blob: cee4ed311e2f811400c8636fa44b7d959eb40191 [file] [log] [blame]
/*
* (C) Copyright 2012
* Ilya Yanok, <ilya.yanok@gmail.com>
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef __ASM_ARCH_OMAP3_MUSB_H
#define __ASM_ARCH_OMAP3_MUSB_H
extern void am35x_musb_reset(void);
extern void am35x_musb_phy_power(u8 on);
extern void am35x_musb_clear_irq(void);
#endif