranggyárosok, ha-rang-gyá-ro-sok]
- [harcosszellem, har-cos-szel-lem]
- [harccselekmény, harc-cse-lek-mény]
- [harccsoport, harc-cso-port]
- [harcsor, harc-sor]
- [harmincsornyi, har-minc-sor-nyi]
- [hármasszámú, hár-mas-szá-mú]
- [hármasszak, hár-masszak]
- [Hármassziget, Hár-mas-szi-get]
- [hársszén, hárs-szén]
- [hársszenet, hárs-sze-net]
- [hártyásszárnyú, hár-tyás-szár-nyú]
- [hasszőrzet, has-szőr-zet]
- [hasszél, has-szél]
- [haszonnyúltenyésztők, ha-szon-nyúl-te-nyész-tők]
- [hasisszagot, ha-sis-sza-got]
- [hatásszélesség, ha-tás-szé-les-ség]
- [hatásszünet, ha-tás-szü-net]
- [házsárkodását, há-zsár-ko--sát]
- [hazugsággyár, ha-zug-ság-gyár]
- [hegyesszög, he-gyes-szög]
- [hekusszagot, he-kus-sza-got]
- [hegyszorosszerű, hegy-szo-ros-sze-rű]
- [helyszínnyi, hely-szín-nyi]
- [hentesszaktanfolyamát, hen-tesszak-tan-fo-lya-mát]
- [hirdetésszagú, hir-de-tés-sza-gú]
- [hirdetésszöveg, hir-de-tés-szö-veg]
- [hitelesítésszolgáltatást, hi-te-le--tés-szol-gál-ta-tást]
- [hivatásszerűen, hi-va-tás-sze--en]
- [hivatásszemélyiség, hi-va-tás-sze--lyi-ség]
- [hivatkozásszerű, hi-vat-ko-zás-sze-rű]
- [hívásszűrés, hí-vás-szű-rés]
- [hízelkedésszámba, hí-zel-ke-dés-szám-ba]
- [hörgésszerű, hör-gés-sze-rű]
- [hősszínész, hős-szí-nész]
- [hősszövetség, hős-szö-vet-ség]
- [horoggyár, ho-rog-gyár]
- [horoggyártás, ho-rog-gyár-tás]
- [horgasszőrű, hor-gassző-rű]
- [horkolásszerű, hor-ko-lás-sze-rű]
- [horkolászajt, hor-ko-lászajt]
- [hólyaggyulladás, hó-lyag-gyul-la-dás]
- [húslevesszag, hús-le-ves-szag]
- [hússzaft, hús-szaft]
- [hússzag, hús-szag]
- [hússzagú, hús-sza-gú]
- [hússzállítmány, hús-szál-lít-mány]
- [hússzállító, hús-szál--tó]
- [hússzalonna, hússza-lon-na]
- [hússzekrény, hús-szek-rény]
- [hússzemle, hús-szem-le]
- [hússzelet, hús-sze-let]
- [Hússziget, Hús-szi-get]
- [hússzínű, hús-szí-nű]
- [hússzörnyek, hús-ször-nyek]
- [Hússzövetség, Hús-szö-vet-ség]
- [hússzükséglete, hús-szük-ség-le-te]
- [hűséggyűrűsök, hű-ség-gyű--sök]
- [hűvösszemű, hű-vös-sze-mű]
- [ideggyengeség, ideg-gyen-ge-ség]
- [ideggyógyászat, ideg-gyó-gyá-szat]
- [ideggyógyintézet, ideg-gyógy-in--zet]
- [ideggyönge, ideg-gyön-ge]
- [ideggyötrő, ideg-gyöt-rő]
- [ideggyulladás, ideg-gyul-la-dás]
- [identitászavar, iden-ti-tás-za-var]
- [időjárásszolgálat, idő--rás-szol--lat]
- [ifjonccsapat, ifjonc-csa-pat]
- [imádsággyűjtemény, imád-ság-gyűj-te-mény]
- [impulzusszélességét, im-pul-zus-szé-les--gét]
- [inasszerep, i-nas-sze-rep]
- [inasszerepet, i-nas-sze-re-pet]
- [inasszeretetet, i-nas-sze-re-te-tet]
- [indiánnyár, in-di-án-nyár]
- [indiánnyelv, in-di-án-nyelv]
- [indításszám, in--tás-szám]
- [ingatlannyilvántartás, in-gat-lan-nyil-ván-tar-tás]
- [információsszabadság, in-for--ci-ós-sza-bad-ság]
- [inggyárakban, ing-gyá-rak-ban]
- [ingyennyelvoktatás, in-gyen-nyelv-ok-ta-tás]
- [intrikusszerepeiben, int-ri-kus-sze-re-pe-i-ben]
- [ionnyaláb, ion-nya-láb]
- [ínnyújtó, ín-nyúj-tó]
- [ínnyújtót, ín-nyúj-tót]
- [ínyencség, ínyenc-ség]
- [írásszeretet, írás-sze-re-tet]
- [ismétlésszám, is-mét-lés-szám]
- [irtásszél, ir-tás-szél]
- [istennyila, is-ten-nyi-la]
- [járásszerű, já-rás-sze-rű]
- [járásszékhely, já-rás-szék-hely]
- [jáspisszobor, jás-pis-szo-bor]
- [játékosszám, já--kos-szám]
- [jegeccsoport, je-gec-cso-port]
- [jéggyártás, jég-gyár-tás]
- [jéggyűrű, jég-gyű-rű]
- [jelenésszerű, je-le-nés-sze-rű]
- [jelentésszerű, je-len-tés-sze-rű]
- [jelentésszint, je-len-tés-szint]
- [jelzésszerű, jel-zés-sze-rű]
- [jósszavai, jós-sza-vai]
- [jósszelleme, jós-szel-le-me]
- [joggyűjtemény, jog-gyűj-te-mény]
- [Júdásszék, Jú-dásszék]
- [kabinnyíláson, ka-bin-nyí--son]
- [kabinnyomás, ka-bin-nyo-más]
- [kakasszó, ka-kas-szó]
- [kalapácszengés, ka-la-pács-zen-gés]
- [kalapácszongora, ka-la-pács-zon-go-ra]
- [kamionnyi, ka-mi-on-nyi]
- [kaparásszerű, ka-pa-rás-sze-rű]
- [kapocszár, ka-pocs-zár]
- [Kapolcs, Ka-polcs]
- [Kapolcsi, Ka-pol-csi]
- [Kapolcsra, Ka-polcs-ra]
- [Kapolcsról, Ka-polcs-ról]
- [Kaposszekcső, Ka-pos-szek-cső]
- [Kaposszerdahely, Ka-pos-szer-da-hely]
- [kapusszoba, ka-pus-szo-ba]
- [karbantartásszegény, kar-ban-tar-tás-sze-gény]
- [karbonnyomatok, kar-bon-nyo-ma-tok]
- [karosszék, ka-ros-szék]
- [kartácszápor, kar-tács--por]
- [kartonnyi, kar-tonnyi]
- [kasszék, kas-szék]
- [katalógusszám, ka-ta--gus-szám]
- [katánggyökér, ka-táng-gyö-kér]
- [katekizmusszerű, ka-te-kiz-mus-sze-rű]
- [kavarásszerű, ka-va-rás-sze-rű]
- [kavicsszerű, ka-vics-sze-rű]
- [kavicszápor, ka-vics--por]
- [kavicszátony, ka-vics--tony]
- [kavicszuzalék, ka-vics-zu-zal-ék]
- [kazánnyomás, ka-zán-nyo-más]
- [kántálásszerű, kán--lás-sze-rű]
- [kékesszürke, ké-kes-szür-ke]
- [Kemenesszentmárton, Ke-me-nesszent-már-ton]
- [Kemenesszentpéter, Ke-me-nesszent--ter]
- [képmásszerű, kép-más-sze-rű]
- [képváltásszámot, kép-vál-tás-szá-mot]
- [képzésszerű, kép-zés-sze-rű]
- [képzésszervezés, kép-zés-szer-ve-zés]
- [kerekesszék, ke-re-kes-szék]
- [keresztesszárnyú, ke-resz-tesszár-nyú]
- [keresésszolgáltató, ke-resés-szol-gál-ta-tó]
- [kereszténységgyalázás, ke-resz-tény-ség-gya--zás]
- [kérdészápor, kér-dés--por]
- [kérésszerűen, ké-réssze--en]
- [késszerű, kés-sze-rű]
- [késszúrás, kés-szú-rás]
- [ketreccsapda, ket-rec-csap-da]
- [kevésszavú, ke-vés-sza-vú]
- [kevésszer, ke-vés-szer]
- [kerítésszaggató, ke--tés-szag-ga-tó]
- [kiadászárolás, ki-a-dás--ro-lás]
- [kifejlesszem, ki-fej-lesszem]
- [kihívásszerű, ki--vás-sze-rű]
- [kilenccsatorna, ki-lenc-csa-tor-na]
- [kilincszörgést, ki-linc-ször-gést]
- [Kisszállás, Kis-szál-lás]
- [kisszámú, kis-szá-mú]
- [Kisszeben, Kis-sze-ben]
- [kisszínes, kis-szí-nes]
- [kisszék, kis-szék]
- [kisszekrény, kis-szek-rény]
- [Kisszentmárton, Kis-szent-már-ton]
- [kisszerű, kis-sze-rű]
- [Kissziget, Kis-szi-get]
- [kisszobában, kis-szo--ban]
- [kisszótár, kis-szó-tár]
- [Kiszombor, Kis-zom-bor]
- [kisszövetkezet, kis-szö-vet-ke-zet]
- [kiszögellésszerűen, ki-szö-gel-lés-sze--en]
- [Kiszsidány, Kisz-si-dány]
- [kitörésszerű, ki--rés-sze-rű]
- [kitüntetésszalagokat, ki-tün-te-tés-sza-la-go-kat]
- [kivégzésszerűen, ki-vég-zés-sze--en]
- [kliensszoftver, kli-ens-szoft-ver]
- [kínnyöszörgése, kínnyö-ször--se]
- [kívánsággyűjteményt, kí-ván-ság-gyűj-te-ményt]
- [kóccsomó, kóc-cso-mó]
- [koldusszáj, kol-dus-száj]
- [koldusszakáll, kol-dus-sza-káll]
- [koldusszegény, kol-dus-sze-gény]
- [kolduszene, kol-du-s-ze-ne]
- [kommunikációsszoba, kom-mu-ni--ci-ós-szo-ba]
- [komposszesszor, kom-possz-esszor]
- [komposszesszorátus, kom-possz-esszo--tus]
- [kormosszürke, kor-mos-szür-ke]
- [kosszarv, kos-szarv]
- [kosszem, kos-szem]
- [kortárszenei, kor-társ-ze-nei]
- [kóruszene, kó-rus-ze-ne]
- [köhögésszerű, kö--gés-sze-rű]
- [könyöklésszéles, kö-nyök-lés-szé-les]
- [könyvesszekrény, köny-ves-szek-rény]
- [kötelességgyakorlás, kö-te-les-ség-gya-kor-lás]
- [kölcsönnyakláncait, köl-csön-nyak-lán-ca-it]
- [könnyelválasztás, könny-el--lasz-tás]
- [közlekedésszervezők, köz-le-ke-dés-szer-ve-zők]
- [kőművesszem, kő--ves-szem]
- [kőművesszerszámait, kő--ves-szer-szá-ma-it]
- [konstansszimbólumainak, kons-tans-szim--lu-ma-i-nak]
- [köntösszegély, kön-t-ös-sze-gély]
- [kőrisszár, kő-risszár]
- [kőrisszárat, kő-risszá-rat]
- [körösszakál, kö-rös-sza-kál]
- [körösszakáli, kö-rös-sza--li]
- [Köröszug, Kör-ö-s-zug]
- [közsáv, köz-sáv]
- [közsereg, köz-se-reg]
- [kontaktusszám, kon-tak-tus-szám]
- [kudarcsorozat, ku-darc-so-ro-zat]
- [kulcszörgés, kulcs-zör-gés]
- [kuplunggyár, kup-lung-gyár]
- [kurucság, ku-ruc-ság]
- [küldetésszaga, kül-de-tés-sza-ga]
- [különcség, kü-lönc-ség]
- [különnyíló, kü-lön-nyí-ló]
- [labirintusszerű, la-bi-rin-tus-sze-rű]
- [lakásszentelő, la-kás-szen-te-lő]
- [lakásszövetkezet, la-kás-szö-vet-ke-zet]
- [lakásszerzők, la-kás-szer-zők]
- [lakosszám, la-kosszám]
- [lakossággyarapodás, la-kos-ság-gya-ra-po-dás]
- [lábcinnyitás, láb-cinnyi-tás]
- [lánccsörgés, lánc-csör-gés]
- [láncszem, lánc-szem]
- [lánggyújtogató, láng-gyúj-to-ga-tó]
- [laposszárú, la-posszá-rú]
- [látásszög, lá-tás-szög]
- [látászavar, lá-tás-za-var]
- [látomásszerű, lá-to-más-sze-rű]
- [lazaccsontváz, la-zaccsont-váz]
- [lázsebességgel, láz-se-bes-ség-gel]
- [lázsóhajtás, láz--haj-tás]
- [lebegésszerű, le-be-gés-sze-rű]
- [léggyök, lég-gyök]
- [léggyökér, lég-gyö-kér]
- [lejtésszög, lej-tés-szög]
- [lejtésszöge, lej-tés-szö-ge]
- [lenvászonnyomatot, len--szon-nyo-ma-tot]
- [lesszabály, les-sza-bály]
- [lemezstúdió, le-mez-stú-dió]
- [lengésszabály, len-gés-sza-bály]
- [lexikonnyi, le-xi-kon-nyi]
- [légzésszám, lég-zés-szám]
- [légzésszerű, lég-zés-sze-rű]
- [légzészavar, lég-zés-za-var]
- [lépcsősszárnyú, lép-csős-szár-nyú]
- [lépésszám, lé-pés-szám]
- [lépészaj, lé-pés-zaj]
- [léptennyomon, lép-ten-nyo-mon]
- [levesszag, le-ves-szag]
- [levesszagot, le-ves-sza-got]
- [levesszedő, le-ves-sze-dő]
- [liberty, li-berty]
- [licenccsalád, li-cenccsa-lád]
- [licencsértés, li-cenc-s-ér-tés]
- [likviditásszűke, lik-vi-di-tás-szű-ke]
- [liszteszacskó, lisz-teszacs-kó]
- [loggyűjtemény, log-gyűj-te-mény]
- [lovasszázad, lo-vas-szá-zad]
- [lovaszászlóalja, lo-va-s-zász--al-ja]
- [lovasszekeret, lo-vas-sze-ke-ret]
- [lökésszám, lö-kés-szám]
- [lökésszerű, lö-kés-sze-rű]
- [lőporosszekerek, lő-po-ros-sze-ke-rek]
- [lőrésszerű, lő-rés-sze-rű]
- [lugasszerű, lu-gas-sze-rű]
- [luxusszálloda, lu-xus-szál-lo-da]
- [macskakaparásszerű, macs-ka-ka-pa-rás-sze-rű]
- [magánnyelvmesterek, ma-gán-nyelv-mes-te-rek]
- [magánnyaralók, ma-gán-nya-ra-lók]
- [magasszárú, ma-gasszá-rú]
- [magánnyereségük, ma-gán-nye-re--gük]
- [magánnyugdíjpénztár, ma-gán-nyug-díj-pénz-tár]
- [maggyár, mag-gyár]
- [maggyilkos, mag-gyil-kos]
- [maggyűjteményről, mag-gyűj-te-mény-ről]
- [mágnásszámba, mág-nás-szám-ba]
- [mágnesszalag, mág-nes-sza-lag]
- [mágnesszerű, mág-nes-sze-rű]
- [mágneszár, mág-nes-zár]
- [malacság, ma-lac-ság]
- [malacsült, ma-lac-sült]
- [málhásszekér, mál-hás-sze-kér]
- [málhásszekereiket, mál-hás-sze-ke-re-i-ket]
- [mandarinnyelv, man-da-rin-nyelv]
- [Marketinggyanús, Mar-ke-ting-gya-nús]
- [Marosszék, Ma-ros-szék]
- [Marosszentgyörgy, Ma-ros-szent-györgy]
- [Maroszug, Ma-ro-s-zug]
- [Martraversszal, Mart-ra-vers-szal]
- [matracsor, mat-rac-sor]
- [másszínű, más-szí-nű]
- [másszor, más-szor]
- [másszóval, más-szó-val]
- [másszőrűek, mássző--ek]
- [meccszáró, meccs--ró]
- [mécsesszem, mé-csesszem]
- [mediánnyalábot, me-di-án-nya--bot]
- [medresszék, med-resszék]
- [megfázásszerű, meg--zás-sze-rű]
- [meggybefőtt, meggy-be-főtt]
- [meggyel, meggyel]
- [meggyen, meggyen]
- [meggyes, meggyes]
- [Meggyesi, Meggye-si]
- [meggyet, meggyet]
- [meggydzsem, meggy-dzsem]
- [meggyfa, meggy-fa]
- [meggyhez, meggy-hez]
- [meggyízű, meggy-ízű]
- [meggyként, meggy-ként]
- [meggylekvár, meggy-lek-vár]
- [meggymag, meggy-mag]
- [meggynek, meggy-nek]
- [meggypiros, meggy-pi-ros]
- [meggysör, meggy-sör]
- [meggyszín, meggy-szín]
- [meggytől, meggy-től]
- [meggytől, meggy-től]
- [meggyvörös, meggy--rös]
- [meggyző, meggy-ző]
- [meggyzselé, meggy-zse-lé]
- [meggyültetvény, meggy-ül-tet-vény]
- [meglepetésszoftver, meg-le-pe-tés-szoft-ver]
- [méhesszín, mé-hes-szín]
- [méhesszínben, mé-hes-szín-ben]
- [ménesszárnyékok, mé-nes-szár-nyé-kok]
- [méreggyökeret, mé-reg-gyö-ke-ret]
- [méreggyökérré, mé-reg-gyö-kér-ré]
- [méreggyümölccsé, mé-reg-gyü-mölccsé]
- [mérkőzésszervező, mér--zés-szer-ve-ző]
- [mérleggyár, mér-leg-gyár]
- [meszesszürke, me-szes-szür-ke]
- [mézsárga, méz-sár-ga]
- [mézser, méz-ser]
- [mézsör, méz-sör]
- [Mikosszéplak, Mi-kosszép-lak]
- [mikulásszerkó, mi-ku-lás-szer-kó]
- [mikrofonnyílás, mik-ro-fon-nyí-lás]
- [mikronnyi, mik-ronnyi]
- [mitesszer, mi-tesszer]
- [mitugrásszal, mit-ug-rásszal]
- [mocskosszájú, mocs-kosszá-jú]
- [mohaszöld, mo-ha-szöld]
- [molosszer, mo-losszer]
- [mókusszerű, mó-kus-sze-rű]
- [mókusszőr, mó-kus-szőr]
- [morfinnyerés, morfinnye-rés]
- [motorosszán, mo-to-rosszán]
- [mozgásszerű, moz-gás-sze-rű]
- [mozgászavar, moz-gás-za-var]
- [munkásszálló, mun-kás-szál-ló]
- [muzsikusszem, mu-zsi-kus-szem]
- [műjéggyár, mű-jég-gyár]
- [működészavar, mű--dés-za-var]
- [művelésszerű, mű-ve-lés-sze-rű]
- [művelődésszervező, mű-ve--dés-szer-ve-ző]
- [Nagyvázsonnyal, Nagy--zsonnyal]
- [nyálasszájú, nyá-las-szá-jú]
- [narancszombik, na-rancs-zom-bik]
- [nászutazásszerű, nász-uta-zás-sze-rű]
- [nedvesszürke, ned-ves-szür-ke]
- [négyzetyard, négy-zet-yard]
- [nehézség, ne-héz-ség]
- [nehézsúlyú, ne-héz--lyú]
- [nemzetséggyűlés, nem-zet-ség-gyű-lés]
- [Nemesszalók, Ne-messza-lók]
- [Nemesszentandrás, Ne-messzent-and-rás]
- [nemesszőrme, ne-messzőr-me]
- [nemezsapka, ne-mez-sap-ka]
- [nemezsapkát, ne-mez-sap-kát]
- [nemezsátor, ne-mez--tor]
- [nercstóla, nerc-stó-la]
- [newtonnyi, new-tonnyi]
- [népességgyarapodás, né-pes-ség-gya-ra-po-dás]
- [neutronnyalábokat, ne-ut-ron-nya--bo-kat]
- [nukleonnyi, nuk-le-onnyi]
- [nyargonccsizma, nyar-gonc-csiz-ma]
- [nyereggyártók, nye-reg-gyár-tók]
- [nyéllyukas, nyél-lyu-kas]
- [nyikkanásszerű, nyik-ka-nás-sze-rű]
- [nyilasszervezet, nyi-las-szer-ve-zet]
- [nyílászáró, nyí-lás--ró]
- [nyolcvannyolc, nyolc-van-nyolc]
- [nyolccsatornás, nyolc-csa-tor-nás]
- [nyolcsebességes, nyol-cse-bes--ges]
- [nyomásszabályzó, nyo-más-sza-bály-zó]
- [nyomásszerű, nyo-más-sze-rű]
- [nyomásszinten, nyo-más-szin-ten]
- [oktatásszociológiai, ok-ta-tás-szo-cio--gi-ai]
- [ordasszőrű, ord-assző-rű]
- [okoszár, ok-o-szár]
- [okosszemüveg, okos-szem-üveg]
- [orgazmusszerű, or-gaz-mus-sze-rű]
- [óriásszalamandra, óri-ás-sza-la-mand-ra]
- [oroszlánnyom, orosz-lán-nyom]
- [orvosszakértő, or-vos-szak-ér-tő]
- [orvosszázados, or-vos-szá-za-dos]
- [orvosszemély, or-vos-sze-mély]
- [orvosszereikkel, or-vos-sze-re-ik-kel]
- [orvosszerű, or-vos-sze-rű]
- [orvosszövetség, or-vos-szö-vet-ség]
- [ostobasággyűjtemény, os-to-ba-ság-gyűj-te-mény]
- [óceánnyi, óce-án-nyi]
- [óceánnal, óce-án-nal]
- [óceánon, óce-á-non]
- [óvodásszintű, óvo-dás-szin-tű]
- [oxigénnyomok, oxi-gén-nyo-mok]
- [ökrösszekér, ök-rössze-kér]
- [önállásszerű, ön-ál-lás-sze-rű]
- [önnyomása, ön-nyo--sa]
- [önnyomatú, ön-nyo-ma-tú]
- [önnyugdíjazását, ön-nyug--ja--sát]
- [ördöggyík, ör-dög-gyík]
- [ördöggyökér, ör-dög-gyö-kér]
- [ördöggyümölcs, ör-dög-gyü-mölcs]
- [örökséggyűjteményben, örök-ség-gyűj-te-mény-ben]
- [örvénylésszerű, ör-vény-lés-sze-rű]
- [ősszármazású, ős-szár-ma--sú]
- [ősszékelyek, ős-szé-ke-lyek]
- [összekeresgélt, össze-ke-res-gélt]
- [összekéregetett, össze--re-ge-tett]
- [összekéregettek, össze--re-get-tek]
- [ősszel, ősszel]
- [ősszellem, ős-szel-lem]
- [ötvösszakmai, öt-vös-szak-mai]
- [őzsaláta, őz-sa--ta]
- [őzsebesen, őz-se-be-sen]
- [őzsörét, őz--rét]
- [őzsuta, őz-su-ta]
- [padlásszoba, pad-lás-szo-ba]
- [padlászugoly, pad-lás-zu-goly]
- [palócság, pa-lóc-ság]
- [paprikásszalonna, pap-ri-kássza-lon-na]
- [panteonnyi, pan-te-onnyi]
- [papirosszeletre, pa-pi-ros-sze-let-re]
- [papucszápor, pa-puc-s--por]
- [párduccsík, pár-duccsík]
- [párnásszék, pár-nás-szék]
- [pátosszal, pá-tosszal]
- [pedagógusszervezet, pe-da--gus-szer-ve-zet]
- [pedagógusszobába, pe-da--gus-szo--ba]
- [pedagógusszövetség, pe-da--gus-szö-vet-ség]
- [pedagógussztrájk, pe-da--gus-sztrájk]
- [pénzeszacskó, pén-zeszacs-kó]
- [pénzeszközök, pénz-esz--zök]
- [pénzeszsák, pén-zes-zsák]
- [pénzzsidóságban, pénz-zsi--ság-ban]
- [pénzsegély, pénz-se-gély]
- [pénzsorozat, pénz-so-ro-zat]
- [pénzsóvár, pénz--vár]
- [pénzszűke, pénz-szű-ke]
- [Perecsény, Pe-re-csény]
- [perecsütőnő, pe-rec---nő]
- [pergamennyaláb, per-ga-men-nya-láb]
- [periódusszámának, pe-ri-ó-dus-szá--nak]
- [pestisszobrot, pes-tis-szob-rot]
- [piaccsarnok, pi-ac-csar-nok]
- [Pilisszántó, Pi-lis-szán-tó]
- [Pilisszentkereszt, Pi-lis-szent-ke-reszt]
- [piramisszöveg, pi-ra-mis-szö-veg]
- [pirítósszeleteken, pi--tós-sze-le-te-ken]
- [pirosszem, pi-ros-szem]
- [piroszászlós, pi-ros-zász-lós]
- [piroszulfid, pi-ro-szulfid]
- [piroszőlősav, pi-ro-sző--sav]
- [piszkosszőke, pisz-kos-sző-ke]
- [piszkosszürke, pisz-kos-szür-ke]
- [piszkoszöld, pisz-kos-zöld]
- [pisztolylövésszerűen, pisz-toly--vés-sze--en]
- [platáncsere, pla-tán-cse-re]
- [plüsszerű, plüssze-rű]
- [plüsszsák, plüss-zsák]
- [plüsszsiráf, plüss-zsi-ráf]
- [plüsszsölyét, plüsszs-ö-lyét]
- [pokróccsík, pok-róc-csík]
- [polcsor, polc-sor]
- [policájkomisszér, po-li-cáj-ko-missz-ér]
- [politikusszakszervezetet, po-li-ti-kus-szak-szer-ve-ze-tet]
- [porcsérülés, porc---lés]
- [porcelánnyúl, por-ce-lán-nyúl]
- [portásszoba, por-tás-szo-ba]
- [postásszakszervezet, pos-tás-szak-szer-ve-zet]
- [postássztrájk, pos-tás-sztrájk]
- [pólusszámhoz, pó-lus-szám-hoz]
- [precízség, pre-cíz-ség]
- [présszerű, prés-sze-rű]
- [priamossza, pria-mos-sza]
- [princséged, princsé-ged]
- [proggyak, prog-gyak]
- [protonnyalábok, pro-ton-nya--bok]
- [pszichológusszövetség, pszi-cho--gus-szö-vet-ség]
- [puffanásszerű, puffa-nás-sze-rű]
- [pulzusszám, pul-zus-szám]
- [puskásszakasz, pus-kás-sza-kasz]
- [puskásszázad, pus-kás-szá-zad]
- [puskászászlóalj, pus--s-zász--alj]
- [rajzsablon, rajz-sab-lon]
- [rajzsorozatban, rajz-so-ro-zat-ban]
- [rácság, rác-ság]
- [rádiósszoba, rá-di-ós-szo-ba]
- [rakásszámra, ra-kás-szám-ra]
- [Rákosszentmihály, Rá-kos-szent-mi-hály]
- [rándulásszerűen, rán-du-lás-sze--en]
- [rántásszag, rán-tás-szag]
- [rántásszerű, rán-tás-sze-rű]
- [realitásszagú, re-a-li-tás-sza-gú]
- [recésszárú, re-cés-szá-rú]
- [redősszárnyú, re-dős-szár-nyú]
- [régiséggyűjtő, ré-gi-ség-gyűj-tő]
- [rémisszétek, ré-misszé-tek]
- [részárás, rés-zárás]
- [részleggyűjteménye, rész-leg-gyűj-te--nye]
- [részesedésszerzés, ré-sze-se-dés-szer-zés]
- [rendelkezésszerű, ren-del-ke-zés-sze-rű]
- [repülésszerű, re--lés-sze-rű]
- [repülősszárny, re--lős-szárny]
- [rézkarcsorozat, réz-karc-so-ro-zat]
- [rézkarcsorozatokat, réz-karc-so-ro-za-to-kat]
- [rézsut, rézsut]
- [ribanccsizma, ri-banc-csiz-ma]
- [ricinusszerű, ri-ci-nus-sze-rű]
- [ritkasággyűjtő, rit-ka-ság-gyűj-tő]
- [ritmusszabályozó, rit-mus-sza--lyo-zó]
- [ritmuszavar, rit-mus-za-var]
- [rizszabálókat, rizs-za---kat]
- [robbanásszerű, rob-ba-nás-sze-rű]
- [robbanászajt, rob-ba-nászajt]
- [rongyosszélű, ron-gyos-szé-lű]
- [rosszemlékű, ros-szem--kű]
- [rothadásszag, rot-ha-dás-szag]
- [rovásszerűen, ro-vás-sze--en]
- [rózsásszőkés, ró-zsás-sző-kés]
- [rozszabálás, rozsza--lás]
- [röntgennyi, rönt-gennyi]
- [rubinnyaklánc, ru-bin-nyak-lánc]
- [ruhásszekrény, ru-hás-szek-rény]
- [ruhásszobámé, ru-hás-szo--mé]
- [ruggyanta, rug-gyan-ta]
- [rugósszerű, ru-gós-sze-rű]
- [sablonnyomatokkal, sab-lon-nyo-ma-tok-kal]
- [szanitéccsoport, sza-ni-téc-cso-port]
- [sárgásszínű, sár-gás-szí-nű]
- [sasszámlálás, sas-szám--lás]
- [sasszárnyú, sas-szár-nyú]
- [sasszeg, sas-szeg]
- [sasszobrai, sas-szob-rai]
- [sásszéna, sás-szé-na]
- [sásszerű, sás-sze-rű]
- [sasszömöd, sasszö-möd]
- [sátáncsapat, sá-tán-csa-pat]
- [sebességgyűjtés, se-bes-ség-gyűj-tés]
- [szeggyár, szeg-gyár]
- [selymesszőke, sely-messző-ke]
- [szentivánnyi, szent-ivánnyi]
- [sereggyűjtés, se-reg-gyűj-tés]
- [sertésszelet, ser-tés-sze-let]
- [sertésszűzpecsenyére, ser-tés-szűz-pe-cse-nyé-re]
- [sertészsír, ser-tés-zsír]
- [szénnyomokat, szén-nyo-mo-kat]
- [szlenggyanús, szlenggya-nús]
- [sonkásszelet, son-kás-sze-let]
- [sonkásszerű, son-kás-sze-rű]
- [sonkászsemle, son-kás-zsem-le]
- [sorscsapásszerű, sors-csa-pás-sze-rű]
- [szövetséggyűlés, szö-vet-ség-gyű-lés]
- [spanyolmeggyen, spa-nyol-meggyen]
- [spiccszűrőbe, spicc-szű--be]
- [stadionnyi, sta-di-on-nyi]
- [szteradiánnyi, szte-ra-di-án-nyi]
- [stílusszerű, stí-lus-sze-rű]
- [stílusszerkesztő, stí-lus-szer-kesz-tő]
- [sugárzásszerű, su-gár-zás-sze-rű]
- [sugárzásszintek, su-gár-zás-szin-tek]
- [suhanccsürhe, su-hanccsür-he]
- [suhancsereg, su-han-cse-reg]
- [szaglásszék, szag-lás-szék]
- [szalonnyelv, sza-lon-nyelv]
- [szalonnyelven, sza-lon-nyel-ven]
- [szállodásszövetség, szál-lo-dás-szö-vet-ség]
- [Szamosszeg, Sza-mos-szeg]
- [szalaggyár, sza-lag-gyár]
- [szárazság, szá-raz-ság]
- [szárazsült, szá-raz-sült]
- [szarvasszív, szar-vasszív]
- [szarvaszsír, szar-vaszsír]
- [szénásszekér, szé-nás-sze-kér]
- [szezonnyitó, sze-zon-nyi-tó]
- [szentségesszűzmáriám, szent-ség-esszűz--ri-ám]
- [szentséggyalázás, szent-ség-gya--zás]
- [Szepesszombat, Sze-pesszom-bat]
- [szerződésszám, szer--dés-szám]
- [szerződésszegés, szer--dés-sze-gés]
- [szerződésszegő, szer--dés-sze-gő]
- [szétossza, szét-ossza]
- [szétosszák, szét-osszák]
- [Szilvásszentmárton, Szil-vás-szent-már-ton]
- [szindikátusszervező, szin-di--tus-szer-ve-ző]
- [színnyomás, szín-nyo-más]
- [szocsegély, szocs-egély]
- [szódásszifon, szó-dás-szi-fon]
- [szólásszabadság, szó-lás-sza-bad-ság]
- [szokásszerű, szo-kás-sze-rű]
- [szólásszapulás, szó-lás-sza-pu-lás]
- [szórakozásszámba, szó-ra-ko-zás-szám-ba]
- [szorongásszerű, szo-ron-gás-sze-rű]
- [szorongásszint, szo-ron-gás-szint]
- [szöggyár, szög-gyár]
- [szöveggyűjtemény, szö-veg-gyűj-te-mény]
- [szőnyeggyár, sző-nyeg-gyár]
- [szúnyoggyérítés, szú-nyog-gyé--tés]
- [szúrásszerű, szú-rás-sze-rű]
- [szúrósszemű, szú-rós-sze-mű]
- [születésszabályozás, szü-le-tés-sza--lyo-zás]
- [szűzsült, szűz-sült]
- [tanponnyomtatás, tan-pon-nyom-ta-tás]
- [tannyomda, tan-nyom-da]
- [tanulásszeretetét, ta-nu-lás-sze-re-te-tét]
- [taxisszurkálás, ta-xis-szur--lás]
- [tágulásszabály, tá-gu-lás-sza-bály]
- [társalgásszámba, tár-sal-gás-szám-ba]
- [taggyűlés, tag-gyű-lés]
- [taggyülekezet, tag-gyü-le-ke-zet]
- [tapsszünetekben, taps-szü-ne-tek-ben]
- [tánccsoport, tánc-cso-port]
- [társalgásszerű, tár-sal-gás-sze-rű]
- [társszekér, társ-sze-kér]
- [társszövetség, társ-szö-vet-ség]
- [tehetséggyár, te-het-ség-gyár]
- [teásszervíz, te-ás-szer-víz]
- [tejfölösszájú, tej--lös-szá-jú]
- [teknősszámlálás, tek-nős-szám--lás]
- [településszerkezet, te-le--lés-szer-ke-zet]
- [települészónájára, te-le--lés----ra]
- [templomosszakértő, temp-lo-mos-szak-ér-tő]
- [termésszerű, ter-méssze-rű]
- [tetszészaj, tet-szés-zaj]
- [tetszészsivaj, tet-szés-z-si-vaj]
- [tetoválásszerű, te-to--lás-sze-rű]
- [tigrisszemek, tig-ris-sze-mek]
- [tigrisszerű, tig-ris-sze-rű]
- [tisztasággyűrűje, tisz-ta-ság-gyű--je]
- [tisztséggyűjtemény, tiszt-ség-gyűj-te-mény]
- [tipusszám, ti-pus-szám]
- [típusszám, tí-pus-szám]
- [típusszöveg, tí-pus-szö-veg]
- [típuszubbony, tí-pu-s-zub-bony]
- [titáncsoport, ti-tán-cso-port]
- [titkosszolgálat, tit-kos-szol--lat]
- [tizedesszállás, ti-ze-desszál-lás]
- [tizedesszám, ti-ze-desszám]
- [tízgallonnyi, tíz-gal-lonnyi]
- [tojászápor, to-jás--por]
- [tojásszerű, to-jás-sze-rű]
- [tornácsor, tor-nác-sor]
- [topázsárgája, to--zsár--ja]
- [torzság, torz-ság]
- [többesszám, töb-bessz-ám]
- [többséggyűlölet, több-ség-gyű--let]
- [többséggyűlölő, több-ség-gyű--lő]
- [töltésszabályozó, töl-tés-sza--lyo-zó]
- [töltésszám, töl-tés-szám]
- [töltésszerűen, töl-tés-sze--en]
- [töltésszakasz, töl-tés-sza-kasz]
- [töltésszimmetria, töl-tés-szim-met-ria]
- [törészónán, tö-rés--nán]
- [törlesszem, tör-lesszem]
- [tövisszár, tö-vis-szár]
- [tövisszúrás, tö-vis-szú-rás]
- [tőzeggyapot, tő-zeg-gya-pot]
- [trichinnyavalya, tri-chinnya-va-lya]
- [tudásszint, tu-dás-szint]
- [tudásszomj, tu-dás-szomj]
- [turizmusszektor, tu-riz-mus-szek-tor]
- [tükrösszélű, tük-rösszé-lű]
- [tüntetésszerűen, tün-te-tés-sze--en]
- [tüzesszemű, tü-zes-sze-mű]
- [tűzzsonglőr, tűz-zsong-lőr]
- [tűzzománcsorozat, tűz-zo-mánc-so-ro-zat]
- [tűzsebesség, tűz-se-bes-ség]
- [tűzsugár, tűz-su-gár]
- [udvaroncsereg, ud-va-ron-cse-reg]
- [ugrásszerűen, ug-rás-sze--en]
- [ugrásszögének, ug-rás-szö--nek]
- [ujjperccsont, ujj-perc-csont]
- [újoncság, újonc-ság]
- [újsággyűjtemény, új-ság-gyűj-te-mény]
- [újsággyűjtés, új-ság-gyűj-tés]
- [ulánusszázad, ulá-nusszá-zad]
- [university, uni-ver-sity]
- [utalásszerűen, uta-lás-sze--en]
- [utalásszinten, uta-lás-szin-ten]
- [utánpótlásszállítmánnyal, után-pót-lásszál-lít-mánnyal]
- [utánnyomás, után-nyo-más]
- [utasszállító, utas-szál--tó]
- [utasszám, utas-szám]
- [utasszerep, utassze-rep]
- [utasszint, utasszint]
- [utasszolgálat, utasszol--lat]
- [utasításszavakkal, uta--tás-sza-vak-kal]
- [utazásszerű, uta-zás-sze-rű]
- [utazásszervező, uta-zás-szer-ve-ző]
- [ülésszak, ülés-szak]
- [ülésszak, ülés-szak]
- [üstökösszerű, üs--kös-sze-rű]
- [ütésszerű, ütés-sze-rű]
- [ütészápor, ütés--por]
- [ütközésszimulátor, üt--zés-szi-mu--tor]
- [üveggyapot, üveg-gya-pot]
- [üveggyártás, üveg-gyár-tás]
- [üveggyöngy, üveg-gyöngy]
- [üveggyűrű, üveg-gyű-rű]
- [vagdalthússzerű, vag-dalt-hús-sze-rű]
- [vagonnyi, va-gon-nyi]
- [vakarccsal, va-karccsal]
- [vallásszabadság, val-lás-sza-bad-ság]
- [vallásszociológus, val-lás-szo-cio--gus]
- [vallomásszámba, val-lo-más-szám-ba]
- [vállpereccsontjából, váll-pe-rec-csont--ból]
- [Vámosszabadi, Vá-mos-sza-ba-di]
- [varázszár, va-ráz-s-zár]
- [városszépe, vá-ros-szé-pe]
- [városszerte, vá-ros-szer-te]
- [várossziluett, vá-ros-szi-lu-ett]
- [városzajon, vá-rosza-jon]
- [városzajt, vá-roszajt]
- [városzsarnok, vá-roszsar-nok]
- [vasasszakosztály, va-sas-szak-osz-tály]
- [vasutassztrájk, vas-utas-sztrájk]
- [vasszállítmány, vas-szál-lít-mány]
- [Vaszar, Vas-zar]
- [Vázsnok, Vázs-nok]
- [verbunkoszene, ver-bun-kos-ze-ne]
- [végtaggyengeség, vég-tag-gyen-ge-ség]
- [végiggyalogolhatja, vé-gig-gya-lo-gol-hat-ja]
- [végiggyakorolni, vé-gig-gya-ko-rol-ni]
- [véggyanta, vég-gyan-ta]
- [végtelennyi, vég-te-lennyi]
- [vendéggyermek, ven-dég-gyer-mek]
- [vendéggyülekezet, ven-dég-gyü-le-ke-zet]
- [veresszakállú, ve-ressza-kál-lú]
- [veresszemű, ve-res-sze-mű]
- [versszak, vers-szak]
- [versszakában, vers-sza--ban]
- [versszerű, vers-sze-rű]
- [versszerető, vers-sze-re-tő]
- [vértesszázad, vér-tesszá-zad]
- [vértesszázadbeli, vér-tesszá-zad-be-li]
- [Vértesszőlős, Vér-tes-sző-lős]
- [vetésszalag, ve-tés-sza-lag]
- [viccsor, viccsor]
- [világosszőke, vi--gos-sző-ke]
- [világosszürke, vi--gos-szür-ke]
- [világossággyújtásra, vi--gos-ság-gyúj-tás-ra]
- [világgyűlölő, vi-lág-gyű--lő]
- [villanásszerűen, vil-la-nás-sze--en]
- [villamosszék, vil-la-mos-szék]
- [villamosszerű, vil-la-mos-sze-rű]
- [visszaélésszerű, vissza-élés-sze-rű]
- [virággyapjaikat, vi-rág-gyap-ja-i-kat]
- [virággyűjtemény, vi-rág-gyűj-te-mény]
- [virággyűjtés, vi-rág-gyűj-tés]
- [virgoncság, vir-gonc-ság]
- [vírusszerű, ví-rus-sze-rű]
- [visually, vi-su-ally]
- [viselkedésszerű, vi-sel-ke-dés-sze-rű]
- [viselkedészavar, vi-sel-ke-dés-za-var]
- [visszér, vissz-ér]
- [visszeres, vissz-eres]
- [visszérműtét, vissz-ér--tét]
- [vitorlásszezon, vi-tor-lás-sze-zon]
- [vitrinnyi, vit-rin-nyi]
- [vizeleteszacskó, vi-ze-le-teszacs-kó]
- [vizeszsemle, vi-zes-z-sem-le]
- [vízfolyásszerű, víz-fo-lyás-sze-rű]
- [vízsáv, víz-sáv]
- [vízsivatag, víz-si-va-tag]
- [vízesésszerűen, víz-esés-sze--en]
- [vízsodor, víz-so-dor]
- [vonósszerenád, vo-nós-sze-re-nád]
- [vonószenekar, vo-nós-ze-ne-kar]
- [vörhenyesszőke, vör-he-nyessző-ke]
- [vörösesszőke, vö--ses-sző-ke]
- [vörösesszőke, vö--ses-sző-ke]
- [vörösszakállú, vö-rös-sza-kál-lú]
- [vörösszem, vörös-szem]
- [vörösszínű, vö-rös-szí-nű]
- [vörösszőke, vö-rössző-ke]
- [vöröszászló, vör-ö-s-zász-ló]
- [vulkánnyúl, vul-kán-nyúl]
- [webesszolgáltatás, we-besszol-gál-ta-tás]
- [zaklatásszámba, zak-la-tás-szám-ba]
- [záloggyűrűmet, zá-log-gyű--met]
- [zavarosszürke, za-va-ros-szür-ke]
- [zlotyról, zlo-ty-ról]
- [zökkenésszerű, zök-ke-nés-sze-rű]
- [zörgésszerű, zör-gés-sze-rű]
- [zöldséggyümölcs, zöld-ség-gyü-mölcs]
- [zománcsérülés, zo-mánc---lés]
- [zománcszerű, zo-mánc-sze-rű]
- [zuhanásszerű, zu-ha-nás-sze-rű]
- [zsarolásszerű, zsa-ro-lás-sze-rű]
- [zsírosszén, zsí-rosszén]
- [zsoldosszokás, zsol-dos-szo-kás]